EGÉSZSÉGÜGYI SZERVEZŐ ALAPKÉPZÉSI SZAK

Az alapképzési szak megnevezése: digitális egészségügyi szervező (Health Care Management)

Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

 • végzettségi szint: alap- (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BSc-) fokozat
 • szakképzettség: egészségügyi szervező
 • a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Health Care Manager

Képzési terület: orvos és egészségtudomány

A képzési idő félévekben: 7 félév

Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 210 kredit

 • a szak orientációja: kiegyensúlyozott (40-60 százalék)
 • a szakdolgozat készítéséhez rendelt kreditérték: 20 kredit
 • intézményen kívüli összefüggő gyakorlati képzés minimális kreditértéke: 10 kredit
 • a szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 11 kredit

A képzés célja:

A képzés célja egészségügyi szervező szakemberek képzése, akik az egészségügy, az egészségturizmus, valamint a társadalom- és humánbiztosítás működésének törvényszerűségeit felismerve és átlátva képesek magas színvonalon ellátni a felsorolt területek informatikai, adatszolgáltatási, gazdálkodási, tervezési és elemzési, valamint szervezési feladatait. Képesek az egészségügy működéséhez szükséges és működése során keletkezett információk rögzítésére, tárolására, visszakeresésére, hatékony kiértékelésére, valamint az informatikai rendszerek üzemeltetésére. Képesek továbbá az egészségturisztikai piacban rejlő lehetőségek felismerésére, kiaknázására, ugyanakkor komplex egészségturisztikai projektek megtervezésére és kivitelezésére. Képességeiket azon országban, intézményben alkalmazhatják a gyakorlatban is, ahol az alkalmazandó jogszabályok, irányelvek, protokollok ezt lehetővé teszik. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására.

Szakmai jellemzők

A szakképzettséghez vezető tudományágak, szakterületek, amelyekből a szak felépül:

 • alapozó egészségtudományok 15-20 kredit;
 • alkalmazott egészségtudományok 35-40 kredit;
 • matematika- és számítástudományok 5-10 kredit;
 • bölcsészettudományok 4-6 kredit;
 • társadalomtudományok 20-25 kredit.
A képzésben válaszható specializációk tudományágai, szakterületei és azok kreditaránya:

A specializáció kreditaránya további 80 kredit:

egészségbiztosítási specializáció:

 • alkalmazott egészségtudományok 10-15 kredit,
 • egészségbiztosítási szakismeretek 45-55 kredit,
 • közgazdaságtudományok 15-20 kredit;

digitális egészségügyi szervező specializáció:

 • alkalmazott egészségtudományok 15-20 kredit,
 • egészségügyi ügyviteli szakismeretek 45-55 kredit,
 • közgazdaságtudományok 10-15 kredit;

egészségturizmus szervező specializáció

 • alkalmazott egészségtudományok 10-15 kredit,
 • egészségturizmus szakismeretek 45-55 kredit,
 • közgazdaságtudományok 15-20 kredit.

Idegennyelvi követelmény:
Az alapfokozat megszerzéséhez egy élő idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél megszerzése szükséges.

Szakmai gyakorlatra vonatkozó követelmények:
A szakmai gyakorlat időtartama legalább 8 hét. A szakmai gyakorlat további követelményeit a szak tanterve határozza meg.

Felvi.hu – Szakleírások (https://www.felvi.hu/felveteli/szakok_kepzesek/szakleirasok)

Ösztöndíj

Felvétel után