A tanulók fogadásának rendje, nyitva tartás

 • Az iskola heti 5 napos munkarendben működik, hétvégén, illetve a kormányrendeletben meghatározott ünnep- és pihenőnapokon zárva tart. Az iskola a pihenőnapokat – a fenntartó jóváhagyásával – pedagógiailag indokolt esetben az országostól eltérő időpontban állapíthatja meg a tanév helyi rendjében, erről szeptember elején tájékoztatni kell a szülőket, a tanulókat és a kollégiumokat. 
 • Az iskolában a tanítási év munkanapjain 6.00 és 20.00 óra között van portaszolgálat, a tanulók számára – kivéve a tanév rendjében meghatározott iskolai rendezvényeket – 6.30 órától 16.30 óráig tart nyitva. A tanulók számára az ennél további benntartózkodást az intézményvezető csak különösen indokolt esetben engedélyezi, kizárólag a pedagógus által szervezett foglalkozás vagy rendezvény céljából.
 • Az iskolai foglalkozások, programok után tanuló csak tanári felügyelet mellett tartózkodhat az iskolában, illetve az iskola területén.  
 • A tanítási szünetekben a tanulók számára foglalkozás vagy program csak előzetes intézményvezetői engedéllyel szervezhető az iskolában. 
 • A nyári szünetben az iskola a tanulók ügyeinek intézésére szerdánként 9.00 órától 13.00 óráig ügyeletet biztosít. A többi évközi szünet munkanapjain előzetes bejelentkezés és időpont-egyeztetés alapján történik az ügyintézés.

A belépés és a bent tartózkodás rendje azok részére, akik nem állnak jogviszonyban a nevelési-oktatási intézménnyel

 • Az iskolával jogviszonyban nem álló látogató adatait be kell jegyezni a portások által vezetett nyilvántartási füzetbe. A füzetnek tartalmaznia kell az érkezés időpontját, a látogató nevét, lakcímét, valamint a keresett alkalmazott nevét. A portás a látogatót felkíséri a tanári szoba előtti helyiségbe, és szól az érintett alkalmazottnak, ha ő nem érhető el, az ügyeletes vezetőnek vagy az iskolatitkárnak. A portások által értesített alkalmazott figyelemmel kíséri a látogató benntartózkodását, a távozásáról meg kell győződnie. A portásnak a nyilvántartási füzetbe az épület elhagyásának időpontját is fel kell tüntetnie.
 • Az iskolában külső személy – és ez alól a szülők sem kivételek – a tanulókat nem keresheti meg közvetlenül, hanem csak az osztályfőnök vagy az ügyeletes vezető közvetítésével. Ha a látogató valamelyik tanulót keresi, a portásoknak a fenti rend szerint kell eljárniuk.
 • Az iskolával jogviszonyban nem álló külső személy vagy szülő a tanórai és az egyéb (tanórán kívüli) foglalkozásokon, illetve az iskolai programokon csak az iskolavezetőség előzetes engedélyével vehet részt. Az engedélyt kapott látogatók, szülők vagy külső résztvevők nevét a vezetők előzetesen leadják a portán.
 • Azoknak a személyeknek a nevét, akik az intézménnyel folyamatos, rendszeres munkakapcsolatban állnak, vagy közreműködnek az iskolai foglalkozások, programok lebonyolításában, csak az első alkalommal kell a nyilvántartási füzetbe bevezetni, illetve felkísérni őket a keresett alkalmazotthoz vagy irodába. 
 • Az iskolában végzett, a portások által ismert régi diákokat – ha ügyintézés vagy a tanárokkal való találkozás céljából keresik fel az iskolát – nem kell felkísérni a tanári szoba elé, de nevüket és a keresett alkalmazott nevét a nyilvántartási füzetbe be kell vezetni. Az iskolai foglalkozásokon, programokon a végzett diákok is csak az iskolavezetőség előzetes engedélyével vehetnek részt. A végzett diákok – alkalmanként – a szünetben a portán találkozhatnak az iskola tanulóival, de a folyosóra nem mehetnek fel, és ha a látogatásuk rendszeressé válik, a portásoknak értesíteniük kell az intézményvezetőt.
 • Az intézményvezető megtilthatja azoknak a tanulóknak az iskolába való belépését, akiknek tanulói jogviszonya súlyos fegyelmi vétség miatt szűnt meg. Az intézményvezető ez irányú intézkedéséről a portásokat írásban tájékoztatja. Ha az érintett tanuló hivatalos ügyintézés céljából keresi fel az iskolát, a portásnak fel kell kísérnie őt a titkárságra.