Sötétben és hidegben nem lehet élni. Meg kell őriznünk kapcsolataink fényét, melegét.
(Weöres Sándor)

Iskolánk – megtartva önállóságát és egyéni arculatát – a jövőben szorosan együttműködik a Humán TISZK és a Petrik TISZK iskoláival, s ennek az együttműködésnek legfőbb stratégiai célja egy olyan hatékony és versenyképes szakképzési rendszer működtetése, amely rugalmasan alkalmazkodik a munkaerőpiac elvárásaihoz. „Küldő” iskolaként ezeknek a céloknak a megvalósulásához úgy járulunk hozzá, hogy a közös projekt keretében végrehajtott tananyag- és módszertani fejlesztés segítségével növeljük a szakmacsoportos alapozó oktatás színvonalát, és olyan szakmai ismeretek és kompetenciák birtokába juttatjuk tanulóinkat, hogy a TISZK szakképző központjaiban joggal legyen érvényesíthető a szakközépiskolai szakmacsoportos tanulmányok beszámíthatósága.

Iskolánk tudatosan vállalt küldetése az esélyteremtés: célunk, hogy a kedvezőtlen szociokulturális háttér vagy az egyéni adottságok miatti hátrányokat enyhítsük a középiskolai évek alatt, és a felzárkóztatás – tehetséggondozás kettős feladatának megfelelve, tanítványainkat hozzásegítsük ahhoz, hogy képességeiket minél jobban kibontakoztathassák. A hátrányos helyzetű és a sajátos nevelési igényű tanulók számára hátránykompenzációs rendszert működtetünk, amelynek keretében mentortanáraik irányításával egyéni felzárkóztató-fejlesztő és pályaorientációs foglalkozások segítik őket abban, hogy egyenlő esélyekkel lépjenek a következő képzési szakaszba. Biztosítjuk az átjárhatóságot az egyes képzési típusok között, jól teljesítő szakiskolásaink számára megadva azt a lehetőséget, hogy tagozatot váltsanak, illetve, hogy a szakiskola két évének elvégzése után a szakközépiskola tizedik vagy tizenegyedik évfolyamán folytathassák tovább tanulmányaikat. 

A jövőben – a készségfejlesztés–ismeretátadás megfelelő egyensúlyát kialakítva – a tanítás-tanulás folyamatában a tevékenységközpontúságra fókuszálunk, hogy a minél sokoldalúbb foglalkoztatás révén tanulóink elsajátítsák az önálló ismeretszerzés és tanulás technikáit, hozzászokjanak a kitartó munkavégzéshez, illetve fejlesszük azokat a kulcskompetenciákat, amelyek segítségével képesek lesznek megfelelni az élethosszig tartó tanulás kívánalmának, és helyt állni a munka folyamatosan változó világában. Célunk elérésének alapvető feltétele a mára elodázhatatlanná vált módszerbeli megújulás és a hagyományos tanárszerep átértékelése, amely mind a pedagógusoktól, mind a diákoktól szemléletváltást igényel.

A korszerű tanítási módszerek alkalmazása egyben a tanulók személyiségfejlesztését is szolgálja, amelyet egyik legfontosabb pedagógiai feladatunknak tartunk. Nevelő munkánk elsődleges célja, hogy tanulóinkat segítsük a reális önkép és a pozitív értékrend kialakításában, hogy a közösségi együttélés szabályait elsajátítva cselekedeteiket a másik ember iránti tisztelet és tolerancia vezérelje, és felnőtt életükben is az együttműködést válasszák a versengés helyett. Az egészségnevelés és a környezettudatos gondolkodás kialakítása mindig is kiemelt célja volt pedagógiai munkánknak, de a jövőben még nagyobb figyelmet szentelünk ezeknek a területeknek. Fontosnak tartjuk azt is, hogy – a kedvezőtlen szociokulturális háttér hatását ellensúlyozva – kialakítsuk tanulóinkban a szabad idő kulturált eltöltésének igényét, ezért a kínálatot még inkább szélesítve, változatos kulturális és sportprogramokat szervezünk a diákok számára.

Iskolánk szellemiségét a jövőben még inkább a nyitottság és a partnereinkkel való együttműködés határozza meg. A partnerközpontú működés jegyében az iskola minőségcéljainak meghatározásakor fokozottabban figyelünk legfőbb partnereink, a tanulók és a szülők igényeire, és rendszeres elégedettségmérésre alapozva jelöljük ki az intézményfejlesztés irányait. Arra törekszünk, hogy még közvetlenebb kapcsolatot alakítsunk ki a szülőkkel, hogy a személyes „megszólítás” révén elkötelezettebbé váljanak közös céljaink megvalósításában. 

Iskolánk jövőjének építéséhez biztos alapot jelent a szakmailag jól képzett, elkötelezett pedagógusokból álló nevelőtestület, amely a munka világának elvárásaihoz rugalmasan alkalmazkodva, nyitott a folyamatos megújulásra, ugyanakkor értékeink, hagyományaink megőrzését is feladatának tekinti. Iskolánk legfőbb értékének az együttműködésre, bizalomra épülő emberi kapcsolatokat tekintjük, és a jövőben még inkább arra törekszünk, hogy a kinti világban fokozódó értékzavart és ellenséges vetélkedést ellensúlyozva olyan szeretetteljes, barátságos légkört teremtsünk, amely érzelmi biztonságot nyújt tanítványaink számára.

Évek multával bepillantva az iskolánkba, kiegyensúlyozott, vidám diákokat szeretnénk látni, akik az iskola által közvetített értékrend tudatában és biztonságot nyújtó világában a tanulásra és a tudásra építve tervezik jövőjüket.