A TDK munkáért járó kreditpontok mint szabadon választható tárgy kerülnek beszámításra. A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 49.§ (2a) bekezdésében foglaltak értelmében a felsőoktatási intézménynek külön önköltség, ill. térítési díj fizetése nélkül kell biztosítani, hogy a hallgató az összes előírt kreditet 10%-kal meghaladó kreditértékű tantárgyat vehessen fel.  A Szervezeti és Működési Szabályzat III. RÉSZ IV. fejezet 24.§-a úgy rendelkezik, hogy a hallgató fizetési kötelezettségének teljesítéséhez mentességet, halasztást kérelem alapján kaphat. A fizetési kötelezettség teljesítéséhez kapcsolódó kérelem tárgyában az Egyetem rektora dönt.

TDK-munkáért 1-4 kreditpont adható:

A dokumentált és értékelt, vagyis valódi munkát tükröző és rendszeres, de nem kiemelkedően eredményes TDK-munkát 1 kredittel jutalmazzuk. Az 1 pontot akkor kapja meg a hallgató, ha a tanszékvezető témavezető véleménye alapján a félév végén igazolja a rendszeres kutatási tevékenységet.
 
Ennél többet (2 kredit) érdemel az, aki rektori pályázatot nyújt be vagy TDK konferencián szerepel, és III. helyezést vagy dicséretet nyer. Igazolást és értékelést a TDK Tanács elnökétől kell beszerezni. A 2 kreditpont abban a félévben számolható el, amelyben a helyezést vagy értékelést odaítélték a hallgatónak.
 
Még több (3 kredit) annak a TDK munkának az elismerése, amely TDK konferencián I- II. helyezést, OTDK részvételt, rektori pályázaton I-II. díjat, hazai vagy nemzetközi társszerzős tudományos közleményt eredményez. Igazolást és értékelést a TDK Tanács elnökétől kell beszerezni. A kreditpont abban a félévben számolható el, amelyben a pályázatot értékelték, illetve a tudományos közleményt elfogadták.
 
A legmagasabb kreditpont-érték (4) jár annak, aki az OTDK-n helyezést ér el, nemzetközi, impakt faktoros folyóiratban közöl cikket első szerzőként. Igazolást és értékelést a TDK Tanács elnökétől kell beszerezni. A kreditpont abban a félévben számolható el, amelyben a helyezést elérte, illetve a tudományos közleményt elfogadták.