A TANKÖNYVKÖLCSÖNZÉS RENDJE

1. A tankönyvkölcsönzés szabályai és rendje

a) Az iskola a könyvtárból való kölcsönzés útján – új vagy használt állapotban – ingyenesen biztosítja a tankönyveket azoknak a nappali tagozatos tanulóknak, akik a normatív támogatás jogszabályban meghatározott jogosultsági feltételei valamelyikének megfelelnek.

b) Az ingyenes tankönyvre jogosult tanulók igényeinek kielégítése után fennmaradó használt tankönyveket a szociálisan rászorult tanulók az iskolai könyvtárból kikölcsönözhetik, ha a támogatásra való jogosultságukat a diákjóléti bizottság megállapította.

c) A fentieken kívül a könyvtárból kölcsönözhet tankönyvet az a tanuló, aki a tanév közben átvétellel került az iskolába,

 • és nem jogosult normatív támogatásra, de a család szociális helyzete indokolttá teszi, hogy ne kényszerüljön újabb tankönyvek megvásárlására,
 • különbözeti vizsgát tesz, és a vizsga letétele után nem lesz szüksége az adott tankönyvre.

d) Az iskola lehetőség szerint könyvtári kölcsönzéssel biztosít a tanulóknak egyes szakmacsoportos tankönyveket, ha a tantárgy számára a hivatalos tankönyvjegyzéken nem szerepel akkreditált tankönyv.

e) Egyéb esetekben a tanulók a könyvtárból nem kölcsönözhetnek tankönyvet, különösen nem az óraközi szünetekben, ha a tanuló a tankönyvét otthon hagyta.

f) A tanulónak a kölcsönzött tankönyveket vissza kell szolgáltatnia a könyvtárba

 • annak a tanévnek az utolsó tanítási napján, amikor az adott tantárgyból befejeződött a képzés,
 • a vizsgatárgyak tankönyveit a vizsga letételének napján,
 • ha a tanuló a szabadon választott érettségi tantárgy megváltoztatására engedélyt kapott, az újonnan választott tantárgy tankönyvének kölcsönzésekor,
 • ha a tanuló javító vagy osztályozó vizsgát tesz, az adott tantárgy tankönyveit – kivéve a vizsgatárgyakét – a vizsga letételének napján.

g) A tanuló saját tulajdonában maradhatnak a munkafüzetek, a munkatankönyvek és a nyelvkönyvek, de a többi tankönyv visszaadásakor – a selejtezés dokumentálása végett – ezeket is be kell mutatnia a könyvtárban, és ha csak kevés (vagy ceruzás) bejegyzés van bennük, a könyvtáros ezeket a tankönyveket is visszakérheti a tanulótól.

h) A tanulói jogviszony megszűnésekor a tanuló köteles a könyvtárnak visszaszolgáltatni az összes kölcsönzéssel biztosított tankönyvet.

2. A kölcsönzött tankönyvek használatával és a kártérítéssel kapcsolatos szabályok

a) A tanuló a könyvtárból kölcsönzött tankönyveket köteles megőrizni, rendeltetésszerűen használni, és a kölcsönzési idő lejártakor ép, tiszta állapotban visszaszolgáltatni. 

b) A tanuló, illetve a kiskorú tanuló szülője köteles az iskolának megtéríteni a kárt – kivéve a rendeltetésszerű használatból származó értékcsökkenést –, ha a könyvtárból kölcsönzött tankönyv

 • elveszett,
 • megrongálódott,
 • elhasználódásának mértéke a rendeltetésszerű használatból származónál nagyobb.

c)A tankönyv elhasználódásának vagy megrongálódásának mértékét a kölcsönzési idő lejártakor a könyvtáros állapítja meg, vitás esetekben az igazgató dönt.

d)A kártérítés összegét a könyvtáros határozza meg a tankönyvjegyzéken szereplő vételár és a rendeltetésszerű használatból származó értékcsökkenés alapján.

e)A rendeltetésszerű használatból származó értékcsökkenés használati évenként 25 százalék. A vizsgatárgyak tankönyveinél az értékcsökkenésbe csak azt a tanévet vagy tanéveket számítjuk be, amikor a tanuló a tankönyvet a helyi tanterv szerint a felkészüléshez használta.

f) Az igazgató – az osztályfőnök véleményének meghallgatásával – a szülő írásbeli kérésére a család szociális rászorultsága alapján mérsékelheti vagy elengedheti az okozott kár megtérítését.

g) Ha a tankönyv tanév közben veszett el, a másodszori kölcsönzés feltétele, hogy a tanuló kártérítési kötelezettségének eleget tegyen.

A KÖNYVTÁR MŰKÖDÉSI RENDJE

1. A beiratkozás rendje

a) Az iskolai könyvtárnak az iskola minden tanulója és alkalmazottja tagja lehet, és térítésmentesen használhatja a könyvtár állományát.

b) A könyvtári tagság az első kölcsönzéskor jön létre, és a tanulói vagy közalkalmazotti jogviszony megszűnéséig folyamatosan érvényes. A könyvtártag a kölcsönzési jegyét – amelyet köteles megőrizni – a beiratkozáskor kapja meg.

c) A könyvtártagokról csak a következő személyes adatokat lehet nyilvántartani:

 • születési adatok,
 • anyja neve,
 • tanuló esetében a gondviselő neve,
 • lakcím,
 • OM-azonosító.

d) A könyvtártag köteles tájékoztatni a könyvtárost, ha a lakcímében, illetve a tanuló, ha a gondviselője személyében változás következett be.

e) A beiratkozáskor az olvasó kötelezettséget vállal a könyvtári szabályok betartására, ezekről a könyvtáros a beiratkozáskor ad tájékoztatást.

f) Az új osztályok számára a könyvtáros a könyvtárismereti órán részletes tájékoztatást tart a könyvtár működési rendjéről, dokumentumállományáról és a dokumentumok közötti eligazodásról.

g) A könyvtárhasználóknak joguk van, hogy a könyvtáros segítségét kérjék a könyvtári állomány megismerésében és a tájékozódásban.

2. A nyitva tartás és a kölcsönzés ideje

a) Az iskolai könyvtár hetente 22 órát tart nyitva a következő időbeosztás szerint:

Hétfő: 11:00 – 15:30
Kedd: 11:30 – 16:00
Szerda: 11:00 – 15:30
Csütörtök: 11:30 – 16:00
Péntek: 11:00 – 15:00

b) Nyitvatartási időben minden könyvtártag használhatja kölcsönzésre, helyben olvasásra, számítógépezésre, zenehallgatásra és filmnézésre a könyvtárt, tanítási órán csak azok a tanulók, akik mentesültek valamely tantárgy tanulása alól.

c) Nyitva tartási időn kívül kölcsönözni nem lehet, de a könyvtáros – ha a könyvtárban tartózkodik, és a munkájában nem zavarják – engedélyt adhat a helyben olvasásra és a számítógép használatára.

d) Az iskolai könyvtár nyitvatartási-kölcsönzési rendje a könyvtárban, a folyosói hirdetőtáblán és a tanári szobában van kifüggesztve.

3. A kölcsönzés rendje

a) Az iskolai könyvtárból kölcsönözni a nyitvatartási időben lehet.

b) A kölcsönzött dokumentumokról a könyvtáros elektronikus nyilvántartást vezet, amelyben a könyvtártag nevénél rögzíti a kölcsönzött dokumentum leltári számát, címét, illetve a kölcsönzés időpontját, és ezeket az adatokat a kölcsönző jegyre is rávezeti.

c) A kölcsönzött dokumentum visszaszolgáltatását a könyvtáros a kölcsönzőjegyen aláírásával igazolja, és ezzel egyidejűleg elvégzi a törlést az elektronikus nyilvántartásban.

d) A könyvtártagok legfeljebb öt dokumentumot kölcsönözhetnek, a pedagógusok a tanításhoz szükséges darabszámot. A pedagógusok a lexikonokon kívül bármilyen dokumentumot kikölcsönözhetnek. A tanulók a lexikonokat, albumokat, kézikönyveket és az elektronikus adathordozókat csak a könyvtárban használhatják, ezeket kikölcsönözni – rendkívül indokolt esetben – csak igazgatói engedéllyel lehet.

e) A kölcsönzés időtartama két hét,  a pedagógusok számára a folyamatosan használt segéd- vagy szakkönyvek esetében egy tanév, de leltározáskor, illetve ha időközben másnak is szüksége van a kikölcsönzött dokumentumra, az jogosan visszakérhető. A pedagógusok az elektronikus segédanyagokat egy hétre kölcsönözhetik ki.

f) Ha a tanulónál olyan könyvek vannak, amelyeknek lejárt a kölcsönzési ideje, addig nem kölcsönözhet újabb könyvet, amíg a könyvtartozását nem rendezte.

g) A tanulók május – a végzősök április – végéig kötelesek a könyvtartozásaikat rendezni, a nyári szünetre csak kivételesen indokolt esetben maradhat a tanulónál dokumentum.

h) A kikölcsönzött dokumentumot tisztán, sértetlenül kell visszaadni. A dokumentum elvesztéséből vagy megrongálásából származó kárt a könyvtártag köteles a mindenkori forgalmi értéken – tankönyvek esetében értékcsökkentett áron – megtéríteni, vagy ugyanolyan dokumentumot beszerezni.

i) Ha az alkalmazottnak vagy a tanulónak az iskolával megszűnik a jogviszonya, köteles a könyvtári tartozását rendezni, és ennek tényét a kilépő lapon a könyvtárossal igazoltatni, ellenkező esetben az iskola jogi úton jár el.

4. A könyvtár használatának szabályai

a) A könyvtárhasználati szabályzatot minden könyvtári tagnak be kell tartania, és vigyáznia kell a könyvtár és állományának rendjére, tisztaságára és a dokumentumok épségére.

b) A könyvtárba ételt és italt nem szabad behozni, a kabátot, táskát az arra kijelölt helyen kell elhelyezni.

c) A kölcsönzők és a helyben olvasók magatartásukkal nem zavarhatják a könyvtár csendjét.

d) A helyben olvasáskor használt könyveket távozás előtt az eredeti helyükre kell visszatenni, vagy a könyvtárosnak visszaadni.

e) A számítógép használatakor be kell tartani azokat a szabályokat, amelyeket erre vonatkozóan az iskolai házirend előír.

f) A könyvtárban elhelyezett fénymásolót térítés ellenében, önállóan lehet használni, de az észlelt hibát azonnal jelezni kell a könyvtárosnak.

5. A könyvtár csoportos használata

a) A könyvtárostanár a helyi tantervben meghatározott tematika és óraszám szerint könyvtárismereti foglalkozásokat tart  a könyvtárban, amelyek időpontját a tanév elején egyeztetnie kell az érintett szaktanárokkal, akik a tanmeneteikben rögzítik az ütemezést.

b) Ha a teremellátottság lehetővé teszi, a könyvtárba tanítási óra nem osztható be. A könyvtárhasználatot igénylő tanítási órák és tanórán kívüli foglalkozások időpontját a pedagógusoknak előzetesen egyeztetniük kell a könyvtárostanárral.

c) A könyvtárostanár munkaköri kötelessége, hogy szakmai segítséget adjon a könyvtári foglalkozások előkészítéséhez, és közreműködjön azok megtartásában.