Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. október 14.
401837 Összes oltás

Követelményrendszer

A foglalkozásokon való részvétel követelményei és a távolmaradás pótlásának lehetősége:
Az előadásokon és a gyakorlatokon való részvétel kötelező.

A hiányzás semmilyen címen nem haladhatja meg sem az előadások, sem a gyakorlatok 25%-át.
Igazolt hiányzás esetén pótlásra van lehetőség.

Az igazolás módja a foglalkozásokon és a vizsgán való távollét esetén:
Az előadásokról és a gyakorlatokról való hiányzás semmilyen címen nem haladhatja meg sem az előadások, sem a gyakorlatok 25%-át.

Vizsgáról való távolmaradás esetén a TVSZ rendelkezései iránymutatók.

A félévközi ellenőrzések (beszámolók, zárthelyi dolgozatok) száma, témaköre és időpontja, pótlásuk és javításuk lehetősége:
Évközi számonkérés során 3 megírandó dolgozat van, melyek 50%-os teljesítménytől számítanak sikeresnek. Sikertelen dolgozat esetében két javítási lehetőség van. A demonstrációk időpontját és témáját a tanév kezdetekor ismertetjük hallgatóinkkal.

A demonstrációk egyikét sem teljesítő hallgatók számára az utolsó oktatási héten biztosítunk pótlási lehetőséget egy vezető oktatókból álló bizottság előtt.

A félév végi aláírás követelményei (ideértve a hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak számát és típusát is):
A félév végi érdemjegy meghatározása a dolgozatok eredményeinek átlagából és a gyakorlatokon mutatott (II. félévben) gyakorlati készségek eredményeinek figyelembe vételével történik.

Az osztályzat kialakításának módja:
Kollokvium (I. félév): Egy nagyobb témát felölelő, esszé kérdés (tételhúzással) szóbeli megválaszolása után, 3 villámkérdés (tételhúzással) azonnali megválaszolása
Szigorlat (IV. félév): Két nagyobb témát felölelő, esszé kérdés (tételhúzással) szóbeli megválaszolása után, 5 villámkérdés (tételhúzással) azonnali megválaszolása

Bármelyik vizsgarész elégtelenre teljesítése elégtelen vizsgajegyet jelent.

 A vizsga típusa: Kollokvium: első félév anyaga. Szigorlat: két félév anyaga

Vizsgakövetelmények:
Kollokvium (I. félév): A vizsga a félév tananyagának számonkérése szóban

Szigorlat (IV. félév): A vizsga a 2 félév teljes tananyagának számonkérése.
– Gyakorlatokon való részvétel

 A vizsgajelentkezés módja: Neptun-rendszerben.

A vizsgajelentkezés módosításának rendje:
A Neptun-rendszerben, az aktuális egyetemi és kari előírások szerint.

A vizsgáról való távolmaradás igazolásának módja:
Vizsgáról való távolmaradás esetén a TVSZ rendelkezése iránymutató.

A tananyag elsajátításához felhasználható jegyzetek, tankönyvek, segédletek és szakirodalom listája:

Tankönyvek:  Divinyi T. /szerk./: Orális implantológia. Semmelweis Kiadó, Budapest, 2007

Ajánlott irodalom:

1. Worthington Ph., Lang B. R., LaVelle W. E. /edit/:  Osseointegration in der Zahmedizin. Eine Einführung. Quintessenz, Berlin, 1995. ISBN3-87652-558-6
2. Koeck B., Wagner W. /edit/: Implantologie. Elsevier, München, 2004. ISBN 3-437-05310-8
3. Worthington Ph., Lang B.R., LaVelle W.E. /edit/: Osseointegration in Dentistry. An Introduction. Quintessence, Chicago, 1994 ISBN 0-86715-281-8  
4. Sethi A., Kaus Th.:  Practical implant dentistry.  Quintessence, London, 2005 ISBN 1-85097-061-0
5. Carranza F: Clinical Periodontology – Elsevier
6. Jensen O: The Sinus Bone Graft – Quintessence
7. ITI Treatment Guide, Volume 2 and 4, Loading Protocols In Implant Dentistry Quintessence
8. Buser D: 20 Years of Guided Bone Regeneration in Implant Dentistry – Quintessence

További segédanyagok: a Klinika honlapján: https://semmelweisegyetem.hu/szajsebeszet/oktatas/implantologia/