36. OTDK, Orvos- és Egészségtudományi Szekció – 2023. április 18-21.


FELHÍVÁS – a 36. Országos Tudományos Diákköri Konferencia
Orvos- és Egészségtudományi Szekciójában való részvételre

Az Országos Tudományos Diákköri Tanács, az OTDT Orvos- és Egészségtudományi Szakmai Bizottsága, valamint a rendező Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar ezúton meghirdeti a 36. Országos Tudományos Diákköri Konferencia (OTDK) Orvos- és Egészségtudományi Szekcióját, az alábbi felhívásban szereplő feltételek mellett.

A 36. OTDK Orvos- és Egészségtudományi Szekciójában való részvétel és nevezés feltételeit a 36. OTDK központi felhívása, valamint az OTDT Orvos- és Egészségtudományi Szakmai Bizottságának jelen felhívása tartalmazza.

Általános információk, rendezők

A rendezvény szervezője: Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar
Cím: 1085 Budapest, Üllői út 26.
Telefon: +36 (1) 459-1500
Honlap: https://semmelweis.hu/tdk/
A Szekció e-mail címe: 36otdk.semmelweis.tdk@gmail.com

A rendezvény időpontja: 2023. április 18-21.

Szervezőbizottság tagjai:

Tiszteletbeli elnök: Dr. Merkely Béla, egyetemi tanár, rektor
Ügyvezető elnök: Dr. Szijártó Attila, egyetemi tanár, TDT-elnök
Ügyvezető társelnök: Dr. Radovits Tamás, egyetemi tanár, TDT-alelnök
Ügyvezető titkár: Dr. Földvári-Nagy Lászlóné Dr. Lenti Katalin, főiskolai tanár 
Ügyvezető főtitkár: Dr. Fülöp András, egyetemi adjunktus, TDT-titkár
Ügyvezető titkár: Dr. Pósfai Balázs, TDT-titkár 

kapcsolattartók: 

Tóth Anna, TDT-koordinátor
Telefon: +36 (20) 663-2970
E-mail: semmelweis.tdk@gmail.com

Ágoston Konstantina, TDT-adminisztrátor
Telefon: +36 (20) 670-1601
E-mail: semmelweis.tdk@gmail.com

Hallgatói képviselőK:

Markovics Dorina,egyetemi hallgató
Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar

Tolvaj Máté, egyetemi hallgató
Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar

Részvételi feltételek

Részvételre jogosultak köre

A 36. OTDK-n azok a pályamunkák és szerzőik vehetnek részt, amelyek és akik megfelelnek a 36. Országos Tudományos Diákköri Konferencia központi felhívásában foglalt feltételeknek (részletek a 36. OTDK központi felhívásának 2. számú mellékletében). Az előadás megtartására egy szerző jogosult, aki a munkát az intézményi konferencián előadta, és első díj elnyerése esetén ez a szerző jogosult Pro Scientia Aranyéremre pályázni. Egy pályamunkának/előadásnak legfeljebb két szerzője és két témavezetője lehet. Egy hallgató csak egy elsőszerzős pályamunkával szerepelhet.

A külhoni egyetemista és főiskolás önképzőkörösök a magyarországiakéval azonos szakmai feltételekkel vehetnek részt a 36. OTDK-n. Ennek részleteit a 36. OTDK központi felhívása tartalmazza.

A konferencián részt vehetnek továbbá olyan magyarországi és külhoni középiskolások is, akik felsőoktatási intézményi konferenciákon, vagy országos középiskolás tudományos diákkonferenciákon (részletes felsorolásukat a 36. OTDK központi felhívásának 4. számú melléklete tartalmazza) igazolják kutatási eredményeiket és az OTDK-ra jelölést szereznek. A középiskolások részvételével kapcsolatos részletesebb leírást a 36. OTDK központi felhívása tartalmaz.

Részvételi kvóták

Orvostudományi osztatlan képzések:

Debreceni Egyetem 106 előadás
Pécsi Tudományegyetem 86 előadás
Semmelweis Egyetem 165 előadás
Szegedi Tudományegyetem 84 előadás
Pázmány Péter Katolikus Egyetem 5 előadás
Állatorvostudományi Egyetem 5 előadás

Egészségtudományi kétciklusú képzések:

Debreceni Egyetem 14 előadás
Miskolci Egyetem 12 előadás
Pécsi Tudományegyetem 26 előadás
Semmelweis Egyetem 13 előadás
Szegedi Tudományegyetem 11 előadás
Gál Ferenc Egyetem Egészség- és Szociális Tudományi Kar 5 előadás
Határon túli jelentkezők kvótája: 20 előadás
A rezümé (összefoglaló) tartalmi és formai követelményei

A nevezés során feltöltendő rezümé (összefoglaló) tartalmi és formai követelményeit a Szekció felhívásának 1. számú melléklete tartalmazza.

Tagozatok/témakörök

Tervezett tagozatok/témakörök

Elméleti orvostudományok

 • Anatómia, morfológia, fejlődésbiológia
 • Biofizika
 • Bioinformatika, számítógépes modellezés
 • Biokémia
 • Elektrofiziológia
 • Élettan, kórélettan
 • Farmakológia
 • Funkcionális molekuláris és celluláris képalkotás
 • Genetika, genomika
 • Kísérletes immunológia, mikrobiológia
 • Kísérletes onkológia, jelátvitel
 • Molekuláris biológia
 • Patológia, hisztológia, igazságügyi orvostan
 • Sejtbiológia, sejtélettan

Klinikai orvostudományok

Konzervatív orvostudományok

 • Endokrinológia, nefrológia, gasztroenterológia
 • Gyermekgyógyászat, infektológia, pulmonológia
 • Kardiovaszkuláris medicina (kardiológia, szívsebészet)
 • Képalkotó diagnosztika, nukleáris medicina
 • Klinikai immunológia, reumatológia, bőrgyógyászat
 • Laboratóriumi medicina, klinikai mikrobiológia
 • Neurológia, neurovaszkuláris medicina, pszichiátria
 • Onkológia, sugárterápia, hematológia-hemosztazeológia

Operatív orvostudományok

 • Aneszteziológia és intenzív terápia, sürgősségi betegellátás
 • Fül-orr-gégészet, fej-nyak sebészet, szemészet, urológia, szülészet-nőgyógyászat
 • Kísérletes sebészet, kísérletes aneszteziológia
 • Mellkasi- hasi- és plasztikai sebészet, transzplantációs sebészet
 • Traumatológia, ortopédia, idegsebészet

Gyógyszertudományok

 • Gyógyszerhatástan, klinikai gyógyszerészet
 • Gyógyszerészi kémia, gyógyszeranalitika, farmakognózia
 • Gyógyszertechnológia, gyógyszerfelügyelet, minőségbiztosítás

Fogorvostudományok

Egészségtudományok

 • Egészségügyi szervezés és menedzsment
 • Képalkotó diagnosztikai analitika
 • Klinikai és elméleti epidemiológia
 • Primer prevenció, védőnői prevenció, dietetika
 • Szekunder prevenció, családorvoslás, preventív medicina
 • Tercier prevenció, fizioterápia, rehabilitáció, ápolás és betegellátás

A nevezés során a hallgatóknak jelölniük kell, hogy melyik tagozat lehet a legmegfelelőbb, illetve mely tagozat lehet megfelelő, amelyben a pályamunkájukat be kívánják mutatni.

A végleges tagozatok kialakításának szabályai

A tagozatok kialakításának alapvető szabályait a 36. OTDK központi felhívása tartalmazza. Az OTDT Orvos- és Egészségtudományi Szakmai Bizottsága a beérkezett nevezések témája és száma alapján egyes tervezett tagozatokat/témaköröket összevonhat, illetve továbbiakat alakíthat ki, így a pályamunka más tagozatba is kerülhet, mint amit a szerzők a nevezés során megjelöltek. Önálló tagozat indításának feltétele az adott témában legalább 6 dolgozat beérkezése azzal a feltétellel, hogy az adott tagozatba besorolt 6-15 dolgozatból legalább 5 bemutatásra kerül az OTDK-n. Amennyiben valamely tagozat esetében a bemutatásra kerülő pályamunkák száma nem éri el az ötöt, az adott tagozat a Szakmai Bizottság elnökének döntése alapján más tagozattal összevonható. A rendező intézmény a Szakmai Bizottság egyetértésével fenntartja annak a jogát, hogy a Szekció tudományterületétől eltérő tartalmú pályázatokat, a jelentkezést megköszönve, az Országos Tudományos Diákköri Konferencia tudományterületileg illetékes, más szekciójába átirányítsa.

A végleges tagozatokról és a pályamunkák besorolásáról a döntést az OTDT Orvos- és Egészségtudományi Szakmai Bizottsága hozza meg, erről a hallgatók az OTDT online rendszerén keresztül kapnak tájékoztatást, legkésőbb 2023. március 24-ig.

A jelentkezés módja

A hallgatói nevezés lépései
A nevezés

Nevezési időszak: 2022. szeptember 15. – 2023. február 22. 16.00 óra (CET)

A hallgatók feladatai ebben az időszakban:

 • A nevezéshez kapcsolódó adatok kitöltése.
 • A magyar vagy angol nyelvű rezümé feltöltése.
 • Az abszolutóriumot szerzett hallgatóknak az abszolutóriumot igazoló hivatalos dokumentum (elfogadható a tanulmányi hivatal által kiállított igazolás, illetve a tanulmányi hivatal által igazolt, az intézmény elektronikus tanulmányi rendszeréből nyomtatott dokumentum) beszerzése a 2. pontban leírtak szerint, továbbá a dokumentum szkennelése, és feltöltése (PDF formátumban) az OTDT online rendszerbe.
 • Az adatok kitöltését, a rezümé és az abszolutóriumot igazoló hivatalos dokumentum – amennyiben szükséges – felöltését követően a nevezés véglegesítése az OTDT online rendszerben.
 • A nevezési lap OTDT online rendszerből történő nyomtatása, majd saját kezű aláírása, VAGY az OTDT online rendszerből generált PDF formátumú nevezési lap elektronikus aláírással történő ellátása.
 • A hallgató(k) által saját kezű aláírással ellátott nevezési lap szkennelése, feltöltése PDF formátumban az OTDT online rendszerbe, VAGY az elektronikus aláírással ellátott PDF formátumú nevezési lap feltöltése az OTDT online rendszerbe.

A saját kezű vagy elektronikus aláírással ellátott dokumentumokkal szembeni közös elvárás:

a) az azonosításra visszavezethető dokumentum-hitelesítés szolgáltatás igénybevételével (Ügyfélkapu AVDH, a https://niszavdh.gov.hu/index oldalon), az Ügyfélkapu használatával hitelesített dokumentum vagy bármely más, fokozott biztonságú minősített elektronikus aláírás-szolgáltatással hitelesített dokumentum

VAGY

b) a nyomtatott és kézzel aláírt dokumentum szkennelt formátuma (PDF formátumban) fogadható el.

A hallgatók számára megadott nevezési határidőt (2023. február 22. 16.00 óra, CET) követően az OTDT online rendszerbe nevezési dokumentum feltöltése a hallgatóknak nem lehetséges.

A TDT-elnöknek átadandó dokumentum

A hallgatók számára megadott nevezési határidőt követően a benevezett pályamunka OTDT online rendszerből nyomtatott nevezési lapjának a hallgató(k) eredeti, saját kezű aláírással ellátott egy papír alapú példányát (pályamunkánként egy példány!) az intézményi TDT-elnök részére át kell adni, amelyet a TDT-elnök megőriz. Az AVDH elektronikus aláírással vagy más fokozott biztonságú minősített elektronikus aláírással ellátott dokumentumokat nem kell átadni a TDT-elnöknek.

Abszolutóriumot szerzett, valamint a nevezés félévében várhatóan abszolutóriumot szerző hallgatók kiegészítő nevezési feladatai

A kvalifikációt jelentő intézményi TDK-konferencia és a 36. OTDK között abszolutóriumot szerzett hallgatóknak a nevezés során az OTDT online rendszerében nyilatkozniuk kell abszolutóriumuk megszerzésének dátumáról (azok esetében, akik a nevezés félévében, a nevezés határidejét követően szerzik meg várhatóan abszolutóriumukat, azt kell jelölniük, hogy a nevezés félévében várhatóan abszolutóriumot szereznek). Az abszolutóriumot a nevezés határidejéig megszerző hallgatóknak az OTDT online rendszerbe fel kell tölteni PDF formátumban az abszolutórium dátumát igazoló hivatalos dokumentumot (elfogadható a tanulmányi hivatal által kiállított igazolás, illetve a tanulmányi hivatal által igazolt, az intézmény elektronikus tanulmányi rendszeréből nyomtatott dokumentum). Az ETDK-kon, az FTDK-n, a KTDK-n és a VMTDK-n kvalifikált hallgatók esetében – a 36. OTDK központi felhívása 2. számú melléklete 2.1. pontjának megfelelően – a 36. OTDK-ra történő nevezés várható véglegesítésének dátumát kell megadni abszolutórium dátumaként, mert esetükben azt a kvalifikáló konferenciára való befogadásakor már ellenőrizték, így az abszolutórium igazolására szolgáló dokumentum OTDT online rendszerbe történő feltöltése sem szükséges.

A BA, BSc képzés keretében megírt, és ugyanezen BA/BSc képzés keretében intézményi TDK-konferencián bemutatott, az intézményi TDK-konferencia idején még meg nem védett szakdolgozat – amennyiben megfelel a felhívásban és a mellékletekben foglalt követelményeknek – a 36. OTDK-ra benevezhető.

Az MA/MSc/osztatlan képzésben megírt szakdolgozatok/diplomamunkák benevezési feltételeit a központi felhívás szabályozza.

Az intézményi TDT-elnökök feladatai a 36. OTDK-hoz kapcsolódóan

Az intézményi TDK-konferenciát követően:

Az intézményi TDK-konferencia dokumentumainak feltöltése és megküldése az OTDT Titkárságának a 36. OTDK központi felhívása 2. számú mellékletének 5. pontja szerint. Az OTDT online rendszerbe feltöltendő jegyzőkönyvben az elsőszerzős hallgatók neve mellett jelölve zárójelben, hogy első szerző.

A hallgatók nevezési határidejét követően:
 • A hallgatók nevezéseinek jóváhagyása az OTDT online rendszerében (a rendszerben minden nevezés automatikusan jóváhagyásra kerül, így csak akkor van ezzel teendő, ha valamely benevezett pályamunkát az intézmény/kar nem kívánja delegálni az OTDK-ra.).
 • Az Orvos- és Egészségtudományi Szekcióba benevezett pályamunkák (előadások) és szerzőik jóváhagyott nevezéseit tartalmazó összesítő jegyzék nyomtatása az OTDT online rendszerből, annak saját kezű aláírása, szkennelése, majd feltöltése (PDF formátumban) az OTDT online rendszerben, VAGY az OTDT online rendszerből generált Excel formátumú összesítő jegyzéket PDF formátummá kell alakítani, és ennek AVDH elektronikus aláírással vagy más fokozott biztonságú minősített elektronikus aláírással történő ellátása, majd feltöltése az OTDT online rendszerben.
 • A TDT-elnök a hallgatóktól összegyűjti, és tárolja a benevezett pályamunkák OTDT online rendszerből nyomtatott nevezési lapjának a hallgató(k) saját kezű aláírásával ellátott papír alapú példányait (pályamunkánként egy nevezési lap!). Az AVDH elektronikus aláírással vagy más fokozott biztonságú minősített elektronikus aláírással ellátott dokumentumokat nem kell összegyűjteni és tárolni a TDT-elnöknek.

A saját kezű vagy elektronikus aláírással ellátott dokumentumokkal szembeni közös elvárások:

a) az azonosításra visszavezethető dokumentum-hitelesítés szolgáltatás igénybevételével (Ügyfélkapu AVDH, a https://niszavdh.gov.hu/index oldalon), az Ügyfélkapu használatával hitelesített dokumentum vagy bármely más, fokozott biztonságú minősített elektronikus aláírás-szolgáltatással hitelesített dokumentum

VAGY

b) a nyomtatott és kézzel aláírt dokumentum szkennelt formátuma fogadható el.

Az intézményi és kari TDT-elnök által az OTDT online rendszerben a dokumentumok feltöltésére vonatkozó határidő: 2023. március 3. (péntek) 16.00 óra (CET). E határidőt követően az OTDT online rendszerbe nevezési dokumentum feltöltése nem lehetséges.

A Szekció felhívásában szereplő követelményektől eltérő pályamunkákat nem áll módunkban befogadni, nevezésük elutasításra kerül.

Az egyéni, egyénileg beküldött nevezés érvénytelen.

A nevezési és a részvételi díj

A nevezési és részvételi díjról a rendelkezésre álló források függvényében a későbbiekben születik döntés.

Az OTDK-n kiosztható helyezések és különdíjak

A 36. OTDK-n az írásbeli bírálatok és a szóbeli teljesítmény alapján minősített helyezések (I., II., III. helyezés), továbbá ezeket rangban követő különdíj adható. Tagozatonként legfeljebb egy első helyezést lehet kiosztani, a minősített helyezések száma pedig maximum az Orvos- és Egészségtudományi Szekcióban bemutatott pályamunkák számának 1/3-a lehet. A különdíjjal és a minősített helyezéssel díjazott pályamunkák száma pedig összességében nem haladhatja meg a bemutatott pályamunkák számának 50 %-át. A különdíjak szabályozását a 36. OTDK központi felhívásának 3. számú melléklete (pdf) tartalmazza.

Pro Scientia Aranyérem pályázat benyújtása

Az országos konferencián I. helyezést elérő pályamunkák előadó (első) szerzői – amennyiben megfelelnek a pályázati kiírásban foglalt további feltételeknek – pályázatot nyújthatnak be a Pro Scientia Aranyérem elnyerésére. Részletek a 36. OTDK központi felhívásának 5. számú mellékletében (pdf) olvashatók.

Hívunk és várunk minden érdeklődő diákköröst és mestereiket!

Dr. Mátyus László
egyetemi tanár
az OTDT Orvos- és Egészségtudományi Szakmai Bizottságának elnöke

Dr. Szijártó Attila
egyetemi tanár
a 36. OTDK Orvos- és Egészségtudományi Szekciójának ügyvezető elnöke

MELLÉKLET

Áttekintő program

Április 19. szerda

Ünnepélyes megnyitó:
NET – Nagyvárad téri Elméleti Tömb 09:00-11:00

Prof. Dr. Mátyus László, az OTDT alelnökének és az Orvos- és Egészségtudományi Szekció Szakmai Bizottsága elnökének köszöntője
Prof. Dr. Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem rektorának köszöntője
Prof. Dr. Szijártó Attila, a TDT elnökének köszöntője
Prof. Dr. Gloviczki Péter előadása
Prof. Dr. Merkely Béla előadása
Roska Tamás Tudományos Előadás – Dr. Tornai Dávid
A Roska Tamás Díj átadása
Medikus Zenekar előadása

 

EOK – ELMÉLETI ORVOSTUDOMÁNYI KÖZPONT

2023/04/19 Elméleti Orvostudományi Központ (EOK)
  Szent-Györgyi Albert terem Hevesy György terem Békésy György terem Beznák Aladár terem Hári Pál terem
08:00-08:30          
09:00-09:30          
09:30-10:00          
10:00-10:30          
10:30-11:00          
11:00-11:30 Ebéd szünet
(Elméleti Orvostudományi Központ és Egészségtudományi Kar előadói számára)
11:30-12:00
12:00-12:30 Konzervatív orvostudományok – Képalkotó diagnosztika, nukleáris medicina A 12:00-13:30 Konzervatív orvostudományok – Kardiovaszkuláris medicina B
12:00-14:30
Konzervatív orvostudományok – Gyermekgyógyászat A
12:00-14:00
Konzervatív orvostudományok – Klinikai immunológia, reumatológia, bőrgyógyászat A 12:00-14:30 Elméleti orvostudományok – Élettan, kórélettan A
12:00-14:15
12:30-13:00
13:00-13:30
13:30-14:00  
14:00-14:30 Duda Ernő előadás
14:00-15:00
 
14:30-15:00 Szünet 14:30-15:00
15:00-15:30 Elméleti orvostudományok – Élettan, kórélettan C
15:00-17:30
Konzervatív orvostudományok – Kardiovaszkuláris medicina D 15:00-17:45 Konzervatív orvostudományok – Gyermekgyógyászat B
15:00-17:15
Konzervatív orvostudományok – Klinikai immunológia, reumatológia, bőrgyógyászat B
15:00-17:30
Konzervatív orvostudományok – Képalkotó diagnosztika, nukleáris medicina B 15:00-16:30
15:30-16:00
16:00-16:30
16:30-17:00  
17:00-17:30
17:30-18:00      
18:00-18:30 Szekciók zárása
ETK – EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR

2023/04/19 Egészségtudományi Kar (ETK)
  Kossuth Zsuzsa előadó Dr. Forgács Iván előadó 1.07-es terem 4.07-es terem
08:00-08:30  
09:00-09:30
09:30-10:00
10:00-10:30
10:30-11:00
11:00-11:30
11:30-12:00
12:00-12:30 Konzervatív orvostudományok –  Infektológia, pulmonológia
12:00-14:45
Konzervatív orvostudományok – Gasztroenterológia
12:00-14:30
Konzervatív orvostudományok – Neurológia, neurovaszkuláris medicina
12:00-14:45
Konzervatív orvostudományok – Onkológia, sugárterápia, hematológia-hemosztazeológia
12:00-14:45
12:30-13:00
13:00-13:30
13:30-14:00
14:00-14:30
14:30-15:00 Szünet 14:30-15:30
15:00-15:30 Szünet 15:00-16:00 Szünet 15:00-16:00
15:30-16:00 Elméleti orvostudományok – Patológia, hisztológia, igazságügyi orvostan A
15:30-18:15
16:00-16:30 Konzervatív orvostudományok – Pszichiátria
16:00-18:15
Konzervatív orvostudományok – Laboratóriumi medicina, klinikai mikrobiológia
16:00-18:15
Elméleti orvostudományok – Patológia, hisztológia, igazságügyi orvostan B
16:00-18:30
16:30-17:00
17:00-17:30
17:30-18:00
18:00-18:30
18:30-19:00 Szekciók zárása
FOK – FOGORVOSTUDOMÁNYI KAR

2023/04/19 Fogorvostudományi Kar (FOK)
  Árkövy József előadóterem Balogh Károly és Varga István szemináriumi termek
08:00-08:30  
09:00-09:30
09:30-10:00
10:00-10:30
10:30-11:00
11:00-11:30
11:30-12:00
12:00-12:30 Fogorvostudományok A
12:00-14:15
Fogorvostudományok D
12:00-13:30
12:30-13:00
13:00-13:30
13:30-14:00  
14:00-14:30
14:30-15:00 Szünet 14:30-15:00
15:00-15:30 Fogorvostudományok B
15:00-17:15
Fogorvostudományok C
15:00-17:15
15:30-16:00
16:00-16:30
16:30-17:00
17:00-17:30
17:30-18:00 Szekciók zárása
NET – NAGYVÁRAD TÉRI ELMÉLETI TÖMB

2023/04/19 Nagyvárad téri Elméleti Tömb (NET)
  Díszterem Zöld előadó –
Selye János Terem
Barna előadó –
Issekutz Béla Terem
Sz 6 Labor 4-5 Sz 8
08:00-08:30  
09:00-09:30 Ünnepélyes megnyitó
 09:00-11:00
 
09:30-10:00
10:00-10:30
10:30-11:00
11:00-11:30 Ebéd szünet
(Nagyvárad téri Elméleti tömb és Fogorvostudományi Kar előadói számára)
11:30-12:00
12:00-12:30 Operatív orvostudományok – Mellkasi- szív- ér- hasi- és plasztikai sebészet, transzplantációs sebészet, kísérletes sebészet A
12:00-14:30
Operatív orvostudományok – Mellkasi- szív- ér- hasi- és plasztikai sebészet, transzplantációs sebészet, kísérletes sebészet C
 12:00-14:15
Operatív orvostudományok – Aneszteziológia és intenzív terápia, sürgősségi betegellátás A
12:00-13:30
Operatív orvostudományok – Traumatológia, ortopédia, idegsebészet – A
12:00-13:30
Operatív orvostudományok – Urológia, szülészet-nőgyógyászat
12:00-14:15
Konzervatív orvostudományok – Endokrinológia, nefrológia A 12:00-13:30
12:30-13:00
13:00-13:30
13:30-14:00      
14:00-14:30
14:30-15:00 Szünet 14:30-15:00
15:00-15:30 Operatív orvostudományok – Mellkasi- szív- ér- hasi- és plasztikai sebészet, transzplantációs sebészet, kísérletes sebészet B
15:00-17:15
Operatív orvostudományok – Fül-orr-gégészet, fej-nyak sebészet, szemészet
15:00-17:30
Operatív orvostudományok – Aneszteziológia és intenzív terápia, sürgősségi betegellátás B
15:00-17:15
Operatív orvostudományok – Traumatológia, ortopédia, idegsebészet – B
15:00-16:30
Elméleti orvostudományok – Sejtbiológia, sejtélettan
15:00-17:30
Konzervatív orvostudományok – Endokrinológia, nefrológia B 15:00-16:30
15:30-16:00
16:00-16:30
16:30-17:00    
17:00-17:30
17:30-18:00 Szekciók zárása

Április 20. csütörtök

EOK – ELMÉLETI ORVOSTUDOMÁNYI KÖZPONT

2023/04/20 Elméleti Orvostudományi Központ (EOK)
  Szent-Györgyi Albert terem Hevesy György terem Békésy György terem Beznák Aladár terem Hári Pál terem
08:00-08:30          
08:30-09:00 Konzervatív orvostudományok – Kardiovaszkuláris medicina A
08:30-10:45
Elméleti orvostudományok – Élettan, kórélettan B
08:30-10:45
Elméleti orvostudományok – Anatómia, morfológia, fejlődésbiológia A
08:30-10:30
Elméleti orvostudományok – Molekuláris biológia 08:30-11:15 Elméleti orvostudományok – Biokémia
08:30-11:15
09:00-09:30
09:30-10:00
10:00-10:30
10:30-11:00  
11:00-11:30    
11:30-12:00 Ebéd szünet
(Elméleti Orvostudományi Központ és Egészségtudományi Kar előadói számára)
12:00-12:30
12:30-13:00
13:00-13:30 Konzervatív orvostudományok – Kardiovaszkuláris medicina C
13:00-15:30
Elméleti orvostudományok – Élettan, kórélettan D
13:00-15:30
Elméleti orvostudományok – Anatómia, morfológia, fejlődésbiológia B
13:00-15:15
Elméleti orvostudományok – Biofizika
13:00-15:15
Elméleti orvostudományok – Bioinformatika, számítógépes modellezés
13:00-14:45
13:30-14:00
14:00-14:30
14:30-15:00
15:00-15:30  
15:30-16:00 Szekciók zárása
ETK – EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR

2023/04/20 Egészségtudományi Kar (ETK)
  Kossuth Zsuzsa előadó Dr. Forgács Iván előadó 1.07-es terem 4.07-es terem
08:00-08:30 Egészségtudományok – Tercier prevenció, fizioterápia, rehabilitáció, ápolás és betegellátás C
08:00-09:45
Egészségtudományok – Primer prevenció, védőnői prevenció, dietetika A
08:00-09:30
Egészségtudományok – Primer prevenció, védőnői prevenció, dietetika D
08:00-09:30
Egészségtudományok – Tercier prevenció, fizioterápia, rehabilitáció, ápolás és betegellátás D
08:00-09:30
08:30-09:00
09:00-09:30
09:30-10:00      
10:00-10:30 Szünet 10:00-11:00
10:30-11:00
11:00-11:30 Egészségtudományok – Tercier prevenció, fizioterápia, rehabilitáció, ápolás és betegellátás F
11:00-13:00
Egészségtudományok – Primer prevenció, védőnői prevenció, dietetika E
11:00-12:30
Egészségtudományok – Tercier prevenció, fizioterápia, rehabilitáció, ápolás és betegellátás A
11:00-13:00
Egészségtudományok – Primer prevenció, védőnői prevenció, dietetika B
11:00-12:30
11:30-12:00
12:00-12:30
12:30-13:00    
13:00-13:30 Szünet 13:00-14:00
13:30-14:00
14:00-14:30 Egészségtudományok – Tercier prevenció, fizioterápia, rehabilitáció, ápolás és betegellátás E
14:00-15:30
Egészségtudományok – Képalkotó diagnosztikai analitika
14:00-15:30
Egészségtudományok – Tercier prevenció, fizioterápia, rehabilitáció, ápolás és betegellátás B
14:00-15:45
Egészségtudományok – Primer prevenció, védőnői prevenció, dietetika C
14:00-15:30
14:30-15:00
15:00-15:30
15:30-16:00      
16:00-16:30 Szekciók zárása

 

FOK – FOGORVOSTUDOMÁNYI KAR

2023/04/20 Fogorvostudományi Kar (FOK)
  Árkövy József előadóterem Balogh Károly és Varga István szemináriumi termek
08:00-08:30    
08:30-09:00 Egészségtudományok – Szekunder prevenció, családorvoslás, preventív medicina A
08:30-11:15
Egészségtudományok – Szekunder prevenció, családorvoslás, preventív medicina B
08:30-11:15
09:00-09:30
09:30-10:00
10:00-10:30
10:30-11:00
11:00-11:30
11:30-12:00 Szekciók zárása

NET – NAGYVÁRAD TÉRI ELMÉLETI TÖMB

2023/04/20 Nagyvárad téri Elméleti Tömb (NET)
  Díszterem Zöld előadó –
Selye János Terem
Barna előadó –
Issekutz Béla Terem
Sz 6 Labor 4-5 Sz 8
08:00-08:30            
08:30-09:00 Elméleti orvostudományok – Farmakológia A
08:30-10:45
Gyógyszertudományok – Gyógyszerészi kémia, gyógyszeranalitika, farmakognózia A
08:30-10:45
Gyógyszertudományok – Gyógyszerhatástan, klinikai gyógyszerészet A
08:30-11:00
Gyógyszertudományok – Gyógyszertechnológia, gyógyszerfelügyelet, minőségbiztosítás
08:30-10:00
Elméleti orvostudományok – Kísérletes immunológia, mikrobiológia A
08:30-11:00
Elméleti orvostudományok – Genetika, genomika
08:30-10:30
09:00-09:30
09:30-10:00
10:00-10:30  
10:30-11:00  
11:00-11:30        
11:30-12:00 Ebéd szünet
(Nagyvárad téri Elméleti tömb és Fogorvostudományi Kar előadói számára)
12:00-12:30
12:30-13:00
13:00-13:30 Elméleti orvostudományok – Farmakológia B
13:00-15:15
Gyógyszertudományok – Gyógyszerészi kémia, gyógyszeranalitika, farmakognózia B
13:00-15:15
Gyógyszertudományok – Gyógyszerhatástan, klinikai gyógyszerészet B
13:00-15:30
Egészségtudományok – Primer prevenció, védőnői prevenció, dietetika F
13:00-16:15
Elméleti orvostudományok – Kísérletes immunológia, mikrobiológia B
13:00-15:45
 
13:30-14:00
14:00-14:30
14:30-15:00
15:00-15:30
15:30-16:00      
16:00-16:30  
16:30-17:00 Szekciók zárása  

Április 21. péntek

Záró ünnepség
NET – Nagyvárad téri Elméleti Tömb 10:00-13:00

Előadók beosztása:

Az előadók beosztásának táblázata pdf formátumban érhető el.

Helyszínek:

A térképen a szálláshelyeket kék, az előadáshelyszíneket piros, míg a csütörtöki hallgatói buli helyszínét lila jelölő mutatja. A helyszínek megközelítését segítő villamosvonalak (4-6 és 23-24), valamint a metró és metrópótló járatok útvonalai kerültek megjelenítésre. (Forrás: Google Maps)

ELŐADÁSHELYSZÍNEK  
EOK – Elméleti Orvostudományi Központ

1094. Tűzoltó u. 37-47.
Legközelebbi megálló: M3 – Semmelweis Klinikák

ETK – Egészségtudományi Kar

1088. Szentkirályi u. 12-14.
Legközelebbi megálló: M4, V4-V6 – Rákóczi tér

FOK – Fogorvostudományi Kar

1088. Szentkirályi u. 47.
Legközelebbi megállók: M3, M4 – Kálvin tér; V4-V6 – Harminckettesek tere

NET – Nagyvárad Téri Elméleti Tömb

1089. Nagyvárad tér 4.
Legközelebbi megálló: M30, V23-V24 – Nagyvárad tér

Figyelem: az M3 metró nem áll meg a Nagyvárad téren, a megálló az M30 állomáspótló járattal érhető el kizárólag a Népliget megállótól

 

SZÁLLÁSOK  
a&o Hostel Budapest City

1074. Csengery u. 11.
Legközelebbi megálló: V4-V6 – Király utca

Danubius Hotel Hungaria

1074. Rákóczi út 90.
Legközelebbi megálló: M2, M4 – Keleti pályaudvar

Verdi Grand Hotel

1091. Üllői út 89b.
Legközelebbi megálló: M3 – Semmelweis Klinikák

 

ÁPRILIS 20-I BULI HELYSZÍNE  
Doboz – Ruin Pub Budapest
1072. Klauzál u. 10
Legközelebbi megálló: M2, V4-V6 – Blaha Lujza tér

 

Konferencia kiadvány

Az Orvosképzés 2023 XCVIII. évfolyam 2. száma, amely tartalmazza az előadáskivonatokat is, az alábbi képre kattintva letölthető.

Figyelem: Az áttekintő program kis mértékben módosult a kiadványban megjelenthez képest a fentiekben olvasható!


Támogatók:

A konferencia nem jöhetett volna létre az alábbi támogatók nélkül, akiknek felajánlásait hálásan köszönjük!

 • 77 Elektronika Műszeripari Kft.
 • Aritmia Kutatás-Gyógyítás Alapítvány
 • Dr. Csillag Mária Smylist
 • Egis Gyógyszergyár Zrt.
 • ExtractumPharma Gyógyszergyártó, Forgalmazó és Szaktanácsadó Zrt.
 • Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zrt.
 • Klinikai Sebészet Fejlődéséért Alapítvány
 • Magyar Állami Vasutak
 • Magyar Allergológiai és Klinikai Immunológiai Társaság
 • Magyar Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Társaság
 • Magyar Diabetes Társaság
 • Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara
 • Magyar Gasztroenterológiai Társaság
 • Magyar Gyógyszerészi Kamara
 • Magyar Immunológiai Társaság
 • Magyar Kardiológusok Társasága
 • Magyar Orvosi Kamara
 • Magyar Resuscitatiós Társaság
 • Magyar Tüdőgyógyász Társaság
 • Medipredict
 • Novartis Hungary Ltd. Pharma
 • Professzor Dr. Furka István Alapítvány a mikrosebészeti és sebészeti oktatás, kutatás klinikai alkalmazhatóságáért
 • Richter Gedeon Nyrt.
 • Semmelweis Egészségfejlesztési Központ

A Megnyitó ünnepség előadásai

A Megnyitó Ünnepség időpontja: április 19-én, szerdán, 9:00-tól
Helyszíne: Nagyvárad Téri Elméleti Tömb Díszterem

A megnyitó keretein belül 3 tudományos előadást, valamint a Medikus Zenekar előadását hallgathatjuk meg.

 • Prof. Dr. Gloviczki Péter előadása: Az orvostudomány pillérjei – kutatás és innováció
 • Prof. Dr. Merkely Béla előadása: A Mentorok és a Tudományos Diákkör szerepe egy vezető európai klinikai műhelyben
 • Dr. Tornai Dávid előadása (Roska Tamás Tudományos Előadás): sTREM-1, a bakteriális fertőzések és a 90-napos halálozás új markere akutan dekompenzált cirrózisos betegekben
 • A Medikus Zenekar képviseletében Szalay Ágnes (fuvola), Ákontz-Kiss Letícia és Pásztor Bendegúz (hegedű), Csuja Gellért (brácsa) és Török Bálint (cselló) részleteket mutat be J. S. Bach h-moll szvit művéből

Április 19-én, szerdán 14 órától Duda Ernő nemzetközileg elismert vállalkozó, a Magyar Biotechnológiai Szövetség elnöke tart előadást, amelyre minden érdeklődőt nagy szeretettel invitálunk. Az előadás helyszíne az Elméleti Orvostudományi Központ (EOK) Szent-Györgyi Albert terme.

Tájékoztató a térítésmentes vasúti utazás igénybevételéhez

Az Építési és Közlekedési Minisztérium a térítésmentes vasúti utazás biztosításával támogatja a 36. OTDK-t. A lehetőséggel az összes résztvevő (hallgatók, témavezetők, zsűritagok, vendégek stb.) élhet, aki azt előzetesen a lentiekben ismertetett feltételekkel jelzi utazási szándékát.

Térítésmentes vasúti utazás részletei a következők:

A térítésmentes utazás csak belföldön és csak vasúti közlekedési szolgáltatásra vehető igénybe. Az odaút célállomásának, valamint a visszaút induló állomásának a Szekció helyszínének kell lennie (Budapest), amely várost a későbbiekben részletezett, az ingyenes utazásra feljogosító igazolvány is tartalmazza. Az induló állomás bárhol lehet Magyarország területén belül.

Az utazásra jogosultak a MÁV-START Zrt. és a GYSEV Zrt. belföldi, közszolgáltatásban közlekedő, menetrend szerinti járatain, 2. kocsiosztályon menetdíj megfizetése nélkül utazhatnak a 36. OTDK helyszíneire/helyszíneirőlAz odautazást legkorábban a rendezvény kezdetét megelőző nap 0:00-kor lehet megkezdeni, a visszautazást legkésőbb a rendezvény utolsó napját követő nap 24:00-ig be kell fejezni. A feláras vonatokra az InterCity pót- és helyjegyet, a helyjegyet, vagy az InterCity pótjegyet meg kell vásárolni, valamint ha valaki 1. kocsiosztályon kíván utazni, a kocsiosztály-különbözet díját ki kell fizetni.

 A jogosult személy utazása során a számára kiállított igazolást köteles magánál tartani, és azt az utazási jogosultság igazolásához az abban (az igazolásban) feltüntetett,  hatóság vagy közintézmény által kiadott, az utas személyazonosítására alkalmas arcképes, sorszámozott igazolvánnyal (azaz Személyi igazolvány, Útlevél, Diákigazolvány, Jogosítvány stb., a leírás a MÁV-START Zrt. és a GYSEV Zrt. Személyszállítási Üzletszabályzatából származik) egyidejűleg a közlekedési szolgáltatók munkatársainak kérésére papíralapon vagy telefon képernyőjén megnyitva felmutatni.

A térítésmentes utazás igénybevételének további feltétele, hogy azt a Szekció részére az utazni szándékozó OTDK résztvevő a Szekció által megadott határidőig jelezze.

Jelentkezni az alábbi kérdőíven keresztül lehet:

https://forms.gle/PrQyEmJG8YaBjXB59

Jelentkezési határidő meghosszabbításra került!

Új határidő: 2023. április 3. hétfő 24 h

Hallgatói buli

Április 20-án, csütörtökön, OTDK after partyt szervezünk! A rendezvényre az OTDK előadóinak ingyenes a belépés, amely mellé a Szervezőbizottság fejenként egy welcome drinket is biztosít.

Helyszín: Doboz Ruin Pub, 1072. Budapest, Klauzál u. 10.

Kapunyitás: 23:00

További információk az esemény Facebook-oldalán találhatóak.

A belépésnél mindenkinek jeleznie kell, hogy OTDK előadó, és egy fényképes igazolvánnyal (diák- vagy személyigazolvány) igazolnia kell magát.

Konferencia eredmények:

Az eredmények prezentációja pdf formátumban érhető el.