FOK III. évf.

A Szájsebészet I. tárgy tantárgyi követelményei
2019/2020. II. félév, III. évfolyam

a. A tematikát lásd külön lapon.
b. A gyakorlatok látogatása kötelező, a megjelenést rendszeresen ellenőrizzük. Az előadások látogatása nem kötelező, de az előadásokon történő részvételt ellenőrizhetjük, azonban a félévi értékelésbe a hiányzások száma nem beszámítható.
c. Az 6. héten a gyakorlaton szóbeli demonstrációt tartunk, amelynek sikeres teljesítése a betegkezelések megkezdésének feltétele. Témája az első 6 hét és a III. év első szemeszter elméleti és gyakorlati anyaga. Sikertelen demonstráció esetén további 3 alkalommal van lehetőség a javításra. Az első és második javító demonstráció a gyakorlatvezetőnél, a harmadik az osztályvezető főorvosnál (Dr. Joób-F. Árpád) vagy helyettesénél (Dr. Bérczy Kinga) történik. Három sikertelen javító demonstrációt követően a hallgató félévét nem áll módunkban aláírni, a félévet ismételni kell.
d. A 12. héten (2020.04.20.) az előadás helyszínén és időpontjában írásbeli demonstrációt tartunk az 5. és 6. szemeszter anyagából, melynek teljesítése a félév elfogadásának feltétele.
e. A félév során a gyakorlatvezető által megjelölt időpontban több írásbeli vagy szóbeli számonkérés lesz.
f. A demonstrációktól való távolmaradást csak igazolt esetben tudjuk elfogadni. Igazolatlan távolmaradás esetén a demonstrációt sikertelennek tekintjük. Sikertelen demonstráció esetén annak ismétlésére két lehetőség van (kivéve lásd. „c” pont).
g. Az orvosi igazolással történt hiányzás is hiányzásnak számít, de ebben az esetben az másik csoport gyakorlatának idejében pótolható.
h. A félév végi aláírást megtagadhatjuk:
– 3-nál több gyakorlat mulasztása
– az elhangzott tananyagban való nagyfokú járatlanság esetén
– az aláírás megtagadását legkésőbb a 13. héten közöljük
– demonstrációk érdemjegyének átlaga nem éri el az elégséges szintet
i. Gyakorlatokon mobiltelefon nem használható. Amennyiben a hallgató engedély nélkül, a gyakorlatvezető figyelmeztetése ellenére mobiltelefont használ, az aznapi gyakorlat további részén nem vehet részt, a gyakorlati helyiséget el kell hagyja. Az elbocsájtás ebben a helyzetben hiányzásnak tekintendő, amely beleszámít a félév során megengedett 3 gyakorlatról való hiányzásba. A gyakorlatokon jegyzetelésre használható: füzet, tablet, kisméretű laptop.
j. A félév végi gyakorlati jegyet a megjelenés, a mutatott szorgalom, és a demonstrációkon elért eredmény alapján állapítjuk meg, az utolsó előtti héten. A gyakorlatvezető döntése szerint javítási lehetőség legkésőbb az utolsó héten van, a szorgalmi időszakon túl gyakorlati jegy módosítására nincs lehetőség!
k. A III. évf. II. félévében vizsga nincs.
l. „Szájsebészeti propedeutika” jegyzet, „Szájsebészet, maxillofaciális sebészet” tankönyv és a foglalkozásokon elhangzottak jegyzeteit ajánljuk.
m. A foglalkozások helyszíne az Arc-Állcsont Szájsebészeti és Fogászati Klinika.

 

FOK IV. évf.

A Szájsebészet III. tárgy tantárgyi követelményei
2019/2020. tanév II. félév, IV. évfolyam

a. A tematikát lásd külön lapon.
b. A gyakorlatok látogatása kötelező, a megjelenést rendszeresen ellenőrizzük. Az előadások látogatása nem kötelező, de az előadásokon történő részvételt ellenőrizhetjük, azonban a félévi értékelésbe a hiányzások száma nem beszámítható.
c. A 11. héten (2020.04.14) az előadás helyszínén és időpontjában írásbeli demonstrációt tartunk a III. és IV. év teljes anyagából. A demonstrációtól való távolmaradást csak igazolt esetben tudjuk elfogadni. Igazolatlan távolmaradás esetén a demonstrációt sikertelennek tekintjük. Sikertelen demonstráció esetén azt két alkalommal van lehetőség javítani.
d. Az orvosi igazolással történt hiányzás is hiányzásnak számít, de ebben az esetben az másik csoport gyakorlatának idejében pótolható.
e. A félév végi aláírást megtagadhatjuk:
– 3-nál több gyakorlat mulasztása
– az aláírás megtagadását legkésőbb a 13. héten közöljük
f. Gyakorlatokon mobiltelefon nem használható. Amennyiben a hallgató engedély nélkül, a gyakorlatvezető figyelmeztetése ellenére mobiltelefont használ, az aznapi gyakorlat további részén nem vehet részt, a gyakorlati helyiséget el kell hagyja. Az elbocsájtás ebben a helyzetben hiányzásnak tekintendő, amely beleszámít a félév során megengedett 3 gyakorlatról való hiányzásba. A gyakorlatokon jegyzetelésre használható: füzet, tablet, kisméretű laptop.
g. Azok a hallgatók, akik egyetemi tanulmányaikat 2012-ben vagy később kezdték, félév végén kollokviumot kell tegyenek, írásban, teszt formában a félév anyagából.
h. „Szájsebészet, maxillofaciális sebészet” tankönyv és az előadáson és gyakorlatokon elhangzottak alapján készített jegyzetek használatosak.

 

FOK V. évf.

A Szájsebészet V. tárgy tantárgyi követelményei
2019/2020. tanév II. félév, V. évfolyam

a. A tematikát lásd külön lapon.
b. A gyakorlatok látogatása kötelező, a megjelenést rendszeresen ellenőrizzük. Az előadások látogatása nem kötelező, de az előadásokon történő részvételt ellenőrizhetjük, azonban a félévi értékelésbe a hiányzások száma nem beszámítható.
Gyakorlatok: fekvőosztályos gyakorlat, 1 hetes összevont gyakorlat, külön beosztás szerint (délután)
c. Az előadásokon és gyakorlatokon elhangzottakat rendszeresen írásban és szóban számon kérjük a csoportfoglalkozásokon.
d. Az orvosi igazolással történt hiányzás is hiányzásnak számít, de ebben az esetben az másik csoport gyakorlatának idejében pótolható.
e. A félév végi aláírást megtagadhatjuk:
– A gyakorlatok 30%-ának mulasztása esetén
– az elhangzott előadás és gyakorlati tananyagban való nagyfokú járatlanság esetén
– az aláírás megtagadását legkésőbb a 11. héten közöljük
f. Gyakorlatokon mobiltelefon nem használható. Amennyiben a hallgató engedély nélkül, a gyakorlatvezető figyelmeztetése ellenére mobiltelefont használ, az aznapi gyakorlat további részén nem vehet részt, a gyakorlati helyiséget el kell hagyja. Az elbocsájtás ebben a helyzetben hiányzásnak tekintendő, amely beleszámít a félév során megengedett 3 gyakorlatról való hiányzásba. A gyakorlatokon jegyzetelésre használható: füzet, tablet, kisméretű laptop.
g. A félév szigorlattal zárul, a tételsort kiadjuk.
h. „Szájsebészet, maxillofaciális sebészet” tankönyv, az előadásokon és gyakorlatokon elhangzottak alapján készített jegyzetek használatosak.

Az igazolás módja a foglalkozásokon és a vizsgán való távollét esetén:
lásd: tantárgyi követelmények.

Vizsgáról való távolmaradás esetén a TVSZ rendelkezései iránymutatók.

A félévközi ellenőrzések (beszámolók, zárthelyi dolgozatok) száma, témaköre és időpontja, pótlásuk és javításuk lehetősége:
lásd: tantárgyi követelmények

A félév végi aláírás követelményei (ideértve a hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak számát és típusát is):
lásd: tantárgyi követelmények

Az osztályzat kialakításának módja:
lásd: tantárgyi követelmények

A vizsga típusa:
lásd :tantárgyi követelmények

Vizsgakövetelmények:
lásd: tantárgyi követelmények

A vizsgajelentkezés módja: Neptun-rendszerben.
A vizsgajelentkezés módosításának rendje:
A Neptun-rendszerben az aktuális egyetemi és kari előírások szerint.

A vizsgáról való távolmaradás igazolásának módja:
Vizsgáról való távolmaradás esetén a TVSZ rendelkezése iránymutató.

A tananyag elsajátításához felhasználható jegyzetek, tankönyvek, segédletek és szakirodalom listája:
Tankönyvek FOK magyar :
Szabó György: Szájsebészet, maxillofaciális sebészet (3. bővített kiadás), Semmelweis Kiadó, Budapest 2007
Dr. Joób-Fancsaly Árpád : A bölcsességfogak szerepe a fogászat különböző szakterületein, Semmelweis Kiadó Budapest, 2010

Ajánlott irodalom FOK magyar:

Dr. Barabás József, Dr. Orosz Mihály: Szájsebészet és fogászat, Semmelweis Kiadó Budapest, 2012

Angol nyelven:

Howe. A Minor Oral Surgery,Wright, 1987
Howe: The Extraction of Teeth, Wright 1990
Steward et el.: An Outline of Oral Surgery,Wright, 1998
Peterson: Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery, Mosbí, 2003
Peterson: Principles of Oral and Maxillofacial Surgery, Decker, 2004
Robinson, Howe: Tooth Extraction. A practical guide, Oxford, 2000
Ward Booth, Hausamen, Schendel: Maxillofacial Surgery, C.Livingston Elsevier, 2007

Német nyelven:

P.A. Reichart at al: Zahnarztliche Chirurgie (Curriculum), Quintessenz Verlag Gmbh, Berlin, 2002
G.J. Bruwieser at al. : Zanharztliche Notfalle,Georg Thieme Gmbh, Stuttgart,2002
Hans-Henning-Horch: Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie,Elsevier,Munchen, 2007