Iskolánk tudatosan vállalt küldetése, hogy minden tanulónk számára megteremtsük az esélyt képességeik kibontakoztatására, hogy sikereket érjenek el azon a területen, amelyre egyéni adottságaik predesztinálják őket, ezért a közösségi munkát, a sportban vagy a művészetekben elért eredményeket ugyanúgy fontosnak tartjuk és elismerjük, mint a jó tanulmányi teljesítményt. Valljuk, hogy az iskolában eltöltött évek mérsékelhetik a szociokulturális hátrányokat, ezért minden erőnkkel arra törekszünk, hogy biztosítsuk az esélyegyenlőséget – éppolyan nagy figyelmet fordítva a tehetség felfedezésére és kibontakoztatására, mint a hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatására.

Iskolánk elsődleges pedagógiai feladata, hogy a készségfejlesztés – ismeretátadás, illetve a közismereti és a szakmacsoportos oktatás megfelelő egyensúlyát kialakítva eredményesen készítsük fel tanulóinkat a kétszintű érettségi vizsgára és a szakmatanulásra, hogy tanulóink – reális ön- és jövőkép birtokában, tudatosan végiggondolt pályaválasztás után – sikeresen folytathassák tanulmányaikat a felsőoktatásban. Fontosnak tartjuk a munkába álláshoz és az önálló életkezdéshez szükséges ismeretek és készségek elsajátíttatását, ezért az információs társadalomban és a munka világában felértékelődő kulcskompetenciák (IKT, idegen nyelvi, szociális készségek stb.) fejlesztése alapvető feladatunk.

Szemléletünk gyermekközpontú, amely tanítványainkhoz való pozitív érzelmi viszonyunkat, gyermekszeretetünket jelzi, s hogy munkánk során a tanulók mindenek felett álló érdekeit tartjuk szem előtt, nyitott, humánus, érzelmi biztonságot nyújtó légkört teremtve számukra. Iskolánk demokratikus szemlélete nem jelenti a tanuláshoz szükséges rend, a fegyelem és a teljesítményelv feladását, sőt ezek javítását tartjuk egyik kiemelt célunknak, hogy tanulóink zökkenőmentesen tudjanak beilleszkedni a munka világába, és meg tudjanak felelni a felnőtt lét szerepeinek.

Valljuk, hogy a tanulók képességeinek kibontakoztatása csak a személyiség egészének fejlesztésével együtt lehet sikeres, ezért arra törekszünk, hogy tanítványainkban kialakítsunk egy stabil, pozitív értékrendet: napjaink agresszív, önérvényesítő világában az alapvető erkölcsi normák megszilárdítása mellett mindinkább fontosnak tartjuk a szolidaritás, a szociális érzékenység és segítőkészség kialakítását, a másik ember különbözőségének toleráns elfogadását. Célunk, hogy tanítványainknak legyen jövőképük, erkölcsi tartásuk, a munka világában konvertálható tudásuk, igényük a folyamatos tanulásra, önművelésre, önmaguk és a világ megismerésére, a harmonikus családi életre.