Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. szeptember 16.
387752 Összes oltás

FOK III. évf.

A Szájsebészet I. tárgy tantárgyi követelményei
2020/2021. II. félév, III. évfolyam

a. A tematikát lásd külön lapon.
b. A gyakorlatok látogatása kötelező, a megjelenést rendszeresen ellenőrizzük. Az előadások látogatása nem kötelező, de az előadásokon történő részvételt ellenőrizhetjük, azonban a félévi értékelésbe a hiányzások száma nem beszámítható.
c. Az 6. héten a gyakorlaton szóbeli demonstrációt tartunk, amelynek sikeres teljesítése a betegkezelések megkezdésének feltétele. Témája az első 6 hét és a III. év első szemeszter elméleti és gyakorlati anyaga. Sikertelen demonstráció esetén további 3 alkalommal van lehetőség a javításra. Az első és második javító demonstráció a gyakorlatvezetőnél, a harmadik az osztályvezető főorvosnál (Dr. Joób-F. Árpád) vagy helyettesénél (Dr. Bérczy Kinga) történik. Három sikertelen javító demonstrációt követően a hallgató félévét nem áll módunkban aláírni, a félévet ismételni kell.
d. A 10. héten (2021.04.12., felelőse: Dr. Koppány Ferenc) az előadás helyszínén és időpontjában írásbeli demonstrációt tartunk az 5. és 6. szemeszter anyagából, melynek teljesítése a félév elfogadásának feltétele.
e. A félév során a gyakorlatvezető által megjelölt időpontban több írásbeli vagy szóbeli számonkérés lesz.
f. A demonstrációktól való távolmaradást csak igazolt esetben tudjuk elfogadni. Igazolatlan távolmaradás esetén a demonstrációt sikertelennek tekintjük. Sikertelen demonstráció esetén annak ismétlésére két lehetőség van (kivéve lásd. „c” pont).
g. Az orvosi igazolással történt hiányzás is hiányzásnak számít, de ebben az esetben az másik csoport gyakorlatának idejében pótolható.
h. Az aláírás esetleges megtagadását legkésőbb a 13. héten közöljük
A félév végi aláírást megtagadhatjuk:
– 3-nál több gyakorlat mulasztása
– az elhangzott tananyagban való nagyfokú járatlanság esetén
– demonstrációk érdemjegyének átlaga nem éri el az elégséges szintet
i. Gyakorlatokon mobiltelefon nem használható. Amennyiben a hallgató engedély nélkül, a gyakorlatvezető figyelmeztetése ellenére mobiltelefont használ, az aznapi gyakorlat további részén nem vehet részt, a gyakorlati helyiséget el kell hagyja. Az elbocsájtás ebben a helyzetben hiányzásnak tekintendő, amely beleszámít a félév során megengedett 3 gyakorlatról való hiányzásba. A gyakorlatokon jegyzetelésre használható: füzet, tablet, kisméretű laptop.
j. A félév végi gyakorlati jegyet a megjelenés, a mutatott szorgalom, és a demonstrációkon elért eredmény alapján állapítjuk meg, az utolsó előtti héten. A gyakorlatvezető döntése szerint javítási lehetőség legkésőbb az utolsó héten van, a szorgalmi időszakon túl gyakorlati jegy módosítására nincs lehetőség
k. A III. évf. II. félévében vizsga nincs.
l. Tananyagként a „Szájsebészeti propedeutika” jegyzetet, a „Szájsebészet, maxillofaciális sebészet” tankönyvet és a foglalkozásokon elhangzottak jegyzeteit, továbbá az előadásokon elhangzottak várjuk el.
m. A foglalkozások helyszíne az Arc-Állcsont Szájsebészeti és Fogászati Klinika.

FOK IV. évf.

A Szájsebészet III. tárgy tantárgyi követelményei
2020/2021. tanév II. félév, IV. évfolyam

a. A tematikát lásd külön lapon.
b. A gyakorlatok látogatása kötelező, a megjelenést rendszeresen ellenőrizzük. Az előadások látogatása nem kötelező, de az előadásokon történő részvételt ellenőrizhetjük, azonban a félévi értékelésbe a hiányzások száma nem beszámítható.
c. A 11. héten (2021.04.27., felelőse: Dr. Körmöczi Kinga) az előadás helyszínén és időpontjában írásbeli demonstrációt tartunk a szemeszter anyagából. A demonstrációtól való távolmaradást csak igazolt esetben tudjuk elfogadni. Igazolatlan távolmaradás esetén a demonstrációt sikertelennek tekintjük. Sikertelen demonstrációt két alkalommal lehet javítani.
d. Az orvosi igazolással történt hiányzás is hiányzásnak számít, de ebben az esetben az másik csoport gyakorlatának idejében pótolható.
e. A félév végi aláírást megtagadhatjuk:
– 3-nál több gyakorlat mulasztása
– az elhangzott előadás és gyakorlati tananyagban való nagyfokú járatlanság esetén
– demonstrációk érdemjegyeinek átlaga nem éri el az elégséges szintet
f. Gyakorlatokon mobiltelefon nem használható. Amennyiben a hallgató engedély nélkül, a gyakorlatvezető figyelmeztetése ellenére mobiltelefont használ, az aznapi gyakorlat további részén nem vehet részt, a gyakorlati helyiséget el kell hagyja. Az elbocsájtás ebben a helyzetben hiányzásnak tekintendő, amely beleszámít a félév során megengedett 3 gyakorlatról való hiányzásba. A gyakorlatokon jegyzetelésre használható: füzet, tablet, kisméretű laptop.
g. A 8. szemeszterben nincs vizsga. A félév végi gyakorlati jegyet a megjelenés, a mutatott szorgalom és a demonstrációkon elért eredmény alapján állapítjuk meg, az utolsó előtti héten. A gyakorlatvezető döntése szerint javítási lehetőség legkésőbb az utolsó héten van, a szorgalmi időszakon túl gyakorlati jegy módosítására nincs lehetőség.
h. „Szájsebészet, maxillofaciális sebészet” tankönyv és az előadáson és gyakorlatokon elhangzottak alapján készített jegyzetek használatosak.

 

FOK V. évf.

A Szájsebészet V. tárgy tantárgyi követelményei
2020/2021. tanév II. félév, V. évfolyam

a. A tematikát lásd külön lapon.
b. A gyakorlatok látogatása kötelező, a megjelenést rendszeresen ellenőrizzük. Az előadások látogatása nem kötelező, de az előadásokon történő részvételt ellenőrizhetjük, azonban a félévi értékelésbe a hiányzások száma nem beszámítható.
Gyakorlatok: fekvőosztályos gyakorlat, 1 hetes összevont gyakorlat, külön beosztás szerint (délután)
c. Az előadásokon és gyakorlatokon elhangzottakat rendszeresen írásban és szóban számonkérjük a csoportfoglalkozásokon.
d. Az orvosi igazolással történt hiányzás is hiányzásnak számít, de ebben az esetben az másik csoport gyakorlatának idejében pótolható.
e. Az aláírás megtagadását legkésőbb a 11. héten közöljük.
A félév végi aláírást megtagadhatjuk:
– a gyakorlatok 30%-ának mulasztása esetén
– az elhangzott előadás és gyakorlati tananyagban való nagyfokú járatlanság esetén 
f. Gyakorlatokon mobiltelefon nem használható. Amennyiben a hallgató engedély nélkül, a gyakorlatvezető figyelmeztetése ellenére mobiltelefont használ, az aznapi gyakorlat további részén nem vehet részt, a gyakorlati helyiséget el kell hagyja. Az elbocsájtás ebben a helyzetben hiányzásnak tekintendő, amely beleszámít a félév során megengedett 3 gyakorlatról való hiányzásba. A gyakorlatokon jegyzetelésre használható: füzet, tablet, kisméretű laptop.
g. A félév szigorlattal zárul, a tételsort kiadjuk.
h. „Szájsebészet, maxillofaciális sebészet” tankönyv, az előadásokon és gyakorlatokon elhangzottak alapján készített jegyzetek használatosak.