KÖVETELMÉNYRENDSZER

 

Semmelweis Egyetem                                                               Oktatási szervezeti egység megnevezése:Forvostudományi Kar :Arc,-Állcsont,-Szájsebészeti és Fogászati Klinika

Tantárgy neve: Implantológia,

Tantárgy típusa: kötelező/kötelezően választható/szabadon választható (a megfelelő aláhúzandó)

                 kódja: FOKOSZB076 _1M,  FOKOSZB_2M

                 kreditértéke: 1 (I.félév), 2 (II.félév)

Tantárgy előadójának neve: Dr. Joób Fancsaly Árpád  egyetemi docens

Tanév: 2019/2020.

A tantárgy feladata a képzés céljának megvalósításában:

 

A fogászati implantológia alapismereteinek megismerése és gyakorlati alkalmazása. Elméleti alapok lefektetése, sebészeti és fogpótlástani ismeretek implantológia vonatkozásának ismertetése, csontpótló beavatkozások részletes elméleti bemutatása

 

A tárgy tematikája (lehetőleg heti bontásban, sorszámozva):

 

I.félév tematikája :

Magyar

-Bevezetés az orális implantológiában, történeti áttekintés. 

-Az implantátumok, implantációs rendszerek fejlődése, felosztása, Enossalis implantátumok.

-Az implantációs fogpótlások indikációi, kontraindikációi.

-Az implantációt előkészítő diagnosztikai vizsgálatok.

-Orális implantátumok általános műtéti vonatkozásai.  Film bemutató: Implantációs fogpótlás fogatlan állcsontokon.

-Orális implantátumok részletes műtéti vonatkozásai. Az implantáció  lehetséges időpontjai.

– Az implantációs fogpótlások sikerességének alapvető feltételei I.  Biokompatibilitás, csontintegráció.

-Az implantációs fogpótlások sikerességének alapvető feltételei II. Gingivális zárás. Progresszív csontintegráció.

-Az implantációs fogpótlások sikerességének alapvető feltételei III. Az implantátumok terhelhetőségét befolyásoló tényezők.

-Az implantációs fogpótlások biomechanikájának alapjai.

-Az implantációs fogpótlások alapvető protetikai ismeretei I.

-Implantátum fejek /műcsonkok/ lenyomatvételi technikák.

-Az implantációs fogpótlások alapvető protetikai ismeretei II. Implantációs fogpótlások fajtái

-Az implantátumok felületének szerepe a csontintegrációban .

– Vendégelőadás

 

 

II. félév tematikája:

 

Magyar:

-Csontpótló eljárások I. Oszteokondukció, oszteoindukció. Irányított csontgyógyulás /GBR/. Ambuláns

  szájsebészeti gyakorlatban végezhető műtéti eljárások.

– Csontpótló eljárások II. A sinus-lift műtéte. Indukciók, kontarindikációk, műtéti technikák.

– Csontpótló eljárások III. Oszteogenezis, csontátültetés. Disztrakciós oszteogenezis.

– Az implantációs fogpótlások parodontológiai vonatkozásai.

– Implantációs fogpótlások sebészi, esztétikai szempontjai.

– Nobel-Biocare implantációs rendszer

– Ankylos implantációs rendszer 

– ITI-Straumann implantációs rendszer.

– Az implantációs fogpótlások sikertelenségeinek okai, kezelésük.

– Korona pótlások készítése implantátumokra.

– Hídpótlások készítése implantátumokra.

–  Mezostruktúrák, kombinált fogpótlások.

–  Irányitott sebészet (guided surgery) szerepe és helye az implantológiában

– Vendégelőadás

 

 

Implantológiai gyakorlatokon az elméletben megszerzett tudást egészítik ki és mélyítik el.

–          Diagnosztika – röntgendiagnosztika, CBCT analízis, röntgen és sebészi sablon bemutatása

–          SIC rendszer bemutatása – a rendszer egyedi tulajdonságainak a kihangsúlyozása ( Sic Matrix felület, cad-cam base protetikai fej, flex star felépítmény, esetleg safe on four koncepció) Implantációs sebészet áttekintése a rendszeren keresztül.

–          Straumann rendszer bemutatása – a rendszer egyedi tulajdonságainak a  

            kihangsúlyozása (felszín, egyfázisú-kétfázisú műtéti technika összehasonlítása, 

            Straumann rendszer protetikája címszavakban). Implantációs protetika 

            lépéseinek gyakorlása fantomon

–          Ankylos rendszer bemutatása – a rendszer egyedi tulajdonságainak a kihangsúlyozása      

            (platform switching, Balance inyformálók és fejek, syncone rendszer). Ismerkedés az   

            irányított sebészettel, az ExpertEase rendszeren keresztül

–          Nobel Biocare rendszer bemutatása – a rendszer egyedi tulajdonságainak

            kihangsúlyozása (felület, Replace és Nobel implantátumok, Procera rendszer, Nobel 

           Guide). Nobel Active implantátum gyakorlati bemutatása

–          Denti rendszer bemutatása – a rendszer egyedi tulajdonságainak kihangsúlyozása.

–          Szigorlat előtti konzultáció

A foglalkozásokon való részvétel követelményei és a távolmaradás pótlásának lehetősége:

 

Az előadásokon és a gyakorlatokon való részvétel kötelező.

A hiányzás semmilyen címen nem haladhatja meg sem az előadások, sem a gyakorlatok 25%-át.

Igazolt hiányzás esetén pótlásra van lehetőség.

 

Az igazolás módja a foglalkozásokon és a vizsgán való távollét esetén:

 

Az előadásokról és a gyakorlatokról való hiányzás semmilyen címen nem haladhatja meg sem az előadások, sem a gyakorlatok 25%-át.

Vizsgáról való távolmaradás esetén a TVSZ rendelkezései iránymutatók.

 

A félévközi ellenőrzések (beszámolók, zárthelyi dolgozatok) száma, témaköre és időpontja, pótlásuk és javításuk lehetősége:

Évközi számonkérés során 3 megírandó dolgozat van, melyek 50%-os teljesítménytől számítanak sikeresnek. Sikertelen dolgozat esetében két javítási lehetőség van. A demonstrációk időpontját és témáját a tanév kezdetekor ismertetjük hallgatóinkkal.

A demonstrációk egyikét sem teljesítő hallgatók számára az utolsó oktatási héten biztosítunk pótlási lehetőséget egy vezető oktatókból álló bizottság előtt.

 

A félév végi aláírás követelményei (ideértve a hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak számát és típusát is):

 

A félév végi érdemjegy meghatározása a dolgozatok eredményeinek átlagából és a gyakorlatokon mutatott (II. félévben) gyakorlati készségek eredményeinek figyelembe vételével történik

Az osztályzat kialakításának módja:

Kollokvium (I. félév): Egy nagyobb témát felölelő, esszé kérdés (tételhúzással) szóbeli megválaszolása után, 3 villámkérdés (tételhúzással) azonnali megválaszolása

Szigorlat (IV. félév): ): Két nagyobb témát felölelő, esszé kérdés (tételhúzással) szóbeli megválaszolása után, 5 villámkérdés (tételhúzással) azonnali megválaszolása

Bármelyik vizsgarész elégtelenre teljesítése elégtelen vizsgajegyet jelent.

 

A vizsga típusa: Kollokvium: első félév anyaga. Szigorlat: két félév anyaga

Vizsgakövetelmények:

Kollokvium (I.félév): A vizsga a félév tananyagának számonkérése szóban

 

Szigorlat (IV. félév): A vizsga a 2 félév teljes tananyagának számonkérése.

– Gyakorlatokon való részvétel

 

A vizsgajelentkezés módja: Neptun-rendszerben.

A vizsgajelentkezés módosításának rendje:

A Neptun-rendszerben az aktuális egyetemi és kari előírások szerint.

 

A vizsgáról való távolmaradás igazolásának módja:

Vizsgáról való távolmaradás esetén a TVSZ rendelkezése iránymutató.

 

A tananyag elsajátításához felhasználható jegyzetek, tankönyvek, segédletek és szakirodalom listája:

Tankönyvek :  Divinyi T. /szerk./: Orális implantológia. Semmelweis Kiadó, Budapest, 2007

 

Ajánlott irodalom:

1. Worthington Ph., Lang B. R., LaVelle W. E. /edit/:  Osseointegration in der Zahmedizin. Eine Einführung

Quintessenz,Berlin,1995.ISBN3-87652-558-6                                                                                                                       2.Koeck B., Wagner W. /edit/: Implantologie. Elsevier, München, 2004. ISBN 3-437-05310-8

3. Worthington Ph., Lang B.R., LaVelle W.E. /edit/: Osseointegration in Dentistry. An Introduction.                            

Quintessence, Chicago, 1994 ISBN 0-86715-281-8  

4. Sethi A., Kaus Th.:  Practical implant dentistry.  Quintessence, London, 2005 ISBN 1-85097-061-0

5.F. Carranza: Clinical Periodontology – Elsevier

6.O. Jensen: The Sinus Bone Graft – Quintessence

7.ITI Treatment Guide, Volume 2 and 4, Loading Protocols In Implant Dentistry 

    Quintessence

8. D. Buser: 20 Years of Guided Bone Regeneration in Implant Dentistry – Quintessence

További segédanyagok: a Klinika honlapján: https://semmelweisegyetem.hu/szajsebeszet/oktatas/implantologia/