FELMENTÉSEK, MENTESÍTÉSEK

A felmentések, mentesítések fajtái:

 • Az igazgató a tanulót kérelmére (kiskorú tanuló esetén a szülő kérelmére), ha azt egyéni adottsága, sajátos nevelési igénye vagy sajátos helyzete indokolttá teszi, részben vagy egészben mentesítheti
  • a kötelező tanítási órákon való részvétel alól (a gyakorlati képzés kivételével),
  • a készségtárgyak tanulása alól,
  • egyes tantárgyakból vagy tananyagrészekből az érdemjegyekkel történő értékelés és a minősítés alól.
 • A felmentések, mentesítések esetei:
  • magántanulói jogviszony
  • eredményes előrehozott érettségi vizsga
  • sajátos nevelési igény (SNI) vagy beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézség (BTM)
  • testnevelés.

A magántanulói jogviszony:

 • A tanuló tanulmányi kötelezettségének magántanulóként is eleget tehet, ezt a szülőnek az igazgatótól írásban kell kérelmeznie az okok megjelölésével, illetve – ha a kérelem oka a tanuló sajátos helyzete – a szükséges szakértői vagy szakorvosi igazolások benyújtásával.
 • Az igazgató a magántanulói jogviszony engedélyezéséről a jogszabályi előírások, illetve az azokban meghatározott szakvélemények alapján dönt.
 • A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet szerint 75. § (1) bekezdése szerint ha a magántanulói jogviszony „az iskola igazgatójának megítélése szerint a tanulónak hátrányos, akkor az erre irányuló kérelem benyújtásától számított öt napon belül az iskola igazgatója megkeresi a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes kormányhivatalt, amely a gyámhatóság és a gyermekjóléti szolgálat véleményének kikérése után dönt arról, hogy a tanuló milyen módon teljesítse tankötelezettségét. Halmozottan hátrányos helyzetű tanuló esetén az iskola igazgatójának a döntéshez be kell szereznie a gyermekjóléti szolgálat véleményét.”
 • A magántanuló az iskolával tanulói jogviszonyban áll, ezért ugyanazok a jogok illetik meg, mint a többi tanulót, de a tanórai és az egyéb foglalkozásokon csak az igazgató előzetes engedélyével vehet részt.
 • Ha a tanuló tanulmányi kötelezettségét szülői kérelem alapján teljesíti magántanulóként, felkészítéséről a szülő gondoskodik. Ha a döntés alapja szakértői vagy szakorvosi vélemény, a tanuló felkészítéséről az iskolának kell gondoskodnia. Ebben az esetben az igazgató egyezeti a tanulóval, illetve a szülővel az iskolai foglalkozások időpontját és ütemezését.
 • A magántanulónak a félévi és az év végi osztályzatok megállapításához osztályozó vizsgát kell tennie. Az osztályozó vizsgák pontos időpontjáról írásban értesítjük a tanulót, a szóbeli tételek megtalálhatók a Vizsgatételek menüpont alatt.

Előrehozott érettségi vizsga:

 • Ha a tanuló valamely tantárgyból eredményes előrehozott érettségi vizsgát tett, az iskola magasabb évfolyamán vagy évismétlés esetén – kérelmére – az igazgató mentesíti az adott tantárgy tanulása alól. A tanulónak az órán nem kell jelen lennie, de az iskola épületét nem hagyhatja el, és a tanítás rendjét nem zavarhatja meg.
 • Ha a tanuló továbbra is szeretne részt venni az órákon, és ezért nem kérelmezi a felmentését, az év végi osztályzathoz ebben az esetben is az osztályozó vizsgán kapott osztályzatot kell beírni, mivel a tantárgyi követelményeket már teljesítette.

SNI vagy BTM tanulók:

 • A sajátos nevelési igényű (SNI), illetve a beilleszkedési, tanulási vagy magatartási nehézséggel küzdő (BTM) tanulót az igazgató a 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (Nkt.) 56. § (1) bekezdése szerint a szakértői vélemény javaslata alapján
  • mentesítheti:
   • az egyes tantárgyak vagy tananyagrészek (például helyesírás) érdemjegyekkel történő értékelése és minősítése alól (helyette szöveges értékelést is előírhat),
   • a szóbeli vagy az írásbeli számonkérés alól,
  • engedélyezheti az egyéni bánásmódot, ennek keretében:
   • a segédeszköz használatát,
   • számonkéréskor a hosszabb felkészülési időt,
   • a differenciált feladatkijelölést és értékelést.
 • A mentesítés iránti írásbeli kérelmet a tanuló, illetve kiskorú tanuló esetén a szülő nyújtja be az iskola igazgatójának, mellékelve az érvényes, jogszabályban meghatározott szakértői véleményt.
 • Az egyes tantárgyak vagy tananyagrészek érdemjegyekkel történő értékelése és minősítése alól mentesített tanulónak a tanítási órákon aktívan részt kell vennie, de osztályzatot nem kap.
 • A mentesített tanuló az Nkt. 47. § (8) bekezdése alapján fejlesztő foglalkozásra jogosult, illetve az igazgató kötelezővé teheti a felzárkóztató foglalkozáson való részvételt.
 • A mentesítés 100/1997 (VI. 13.) Korm. rendelet 20. §-a alapján az érettségi vizsgán is érvényesíthető, ezt a tanulónak az érettségi vizsgára való jelentkezéskor írásban kell kérvényeznie az igazgatótól.

Testnevelés:

 • Az iskolai testnevelésóráról – szakorvosi javaslat alapján – az iskolaorvos mentheti fel a tanulót részlegesen vagy egy tanévre vonatkozóan, illetve gyógytestnevelésre vagy könnyített testnevelésre utalhatja.
 • A felmentés akkor tekinthető érvényesnek, ha az iskolaorvos az ellenőrzőbe beírta, és az osztályfőnök – a kategória megjelölésével – az osztálynaplóba is bejegyezte.
 • A mindennapos testnevelés keretében megszervezett heti két óra sportkörön való részvétel alól a versenyszerűen sporttevékenységet folytató, igazolt, egyesületi tagsággal rendelkező vagy amatőr sportolói sportszerződés alapján sportoló tanuló mentesülhet. Az igazgatóhoz benyújtott szülői kérelemhez csatolni kell a tanévre érvényes versenyengedély fénymásolatát és a sportszervezet által kiállított igazolást arról, hogy a tanuló részt vesz az edzéseken és a versenyeken.
 • Egy órára felmentést – a szülő előzetes írásbeli kérelmére vagy egyéni mérlegelés alapján – a testnevelő tanár adhat.
 • A könnyített testnevelésre utalt tanulónak a testnevelésórákon kötelező részt vennie, de mentesül a szakorvos által nem ajánlott feladatok végrehajtása alól.
 • Az iskolaorvos által felmentett tanulónak a testnevelésórákon jelen kell lennie, kivéve, ha az az első vagy utolsó órára esik, illetve ha a szaktanár – a másik pedagógussal való előzetes egyeztetés után – engedélyezte számára, hogy tanári felügyelet mellett a tanulmányaival összefüggő feladatokat végezzen.
 • A gyógytestnevelésre utalt tanulónak a kijelölt intézményben kötelező a gyógytestnevelés-órákon részt vennie. Jelenlétét a gyógytestnevelő tanárral minden órán igazoltatnia kell, és az ellenőrzőjét az osztályfőnöknek havonta be kell mutatnia.