Kapcsolat

 

Vezető

Dr. Zelkó Romána
e-mail: zelko.romana@pharma.semmelweis-univ.hu
telefon: +36 1 459 1500 / 55053 mellék


Tanulmányi adminisztrátor
Székely Ilona
email: szekely.ilona@pharma.semmelweis-univ.hu
telefon: +36 1 317 2979 / 55206 mellék

Titkárság

Dr. Antal István
telefon: +36 1 459 1500 / 53016 mellék
e-mail: antal.istvan@pharma.semmelweis-univ.hu


A Gyógyszertudományok Doktori Tagozat szakmai és infrastrukturális bemutatása

Célkitűzése a gyógyszerkutatás, – előállítás és -alkalmazás területén megfelelő tudományos képzettséggel és nemzetközileg elismert tudományos fokozattal (Ph.D.) rendelkező szakemberek képzése.

A tagozat jelenlegi vezetője dr. Zelkó Romána egyetemi tanár, az MTA doktora, aki a korábbi hagyományokat követve nagy hangsúlyt fektet a tagozat kutatási témáinak interdiszciplináris jellege miatt nélkülözhetetlen más karokkal, egyetemekkel és a gyógyszeriparral történő együttműködések fejlesztésére.

A tagozat  négy programját elsődlegesen befogadó szervezeti egységek – GYTK és ÁOK elméleti intézetek, az Egyetem klinikái, országos kutatóintézetek (ELKH TTK, KOKI), gyógyszergyárak (Richter Gedeon Nyrt, EGIS, Chinoin), innovatív kutató-fejlesztő helyek (Tavanta Therapeutics Hungary Zrt, Cyclolab) interdiszciplináris kutatókörnyezetet biztosítanak, megteremtve a transzlációs kutatás lehetőségét is.

A tudományágak és a programok közötti összehangolt munkát a 2 évre folyamatosan tervezett kurzusok biztosítják úgy, hogy egy-egy szemeszterben 6 -7 kurzusra kerül sor. A képzési időszakon belül minden hallgatónak lehetősége van arra, hogy a témájához szükséges kurzusokat felvegye. Ezeket minden félévben a doktori iskola hivatalos honlapján közzé tett kurzusadatbázisban hirdetjük meg.

A doktoranduszok képzését az Semmelweis Egyetem Doktori Tanácsa által kiadott Doktori Szabályzat szerint végezzük. A fokozatszerzés során a házi védéseket (intézeti vita) opponens részvételével tartjuk meg.

A programok erősségének tekinthető, hogy a hallgatók többnyire multidiszciplináris környezetben dolgozhatnak, többféle metodikával, gondolkodásmóddal ismerkedhetnek meg, ami munkájuk hatékonyságára is kihat. A kutatómunka eredményességéhez jelentős módon hozzájárul a hazai gyógyszergyárakkal és más hazai és külföldi kutatóhelyekkel folytatott együttműködés.

Jelenleg a négy magyarországi gyógyszerészképző helyen működő doktori iskola kínál gyógyszerésztudományi képzéssel egybekötött PhD fokozatot. A doktori iskolában működő programok multidiszciplinárisak, a hallgatók több tudományterületen is ismereteket szereznek. Témakínálatát és kutatási irányultságát tekintve az egyetlen, amelynek az Experimentális és klinikai farmakológia, valamint a Transzlációs és klinikai farmakológia programjai megfelelő keretet nyújtanak a transzlációs kutatásokhoz.

Az oktatás céljára használt helyiségek, tantermek és laboratóriumok tekintetében a doktori képzés értelemszerűen osztja a Semmelweis Egyetem egészének helyzetét, a képzéshez rendelkezésre állnak különféle laboratóriumok, kutatótermek, előadók, műszerek és kutatóeszközök. Ezek között kell megemlíteni az Egyetem kutatástámogató laboratóriumait (core facility) is (https://semmelweis.hu/corefacility/).


Oktatók, témakiírók, témavezetők
letöltés


Törzstagok, törzstag emeritusok
letöltés


Együttműködési megállapodások
letöltés

 

Programok

 

A Gyógyszertudományok és Egészségügyi Technológiák Tagozat programjai


01. A gyógyszerészeti tudományok korszerű kutatási irányai
programvezető: Dr. Antal István

A gyógyszerészeti szakterületek művelése nélkülözhetetlen mind a gyógyszerkutatás, mind a gyógyszer kifejlesztése és előállítása illetve alkalmazása során, így egyaránt igényli természettudományi alapkutatási témák, valamint a speciális gyógyszerészeti / orvosbiológiai témák kutatását.*


02. Experimentális és klinikai farmakológia
programvezető: Dr. Szökő Éva

A farmakológiai kutatásokon alapuló legújabb ismeretek elengedhetetlenül szükségesek az új hatóanyagok kiválasztásához, gyógyszerré fejlesztésükhöz, sikeres terápiás alkalmazásukhoz, s a megismert összefüggések egyben hozzásegítenek az élő szervezet működésének jobb megértéséhez is.*

*A 01 és 02 programokon belül többek között a következő témákban folyik kutatás, illetve doktorképzés: farmakológia, gyógyszerkémia, gyógyszertechnológia, biofarmácia, farmakokinetika, fitokémia, fitoterápia, farmakoökonómia, farmakoepidemiológia, gyógyszerészi biotechnológia, kórházi-, klinikai gyógyszerészet, gyógyszerügyi szervezés és management, gyógyszerészi gondozás.


03. Transzlációs és klinikai farmakológia
programvezető: Dr. Ferdinandy Péter

A program célkitűzése a kereskedelmi célú klinikai és nem klinikai kutatások, és a nem kereskedelmi célú, vizsgálatvezetők által indított klinikai kutatás volumenének és minőségének erőteljes emelkedése.

A transzlációs medicina program közös modellben kezeli a betegellátást, tudományos tevékenységet és oktatást. Ez által mindhárom területen növeli a versenyképességet, megfelelő életpályamodellt jelent a kiemelkedő orvosok, farmakológusok számára, és növeli a betegellátás minőségét, valamint a tudományos teljesítményt is. A transzlációs modell egybefűzi a klinikai és alapkutatás vonalat, az által, hogy olyan kérdésekre keresi célzottan a választ, amelyek a klinikumban, a betegellátás, vagy a gyakorlat során merülnek fel. A program biztosítja a kérdések megválaszolásához szükséges modern klinikai metodikák elsajátítását. Ez hozzájárul az eredmények gyakorlatban történő alkalmazásához és a populáción érezhető egészségügyi javuláshoz.

A klinikai farmakológia területén a programban történő részvétellel a klinikai farmakológiai szakképesítés megszerzését támogató tudományos elméleti és gyakorlati ismeretek is elsajátíthatók a PhD képzéssel párhuzamosan. A program résztvevői képesek lesznek klinikai vizsgálatok tervezésére, az eredmények kritikus értékelésére a gyógyszerek (különös tekintettel a fejlett terápiás készítményekre), orvostechnikai eszközök (in vitro diagnosztikai eszközöket és döntéstámogató AI alapú szoftvereket is beleértve), és azok kombinációinak kutatási alkalmazása területén. További célkitűzés a farmakovigilancia területét érintő kutatások fejlesztése is. A farmakovigilancia tevékenység célja a gyógyszerek forgalomba hozatalát követően azok mellékhatásaival kapcsolatos adatoknak a folyamatos gyűjtése, értékelése, összevetése az eddigi ismeretekkel, és ezek segítségével minél a pontosabb biztonságossági profil kialakítása, és visszajuttatása az egészségügyi szakemberek, ill. betegek felé. A farmakovigilancia jelentősége feltétlen szükségessé teszi, hogy ez a témakör a nemzetközi gyakorlatnak megfelelően a klinikai farmakológia képzés szerves részévé váljon.


04. Egészségügyi technológiaértékelés
programvezető: Dr. Kaló Zoltán

Az egészségügyi technológiaértékelés (HTA) az egészségügyi technológiák, így egyebek mellett a gyógyszerek különböző (klinikai, gazdasági, szervezeti, etikai) aspektusokból történő értékelése az egészségpolitikai döntéshozatal támogatására, elsősorban nemzeti közfinanszírozói vagy intézményi szinteken. A Gyógyszertudományok Doktori Iskolában ezen a programon belül többek között a következő témákban folyik kutatás: egészségügyi technológiák költség-hatékonyságának értékélése, kutatás-fejlesztési döntések egészség-gazdaságtani támogatása, egészségügyi technológiaértékelés rendszerének kiépítése, tudományos bizonyítékokon alapuló gyógyszerpolitika.


 

Képzési és vizsga tájékoztatók

 

Képzési és vizsga tájékoztatók

Felvételi tájékoztatás
letöltés

Vizsgáztatás és értékelés
letöltés

Képzési terv és kurzusok
letöltés

Gyógyszertudományok és Egészségügyi Technológiák Tagozat 2 éves kurzusterv

letöltés

Gyógyszertudományok és Egészségügyi Technológiák Tagozat témái

letöltés

Komplex vizsga főtárgy témakörei

A gyógyszerészeti tudományok korszerű kutatási irányai
letöltés

Experimentális és klinikai farmakológia
letöltés

Transzlációs és klinikai farmakológia
letöltés

Egészségügyi technológiaértékelés
letöltés

 

Doktori Tagozat Tanácsa

 

Doktori Tagozat Tanácsa

A Doktori Tanács jegyzőkönyvei:

2023. szeptember 28.
letöltés

2023. március 16.
letöltés

2022. március 29.
letöltés

Éves beszámolók

 

Éves beszámolók

2022
LETÖLTÉS

2021
LETÖLTÉS

 

MAB anyagok / Minőségügy

 

MAB anyagok

Felvételi eljárás követelmények
LETÖLTÉS

Komplex vizsga tétel – A gyógyszerészeti tudományok korszerű kutatási irányai
LETÖLTÉS

Komplex vizsga tétel – Experimentális és klinikai farmakológia
LETÖLTÉS

Komplex vizsga tétel – Transzlációs és klinikai farmakológia
LETÖLTÉS

Komplex vizsga tétel – Egészségügyi technológiaértékelés
LETÖLTÉS

Kutatási kredit értékelési szempontrendszer
LETÖLTÉS

Minőségcélok
LETÖLTÉS

GYDI működési szabályzata
LETÖLTÉS

GYDI képzési terv
LETÖLTÉS

GYDI két éves kurzusterv
LETÖLTÉS