Az általános orvosképzésen belül a Laboratóriumi Medicina tárgy oktatásának a célja, hogy a hallgatók elsajátítsák azt a szemléletet, aminek a révén a későbbi gyógyító munka során a klinikai laboratórium felé célzottan jól definiált vizsgálati kérdéseket tudnak feltenni; a kapott eredményeket helyesen tudják értékelni és beépíteni a diagnosztikus algoritmusba.

 Az oktatás kapcsán a hallgatók információt kapnak arról, hogy a klinikai „rutin” laboratóriumban milyen munkafolyamat vezet az eredményközlésig, egyes kórképek során milyen laboratóriumi vizsgálatok végzése indokolt és célszerű, a kapott laboratóriumi eredmények értékelése során milyen szempontokat kell figyelembe venni, megismerkedjenek a mai modern laboratóriumi eljárásokkal (hematológiai- és immunológiai automaták eredmény közlései, áramlási citometriás analízisek, tömegspektrometriás vizsgálatok, terápiás gyógyszerszint monitorozás, molekuláris biológiai vizsgálatok).

Tantárgyleírás, követelményrendszer

Laboratóriumi Medicina tárgy (AOKLMI709_1M) oktatására az ÁOK hallgatók IV. évfolyamában kerül sor.

A tárgy oktatásának célja a laboratóriumi munkafolyamatok megismertetése, a laboratóriumi döntéshozatal logikájának, buktatóinak és feltételrendszerének megismerése. Az általános alapismereteken túl a belgyógyászati képzésbe integrálva, ahhoz szorosan kapcsolódó diagnosztikus problémák megbeszélése az életből hozott példák segítségével. A kurrikulum elvégzése után a hallgatók a korszerű diagnosztikus lehetőségek elméleti és gyakorlati tudásának birtokában önállóan lesznek képesek költséghatékony diagnosztikus algoritmusok felállítására és azok eredményeinek értékelésére.

A tantárgy felvételéhez, illetve elsajátításához szükséges előtanulmányi feltételek: Orvosi mikrobiológia II. (AOKMIK022_2M), Transzlációs medicina és kórélettan (AOKTLM740_2M) tárgyak teljesítése.

A képzés 21 óra elméleti előadásból és 14 óra gyakorlatból áll. Az oktatás minden hallgatónak egy hétig tartó tömbben/ turnusban kerül megszervezésre. A hallgatóknak a tanév során megszervezett 16 azonos turnus valamelyikében kell részt venniük. 

A foglalkozásokon való részvétel követelményei és a távolmaradás pótlásának lehetősége:

A tanulmányi és vizsgaszabályzatnak megfelelően a gyakorlatok 75%-án kötelező a részvétel. A pótlásra távkonzultációs alkalmakat hirdetünk meg az egyetemi Zoom keretén belül, tömbönként 2 alkalommal.

A megszerzett ismeretek ellenőrzésének módja a szorgalmi időszakban:

Minden elméleti és gyakorlati témához tartozó blended-learning anyagot állítunk össze, amit a hallgatók szabadidejükben át tudnak tanulmányozni és az ezekhez tartozó tesztkérdéseket a Moodle-rendszer keretében megválaszolják. A rendszer számon tartja eredményeiket és amennyiben 80% felett teljesítenek, úgy számukra a vizsgajegyet megajánljuk (80-89,9% – jó, 90-100% – jeles). A gyakorlatokon részt vevő hallgatóknak az előbb említett e-learning anyagok segítségével online elméleti felkészülést kell teljesíteni, ennek elvégzését a tanagyagban található tesztek sikeres teljesítésével igazolják. 

A félév aláírásának követelményei:

A gyakorlati online elméleti tesztek teljesítése és a gyakorlatokon történő részvétel.

A hallgatók a NEPTUN rendszeren keresztül jelentkezhetnek a vizsgákra. Az érdemjegyet a vizsgáztató a NEPTUN rendszerben rögzíti.

KÖVETELMÉNYRENDSZER