Egy iskola akkor jó, és főleg akkor szerethető, ha a tanulás mellett a diákélet is színes, változatos, s ebben kiemelkedő szerepe van a diákönkormányzatnak. Iskolánkban a diákönkormányzat állítja össze a tanév szabadidős programkínálatát, és az a szokás, hogy a tanév elején minden program, műsor stb. megszervezését egy-egy osztály vállalja el, s a tervezéstől a lebonyolításig minden az ő feladatuk. A diákok önálló ötleteinek különösen a Semmelweis-héten van nagy jelentősége, hogy minden évben újítani tudjunk, de a hagyományainkat is továbbvigyük (például tanár-diák meccs, gólyák vetélkedője stb.). 

Az iskolai diákönkormányzat elsősorban mégis a diákok érdekvédelmi, érdekérvényesítési szerve, amely önálló szervezeti és működési szabályzattal, költségvetésileg elkülönített pénzügyi fedezettel rendelkezik. Munkáját az évenként választott IDB (Iskolai Diákbizottság) irányítja. Ennek tagjai a titkár, helyettes, illetve az osztályok képviselői (az osztály-diákbizottságok titkárai). Az osztályok szabadon döntenek arról, hogy – az ODB-titkáron és helyettesén kívül – milyen egyéb tisztségviselőket választanak. Az iskolai diákbizottság szükség szerint, de havonta legalább egyszer ül össze, és gyakran tartanak megbeszélést az iskolavezetőséggel is, évente legalább három alkalommal az iskolavezetési ülésen is részt vesznek. Törekszünk arra, hogy az igazgató, a nevelőtestület és diákvezetőség között jó legyen a kapcsolat, a tanulói kérések meghallgatásra találjanak.

Az iskolai diákönkormányzat legfelsőbb fóruma a diákközgyűlés, amelyen minden osztály három küldöttel képviselteti magát, de bárki részt vehet, illetve hozzászólhat, javaslatot tehet. A diákközgyűlés feladata az előző év munkájának áttekintése, az IDB beszámolójának és a gazdasági beszámolónak a megvitatása, illetve az új IDB megválasztása. Ezen a fórumon a diákok elmondhatják problémáikat, javaslataikat, kérdéseket tehetnek fel az iskolavezetőségnek, s ha azonnal nem születik megoldás, a közgyűlés határozatot hoz, amelyek végrehajtásáról a következő évi diákközgyűlésen az iskola igazgatója beszámol.

A diákönkormányzat a saját pénzével önállóan gazdálkodik. Bevételei rendezvényekből, pályázatokból származnak. Ezt a pénzt működésének költségeire, programok szervezésére, jutalmazásokra, vezetőképzésre költi. Minden jelentős kiadásról az IDB dönt, gazdálkodásáról pedig évente beszámol a diákközgyűlésnek. A diákmozgalom az iskolai költségvetésből is kap támogatást. Ezt elsősorban a könyvjutalmak megvásárlására fordítjuk. 

Diákságunk képviselői részt vesznek a Kispesti Ifjúsági Önkormányzat, valamint budapesti (FŐDISZ) illetve országos (MODE) diákszervezetek munkájában is, a Petőfi Csarnok, a Fővárosi Pedagógiai Intézet ez irányú rendezvényein. 

A DÖK segítése az iskola minden tanárának, de elsősorban az iskola vezetőinek és az osztályfőnököknek a feladata. Tevékenységüket a diákönkormányzatot segítő tanár koordinálja. Kiválasztása a tanulóifjúság véleményének kikérésével igazgatói döntéssel történik. A kiválasztásnál fő szempont a tanulókkal való jó kapcsolat és a jó szervezőkészség.

Diákvezetőink együttműködését, összeszokott közösséggé válását segítik a hétvégi és a nyári táborok, melyek a kötetlen közös programok mellett képzésre is lehetőséget adnak.