A MULASZTÁS KÖVETKEZMÉNYEI

a 20/2012 (VIII. 31.) EMMI rendelet és a szakképzési törvény szerint

NAPPALI MUNKARENDŰ OSZTÁLYOK

Az iskola értesítési kötelezettsége igazolatlan mulasztás esetén:

Tanköteles korú tanuló esetében

 •   első igazolatlan mulasztás → a szülő értesítése ellenőrző útján
 •   ismételt igazolatlanul mulasztás→ a gyermekjóléti szolgálat értesítése
 •   10 igazolatlan óra → a szülő és a gyermekjóléti szolgálat ismételt értesítése → intézkedési terv (gyermekvédelmi szakellátásban nevelkedő tanuló → területi gyermekvédelmi szakszolgálat)
 •   30 igazolatlan óra → az általános szabálysértési hatóság és gyermekjóléti szolgálat értesítése (gyermekvédelmi szakellátásban nevelkedő tanuló → területi gyermekvédelmi szakszolgálat)
 •   50 igazolatlan óra → a tartózkodási hely szerint illetékes gyámhivatal értesítése (amely fél évre véglegesen megvonja a családi pótlékot, és védelembe is veheti a tanulót).

Nem tanköteles tanuló esetében

 •   az iskola köteles értesíteni a nagykorú tanulót, illetve kiskorú tanuló esetében a szüleit, ha a tanuló igazolatlan mulasztása eléri a 10 órát, és fel kell hívnia a figyelmét a mulasztás következményeire,
 •   a nem tanköteles tanuló tanulói jogviszonya a törvény erejénél fogva megszűnik, ha 30 tanítási óránál – a felnőttoktatásban 20 tanítási óránál – többet mulaszt igazolatlanul, feltéve, ha az iskola a tanulót, illetve kiskorú tanuló esetén a szülőt legalább két alkalommal írásban figyelmeztette a hiányzás következményeire.

Fegyelmező intézkedések:

 •   3 igazolatlan óra → osztályfőnöki figyelmeztetés (legfeljebb jó magatartás),
 •   6 igazolatlan óra → osztályfőnöki intés (legfeljebb változó magatartás),
 •   9 igazolatlan óra → igazgatói intés (rossz magatartás),
 •   12 igazolatlan óra → igazgatói megrovás,
 •   15 igazolatlan óra → nevelőtestületi intés
 •   18 igazolatlan óra → nevelőtestületi megrovás
 •   21 igazolatlan óra → fegyelmi büntetés.

9-13. évfolyam

Ha a tanuló igazolt és igazolatlan mulasztása egy tanévben együttesen meghaladja

 •   a 250 tanítási órát,
 •   a szakmai elméleti tanítási órák 20 %-át,
 •   egy adott közismereti tantárgy tanítási óráinak 30 %-át (a 9-12. évfolyamon),

és emiatt teljesítménye a tanítási év közben nem volt érdemjeggyel értékelhető, a tanítási év végén nem minősíthető, kivéve, ha a nevelőtestület engedélyezi, hogy osztályozóvizsgát tegyen. Ezt a nevelőtestület akkor tagadhatja meg, ha az igazolatlan mulasztások száma meghaladja a 20 tanítási órát, és az iskola eleget tett az értesítési kötelezettségének. (Az osztályozó vizsga megtagadása azt jelenti, hogy évet kell ismételnie.)

Ha a tanuló mulasztásainak száma már az első félév végére meghaladja a meghatározott mértéket, és emiatt teljesítménye nem volt érdemjeggyel minősíthető, félévkor kell osztályozóvizsgát tennie, egyébként az augusztusi javítóvizsga-időszakban.

A szakmai gyakorlatról való mulasztásra vonatkozó további következmények

Évközi szakmai gyakorlati órák:

Ha a tanulónak az évközi gyakorlati órákról való igazolt és igazolatlan mulasztása egy tanévben meghaladja az adott tanévre vonatkozó összes gyakorlati óraszám húsz százalékát, a tanuló a tanulmányait csak az évfolyam megismétlésével folytathatja (a gyakorlatot tanulószerződéssel teljesítő tanuló esetében az évfolyamismétléshez a gyakorlati képzést folytató szervezet hozzájárulása is szükséges).

Az évismétlés alól a nevelőtestület akkor mentesítheti a tanulót, ha

 •   igazolatlan mulasztása nincs, valamint
 •   a szorgalma és eddigi teljesítménye alapján feltételezhető, hogy a mulasztását a következő tanév megkezdéséig pótolni és az előírt gyakorlati követelményeket teljesíteni tudja.

A fentiekről a nevelőtestület a tanév végi osztályozó konferencián dönt (külső gyakorlat esetén a gyakorlóhely javaslatára).

Ha a nevelőtestület mentesíti a tanulót az évismétlés alól, a tanulónak az augusztus végi javítóvizsga időszakában osztályozó vizsgát kell tennie.

Összefüggő (nyári) szakmai gyakorlat:

Ha a tanuló összefüggő szakmai gyakorlatról való igazolt és igazolatlan mulasztása meghaladja az összefüggő szakmai gyakorlat óraszámának húsz százalékát, a tanuló az évfolyam követelményeit nem teljesítette (magasabb évfolyamra nem léphet).

Az igazolatlan mulasztás nem haladhatja meg az összefüggő szakmai gyakorlat óraszámának öt százalékát. Az igazolatlan mulasztást a tanuló pótolni köteles.

Ha a tanuló mulasztása meghaladja a fenti mértéket, az évismétléstől a nevelőtestület akkor tekinthet el, ha a tanulónak

 •   igazolatlan mulasztása nincs, vagy
 •   az igazolatlan mulasztása nem haladja meg az óraszám öt százalékát, és az igazolatlan mulasztását pótolta,
 •   az előírt gyakorlati követelményeket a következő tanév megkezdéséig pótolja.

A tanuló továbbhaladásról a nevelőtestület – a gyakorlóhely igazolása alapján – legkésőbb a tanévkezdést megelőző utolsó munkanapon dönt, figyelembe véve a gyakorlóhely javaslatát.

 

ESTI MUNKARENDŰ OSZTÁLYOK – FELNŐTTOKTATÁS

Az esti munkarendű felnőttoktatásban részt vevő tanulók a képzés kezdetén írásban kapnak pontos tájékoztatást a tanrendről, illetve hogy az adott tanévben hány gyakorlati és elméleti órán kell jelen lenniük.

A mulasztás következményei:

 •   megszűnik a tanulói jogviszonya, ha 20 tanítási óráról többet mulasztott igazolatlanul,
 •   ha tanórai foglalkozások több mint ötven százalékáról távol maradt, félévkor és a tanév végén minden esetben osztályozó vizsgán köteles számot adni tudásáról, és ez alól felmentés nem adható (tehát akkor is osztályozó vizsgát kell tennie, ha egyébként van elegendő érdemjegye).