Fontosabb tudnivaló az írásbeli érettségi vizsgáról

Az érettségi vizsgákról rendelkező jogszabályok, (100/1997. (VI.13) Kormányrendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról és a 40/2002 (V.24.) OM rendelet az érettségi vizsga részletes követelményeiről) elérhető az Oktatási Hivatal honlapján.

Az érettségi vizsga lebonyolítása

A vizsgázók az érettségi vizsga minden eseményére (tehát valamennyi írásbeli vizsgára, a szóbeli vizsgára, a tájékoztató értekezletre és az eredményhirdetésreünnepi öltözetben jönnek.

Az érettségi vizsgáról (írásbeliről, szóbeliről) elkésni nem lehet. Úgy indulj el hazulról, hogy legalább 30 perccel a vizsga kihirdetett időpontja (a szóbeli esetében: a terembe lépés tervezett ideje) előtt az épületben legyél. Nem indokolhat késést sem közlekedési akadály, sem bármilyen személyes mulasztás vagy gondatlanság (csak egészen kivételes esemény, pl. természeti katasztrófa, árvíz, közlekedési sztrájk stb.).

Ha a vizsgázó neki felróható okból elkésik, vagy távol marad, vagy engedély nélkül eltávozik a vizsgáról, akkor az adott tárgyból (egy másik vizsgaidőszakban) csak javítóvizsgát tehet. Az esetleges késés, hiányzás, eltávozás okának megítélése az iskola igazgatójának joga.

Az írásbeli vizsga

Az írásbeli vizsgára vizsgázónak magával kell hoznia a személyazonosságát igazoló okiratait (diákigazolvány, személyi igazolvány). A középszintű írásbeli vizsgák időpontját és a terembeosztás a portánál lehet megtekinteni.

A termen belüli ülésrendet a felügyelő tanár határozza meg úgy, hogy a vizsgázók egymást ne zavarhassák.

A vizsga megkezdése előtt a felügyelő tanár ellenőrzi a diákok személyazonosságát, majd ismerteti az írásbeli dolgozatok megtekintésének napját és a felülvizsgálati kérelem beadásának módját. A vizsgázók jegyzőkönyvön aláírásukkal igazolják, hogy a tájékoztatás megtörtént.

Az írásbeli vizsgán központilag összeállított feladatsort kell megoldani, melyet a Kormányhivataltól a körzetközponti jegyzőtől átvéve az érettségi vizsga reggelén kap meg az iskola.

KÖZÉPSZINTEN a vizsgázót nevével azonosítják. A neveteket tehát fel kell írni a feladatlap minden oldalára és arra a borítékra, amelybe a kidolgozott feladatlapokat teszik.

EMELT SZINTEN minden érettségiző kap egy azonosító jelet. A feladatlapokra és a borítékra nem a neveteket, hanem ezt az azonosító jelet kell ráírni.

A feladatlap belső oldalán a kitöltéssel kapcsolatos fontos tudnivalók találhatók, ezt a kitöltés megkezdése előtt minden vizsgázónak figyelmesen el kell olvasnia.

A vizsgázók csak tollal írhatnak. Vegyszeres javítás, átfestés tilos.

Az írásbeli vizsga alatt a termet (rövid időre, azaz 2-3 percre) egyesével el lehet hagyni, ilyenkor a feladatlapokat, dolgozatlapokat a felügyelőnek át kell adni. Odakint beszélni senkivel sem szabad. Az érettségi vizsga szabályosságára a folyosókon is felügyelő tanárok vigyáznak.

Az írásbeli munka befejeztével (ill. az egyes feladatlapok beadása előtt) a vizsgázónak – egyetlen ferde vonallal – át kell húzni az üresen hagyott részeket, valamint a piszkozatlapokat.

A dolgozat fedőlapjára rá kell írni, hogy hány darab piszkozati lapot és hány darab tisztázati lapot használt a diák. A tisztázati lap azt jelenti, hogy a feladatlaphoz tartozó megoldásokat a vizsgázó külön lapon oldott meg, ezeket nem kell áthúzni.

dolgozat beadásakor a vizsgázó a feladatlapokat, tisztázati- és piszkozatlapokat beleteszi a borítékba, és azt nyitva átadja a felügyelő tanárnak. A felügyelő tanár ellenőrzi a rovatok kitöltését és az áthúzásokat, majd a vizsgázó jelenlétében leragasztja a borítékot; a jegyzék és a jegyzőkönyv megfelelő rovatába beírja a befejezés időpontját, és aláírásával hitelesíti azokat. A jegyzék megfelelő rovatát a vizsgázó is aláírásával látja el. Ez időt vesz igénybe, ezért azok a diákok, akik szintén befejezték már dolgozatukat, csendben helyükön ülve várakoznak, hogy a dolgozatuk beadásával rájuk kerüljön a sor. A vizsgázónak a terem elhagyása után a vizsga részére elkülönített épületrészből is azonnal el kell távoznia.

Szabálytalanságok kezelése

  • Szabálytalanságnak minősül az érettségi vizsgára vonatkozó szabályok megszegése.(mobil telefon használata, fegyelmezetlenség, meg nem engedett segédeszközök használata, a terem engedély nélküli elhagyása stb.)
  • Amennyiben a felügyelő tanár szabálytalanságot észlel, ennek tényét, illetőleg pontos idejét a feladatlapra rávezeti, azt aláírja, de a feladatlapot nem veszi el a vizsgázótól, és a vizsgázó az írásbeli vizsgát folytathatja. A szabálytalanságról a folyosó ügyeletes tanáron keresztül tájékoztatja az intézmény igazgatóját.
  • Az igazgató az írásbeli vizsgát követően haladéktalanul kivizsgálja a szabálytalanság elkövetésével kapcsolatos bejelentést. Megállapításait részletes jegyzőkönyve foglalja. A jegyzőkönyv elkészítésének ideje alatt az érintett vizsgázó(k) a vizsga helyszínét nem hagyhatják el.

A szabálytalanság elbírálására a vizsgabizottság jogosult, és a következő döntéseket hozhatja:

  • a szabálytalanság elkövetésekor éppen kidolgozott vizsgakérdésre adott megoldást részben vagy egészében érvénytelennek nyilvánítja, és az érvénytelen rész figyelmen kívül hagyásával értékeli a vizsgán nyújtott teljesítményt.
  • az adott vizsgatárgyból a vizsgázót javítóvizsgára utasítja.
  • a vizsgázót valamennyi vizsgatárgyból javítóvizsgára utasítja.

 

Az írásbeli dolgozat megtekintése

A kijavított dolgozat megtekintésére a vizsgázónak lehetősége adódik, melynek pontos időpontja az írásbeli vizsga időpontjában kerül kihirdetésre. A betekintés során a dolgozatról elektronikus úton másolatot készíthetsz, és az értékelésre észrevételt tehetsz.

Esetleges fellebbezésre a megtekintést követő első munkanap végéig – 16 óráig – adhatod be az iskola igazgatójának az iskola hivatalos ímélcíménÉszrevétel kizárólag az útmutatóban foglaltakról eltérő javítás vagy az értékelés számszaki hibája esetében tehető.

A benyújtott észrevételről középszintű érettségi vizsga esetén a vizsgát szervező intézmény pedagógusaiból és az elnökből álló vizsgabizottság, míg emelt szintű vizsga esetén a Kormányhivatal által kijelölt – a vizsgát szervező intézménytől – független szakértő dönt.