Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. január 22.
16871 Összes oltás
7249 Beoltott Semmelweis Polgár

KÖVETELMÉNYRENDSZER

Semmelweis Egyetem
Oktatási szervezeti egység megnevezése: Arc- Állcsont- Szájsebészeti és Fogászati Klinika
Általános Orvostudományi Kar
Tantárgy neve: Az arc plasztikai sebészete és esztétikai beavatkozásai
Tantárgy típusa: kötelező/kötelezően választható/ szabadon választható (a megfelelő aláhúzandó)
kódja: AOSSZB492_1M
kreditértéke: 1
Tantárgy előadójának neve: Dr. Németh Zsolt
Tanév: 2017/2018. I. félév
A tantárgy feladata a képzés céljának megvalósításában:

Az elmúlt évtizedekben jelentősen megnőtt a plasztikai és rekonstrukciós sebészeti beavatkozások száma a világban. Hasonló robbanásszerű fejlődés mutatkozik az arcesztétikában, ahol az újfajta arcfeltöltő anyagoktól kezdve a saját zsír felhasználásán át az arcemelő szálakig, évente találkozunk újdonságokkal. Sajnálatos módon azonban, az arcot érintő plasztikai sebészeti specialitásra a graduális oktatás alig tér ki, az alapoktatásban ilyen témájú tematikus előadásokat nem hallgatnak a hallgatók. A kurzus célja ezen hiányosságok pótlása.

A tárgy tematikája (lehetőleg heti bontásban, sorszámozva):

1. A plasztikai sebészet általános alapelvei, az arc öregedése, sebek-hegek típusai
Dr. Vaszilkó Mihály phd, egyetemi tanársegéd, plasztikai sebész, arc-állcsont és szájsebész: Metszésvezetés az arcon, sebek gyógyulási zavarai és ennek megoldásai, az arc öregedésének jelei.
2. Botulinum toxin kezelések. Lézerek alkalmazása az esztétikai bőrgyógyászatban
Dr. med. hab. Holló Péter egyetemi docens, bőrgyógyász: A botulinum toxin élettana, indikációs terület, kitüntetett régiók a használatában, a szövődmények és kezelésük. A lézerek fizikai alapjai, típusok és alkalmazásuk a bőrgyógyászati esztétikában.
3. Peeling kezelés, fillerek és kontúr technikák
Dr. Solymosi Ágnes bőrgyógyász, gyermekgyógyász: A peeling története. Glikolsavas peeling, triklórecetsavas peeling, fenol peeling, indikációk, kontraindikációk. Hyaluronsavak fajtái, indikációs területek, beadás típusai, injekciós technikák. FTC terápia típusai, indikációs területek, technikák. Duo lifting. Szövődmények és kezelésük.
4. A szemkörnyék rekonstrukciós és esztétikai sebészete
Dr. Antus Zsuzsanna egyetemi tanársegéd, plasztikai sebész, szemész: A szemkörnyék anatómiája, a szemhéj helyzeti rendellenességei, szemhéj tumorok eltávolítását követő rekonstrukciós lehetőségek, esztétikai sebészet.
5. Az arc és a nyak területén előforduló kisméretű tumorok ellátása, alkalmazott lokális lebenyek és bőrpótlások
Dr. Tamás Róbert főorvos, plasztikai sebész: A lokális lebenyek fajtái, transzpozíciós, elforgatott lebenyek. Az arc speciális területeinek ellátási sajátságai. Választandó lebenyek az orron, fülön, homlokon, a nasolabiális régióban és a száj környékén.
6. Az arc kiterjedt tumorainak ellátása, mikrosebészeti technikák és lebenyek
Dr. med. hab. Oberna Ferenc főorvos, arc-állcsont és szájsebész, fül-orr gégész: Az arcon alkalmazható lokális lebenyek korlátai, távoli lebenyvételi lehetőségek. Az arcon gyakrabban alkalmazott érnyeles cutan, musculocutan, osteo-musculocutan lebenyek. A mikrovaszkuláris átültetés szabályai, indikáció, gyakori lebenyek. Esetbemutatások. Szövődmények és elhárításuk.
7. Az orr plasztikai és rekonstrukciós sebészete
Dr. Rezek Ödön klinikai főorvos plasztikai sebész, fül orr gégész: Az orr anatómiája. Az orr veleszületett és szerzett alaki rendellenességei. A traumás orr és rekonstrukciója.
8. A fülkagyló esztétikai és rekonstrukciós sebészete
Dr. Debreczeni Béla phd, főorvos, plasztikai sebész: A fülkagyló anatómiája. A fül veleszületett alaki rendellenességeinek korrekciója. A traumás fül ellátása, a teljes fülkagyló hiányának rekonstrukciója, a helyreállítás esztétikai szempontjai. Rekonstrukció onkológiai csonkoló műtét után.
9. A veleszületett craniofacialis deformitások és hasadékok kezelése, az arccsontok helyzeti rendellenességei
Dr. Vaszilkó Mihály phd, egyetemi tanársegéd, plasztikai sebész, arc-állcsont és szájsebész: A craniosynostosisok fajtái, ellátási protokolljuk. A koponya distalis distractioja, a frontal advancement technikája, a hypertelorismus műtéti megoldása. Le Fort I és III ostetomia. A dysgnathiak diagnózisa, a rekonstrukció tervezése és a műtéti ellátás. A hasadékok primer és szekunder terápiája.
10. Az arc és a nyak égési sérülései, helyreállító sebészete, plasztikai irányelvek gyermekkorban
Dr. Bene Ruzsena főorvos, plasztikai sebész, gyermekgyógyász: Az arc, fejtető kis kiterjedésű, I-II/A mélységű égéseinek konzervatív kezelése. Mély égések azonnali és késői secunder terápiája, bőrátültetések, hegfelszabadítások, Z-plasztikák. A gyermekkorra jellemző plasztikai, esztétikai elváltozások és kezelésük. Speciális anyagok felhasználása gyermekkorban és a secunder korrekció szükségessége.
11.Facelift, browlift, arcközépemelés, a saját zsír használata az arcesztétikában
Dr. Vaszilkó Mihály phd, egyetemi tanársegéd, plasztikai sebész, arc-állcsont és szájsebész/Traub Alfréd plasztikai sebész: A SMAS anatómiája, mini és total facelift. Endoszkópos browlift. Az arcközépemelés technikája. A liposuctio módszere, a zsír szeparálási technikái. A transzplantált zsírszövetben található mesenchymalis őssejtek szerepe. A zsírtöltés indikációi, szövődmények.
12.A posttraumás arcdeformitások kezelése, a facialparézis dinamikus rehabilitációja
Dr. Vaszilkó Mihály phd, egyetemi tanársegéd, plasztikai sebész, arc-állcsont és szájsebész:A posttraumás arcdeformitás diagnózisa. A rekonstrukció fajtái: csontos mozgatással, illetve lágyszövetek felhasználásával, esetbemutatásokkal demonstrálva. A perifériás facialparézis dinamikus rehabilitációjának technikái, különös tekintettel a temporal lengthening módszerre. A műtét menete, a postoperatív rehabilitáció.
13.Az arc implantátumok, expanderek használata, a CAD-CAM szerepe. Írásbeli beszámoló
Dr. Vaszilkó Mihály phd, egyetemi tanársegéd, plasztikai sebész, arc-állcsont és szájsebész:Az arcimplantátumok fajtái, indikációs terület, szövődmények. A bőrexpanderek használata az arcon, indikáció, nehézségek. A csontresectio utáni defektus zárása egy előre elkészített pótlással, azonnali rekonstrukció. Írásbeli beszámoló, teszt
A foglalkozásokon való részvétel követelményei és a távolmaradás pótlásának lehetősége:

Az előadásokon való részvétel kötelező. A tárgy oktatása kapcsán az előadásokról történő hiányzás megengedett mértéke maximum 25%. Előadások pótlására nincs lehetőség.

Az igazolás módja a foglalkozásokon és a vizsgán való távollét esetén:

Az előadásokról és a gyakorlatokról való megengedett hiányzást nem kell igazolni.
Vizsgáról való távolmaradás esetén a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat rendelkezései az iránymutatók.

A félévközi ellenőrzések (beszámolók, zárthelyi dolgozatok) száma, témaköre és időpontja, pótlásuk és javításuk lehetősége:

Félévközi számonkérést vagy beszámolót nem tervezünk.

A félév végi aláírás követelményei (ideértve a hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak számát és típusát is):

Az előadásokon való aktív részvétel. A hiányzások maximális száma nem haladhatja meg a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat által megengedett hiányzások mértékét.

Az osztályzat kialakításának módja:

Év végi írásbeli teszt alapján 5 fokozatú skálán.

A vizsga típusa:

Év végi írásbeli beszámoló teszt formájában.

Vizsgakövetelmények:
Az előadások alapján összeállított tesztvizsga sikeres megírása.

A vizsgajelentkezés módja:
Neptun rendszeren keresztül.

A vizsgajelentkezés módosításának rendje:

A Neptun rendszerben az aktuális egyetemi és kari előírások szerint.

A vizsgáról való távolmaradás igazolásának módja:

Vizsgáról való távolmaradás esetén a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat rendelkezése az iránymutató.

A tananyag elsajátításához felhasználható jegyzetek, tankönyvek, segédletek és szakirodalom listája:

Gaál Csaba: Sebészet, Medicina Könyvkiadó (2012), Ivanics György: Esztétikai plasztikai sebészet, Springer (2000), Barabás József, Orosz Mihály: Szájsebészet és fogászat – Általános orvosok és orvostanhallgatók számára, Semmelweis Kiadó (2012)