Tovább a 36. OTDK weboldalára ›

FELHÍVÁS – a 36. Országos Tudományos Diákköri Konferencia
Orvos- és Egészségtudományi Szekciójában való részvételre

Az Országos Tudományos Diákköri Tanács, az OTDT Orvos- és Egészségtudományi Szakmai Bizottsága, valamint a rendező Semmelweis EgyetemÁltalános Orvostudományi Kar ezúton meghirdeti a 36. Országos Tudományos Diákköri Konferencia (OTDK) Orvos- és Egészségtudományi Szekcióját, az alábbi felhívásban szereplő feltételek mellett.

A 36. OTDK Orvos- és Egészségtudományi Szekciójában való részvétel és nevezés feltételeit a 36. OTDK központi felhívása, valamint az OTDT Orvos- és Egészségtudományi Szakmai Bizottságának jelen felhívása tartalmazza.

Általános információk, rendezők

A rendezvény szervezője: Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar
Cím: 1085 Budapest, Üllői út 26.
Telefon: +36 (1) 459-1500
Honlap: https://semmelweis.hu/tdk/
A Szekció e-mail címe: 36otdk.semmelweis.tdk@gmail.com

A rendezvény időpontja: 2023. április 18-21.

Szervezőbizottság tagjai:

Tiszteletbeli elnök: Dr. Merkely Béla, egyetemi tanár, rektor
Ügyvezető elnök: Dr. Szijártó Attila, egyetemi tanár, TDT-elnök
Ügyvezető társelnök: Dr. Radovits Tamás, egyetemi tanár, TDT-alelnök
Ügyvezető titkár: Dr. Földvári-Nagy Lászlóné Dr. Lenti Katalin, főiskolai tanár 
Ügyvezető főtitkár: Dr. Fülöp András, egyetemi adjunktus, TDT-titkár
Ügyvezető titkár: Dr. Pósfai Balázs, TDT-titkár 

kapcsolattartók: 

Tóth Anna, TDT-koordinátor
Telefon: +36 (20) 663-2970
E-mail: semmelweis.tdk@gmail.com

Ágoston Konstantina, TDT-adminisztrátor
Telefon: +36 (20) 670-1601
E-mail: semmelweis.tdk@gmail.com

Hallgatói képviselőK:

Markovics Dorina,egyetemi hallgató
Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar

Tolvaj Máté, egyetemi hallgató
Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar

Részvételi feltételek

Részvételre jogosultak köre

A 36. OTDK-n azok a pályamunkák és szerzőik vehetnek részt, amelyek és akik megfelelnek a 36. Országos Tudományos Diákköri Konferencia központi felhívásában foglalt feltételeknek (részletek a 36. OTDK központi felhívásának 2. számú mellékletében). Az előadás megtartására egy szerző jogosult, aki a munkát az intézményi konferencián előadta, és első díj elnyerése esetén ez a szerző jogosult Pro Scientia Aranyéremre pályázni. Egy pályamunkának/előadásnak legfeljebb két szerzője és két témavezetője lehet. Egy hallgató csak egy elsőszerzős pályamunkával szerepelhet.

A külhoni egyetemista és főiskolás önképzőkörösök a magyarországiakéval azonos szakmai feltételekkel vehetnek részt a 36. OTDK-n. Ennek részleteit a 36. OTDK központi felhívása tartalmazza.

A konferencián részt vehetnek továbbá olyan magyarországi és külhoni középiskolások is, akik felsőoktatási intézményi konferenciákon, vagy országos középiskolás tudományos diákkonferenciákon (részletes felsorolásukat a 36. OTDK központi felhívásának 4. számú melléklete tartalmazza) igazolják kutatási eredményeiket és az OTDK-ra jelölést szereznek. A középiskolások részvételével kapcsolatos részletesebb leírást a 36. OTDK központi felhívása tartalmaz.

Részvételi kvóták

Orvostudományi osztatlan képzések:

Debreceni Egyetem 106 előadás
Pécsi Tudományegyetem 86 előadás
Semmelweis Egyetem 165 előadás
Szegedi Tudományegyetem 84 előadás
Pázmány Péter Katolikus Egyetem 5 előadás
Állatorvostudományi Egyetem 5 előadás

Egészségtudományi kétciklusú képzések:

Debreceni Egyetem 14 előadás
Miskolci Egyetem 12 előadás
Pécsi Tudományegyetem 26 előadás
Semmelweis Egyetem 13 előadás
Szegedi Tudományegyetem 11 előadás
Gál Ferenc Egyetem Egészség- és Szociális Tudományi Kar 5 előadás
Határon túli jelentkezők kvótája: 20 előadás
A rezümé (összefoglaló) tartalmi és formai követelményei

A nevezés során feltöltendő rezümé (összefoglaló) tartalmi és formai követelményeit a Szekció felhívásának 1. számú melléklete tartalmazza.

Tagozatok/témakörök

Tervezett tagozatok/témakörök

Elméleti orvostudományok

 • Anatómia, morfológia, fejlődésbiológia
 • Biofizika
 • Bioinformatika, számítógépes modellezés
 • Biokémia
 • Elektrofiziológia
 • Élettan, kórélettan
 • Farmakológia
 • Funkcionális molekuláris és celluláris képalkotás
 • Genetika, genomika
 • Kísérletes immunológia, mikrobiológia
 • Kísérletes onkológia, jelátvitel
 • Molekuláris biológia
 • Patológia, hisztológia, igazságügyi orvostan
 • Sejtbiológia, sejtélettan

Klinikai orvostudományok

Konzervatív orvostudományok

 • Endokrinológia, nefrológia, gasztroenterológia
 • Gyermekgyógyászat, infektológia, pulmonológia
 • Kardiovaszkuláris medicina (kardiológia, szívsebészet)
 • Képalkotó diagnosztika, nukleáris medicina
 • Klinikai immunológia, reumatológia, bőrgyógyászat
 • Laboratóriumi medicina, klinikai mikrobiológia
 • Neurológia, neurovaszkuláris medicina, pszichiátria
 • Onkológia, sugárterápia, hematológia-hemosztazeológia

Operatív orvostudományok

 • Aneszteziológia és intenzív terápia, sürgősségi betegellátás
 • Fül-orr-gégészet, fej-nyak sebészet, szemészet, urológia, szülészet-nőgyógyászat
 • Kísérletes sebészet, kísérletes aneszteziológia
 • Mellkasi- hasi- és plasztikai sebészet, transzplantációs sebészet
 • Traumatológia, ortopédia, idegsebészet

Gyógyszertudományok

 • Gyógyszerhatástan, klinikai gyógyszerészet
 • Gyógyszerészi kémia, gyógyszeranalitika, farmakognózia
 • Gyógyszertechnológia, gyógyszerfelügyelet, minőségbiztosítás

Fogorvostudományok

Egészségtudományok

 • Egészségügyi szervezés és menedzsment
 • Képalkotó diagnosztikai analitika
 • Klinikai és elméleti epidemiológia
 • Primer prevenció, védőnői prevenció, dietetika
 • Szekunder prevenció, családorvoslás, preventív medicina
 • Tercier prevenció, fizioterápia, rehabilitáció, ápolás és betegellátás

A nevezés során a hallgatóknak jelölniük kell, hogy melyik tagozat lehet a legmegfelelőbb, illetve mely tagozat lehet megfelelő, amelyben a pályamunkájukat be kívánják mutatni.

A végleges tagozatok kialakításának szabályai

A tagozatok kialakításának alapvető szabályait a 36. OTDK központi felhívása tartalmazza. Az OTDT Orvos- és Egészségtudományi Szakmai Bizottsága a beérkezett nevezések témája és száma alapján egyes tervezett tagozatokat/témaköröket összevonhat, illetve továbbiakat alakíthat ki, így a pályamunka más tagozatba is kerülhet, mint amit a szerzők a nevezés során megjelöltek. Önálló tagozat indításának feltétele az adott témában legalább 6 dolgozat beérkezése azzal a feltétellel, hogy az adott tagozatba besorolt 6-15 dolgozatból legalább 5 bemutatásra kerül az OTDK-n. Amennyiben valamely tagozat esetében a bemutatásra kerülő pályamunkák száma nem éri el az ötöt, az adott tagozat a Szakmai Bizottság elnökének döntése alapján más tagozattal összevonható. A rendező intézmény a Szakmai Bizottság egyetértésével fenntartja annak a jogát, hogy a Szekció tudományterületétől eltérő tartalmú pályázatokat, a jelentkezést megköszönve, az Országos Tudományos Diákköri Konferencia tudományterületileg illetékes, más szekciójába átirányítsa.

A végleges tagozatokról és a pályamunkák besorolásáról a döntést az OTDT Orvos- és Egészségtudományi Szakmai Bizottsága hozza meg, erről a hallgatók az OTDT online rendszerén keresztül kapnak tájékoztatást, legkésőbb 2023. március 24-ig.

A jelentkezés módja

A hallgatói nevezés lépései
A nevezés

Nevezési időszak: 2022. szeptember 15. – 2023. február 22. 16.00 óra (CET)

A hallgatók feladatai ebben az időszakban:

 • A nevezéshez kapcsolódó adatok kitöltése.
 • A magyar vagy angol nyelvű rezümé feltöltése.
 • Az abszolutóriumot szerzett hallgatóknak az abszolutóriumot igazoló hivatalos dokumentum (elfogadható a tanulmányi hivatal által kiállított igazolás, illetve a tanulmányi hivatal által igazolt, az intézmény elektronikus tanulmányi rendszeréből nyomtatott dokumentum) beszerzése a 2. pontban leírtak szerint, továbbá a dokumentum szkennelése, és feltöltése (PDF formátumban) az OTDT online rendszerbe.
 • Az adatok kitöltését, a rezümé és az abszolutóriumot igazoló hivatalos dokumentum – amennyiben szükséges – felöltését követően a nevezés véglegesítése az OTDT online rendszerben.
 • A nevezési lap OTDT online rendszerből történő nyomtatása, majd saját kezű aláírása, VAGY az OTDT online rendszerből generált PDF formátumú nevezési lap elektronikus aláírással történő ellátása.
 • A hallgató(k) által saját kezű aláírással ellátott nevezési lap szkennelése, feltöltése PDF formátumban az OTDT online rendszerbe, VAGY az elektronikus aláírással ellátott PDF formátumú nevezési lap feltöltése az OTDT online rendszerbe.

A saját kezű vagy elektronikus aláírással ellátott dokumentumokkal szembeni közös elvárás:

a) az azonosításra visszavezethető dokumentum-hitelesítés szolgáltatás igénybevételével (Ügyfélkapu AVDH, a https://niszavdh.gov.hu/index oldalon), az Ügyfélkapu használatával hitelesített dokumentum vagy bármely más, fokozott biztonságú minősített elektronikus aláírás-szolgáltatással hitelesített dokumentum

VAGY

b) a nyomtatott és kézzel aláírt dokumentum szkennelt formátuma (PDF formátumban) fogadható el.

A hallgatók számára megadott nevezési határidőt (2023. február 22. 16.00 óra, CET) követően az OTDT online rendszerbe nevezési dokumentum feltöltése a hallgatóknak nem lehetséges.

A TDT-elnöknek átadandó dokumentum

A hallgatók számára megadott nevezési határidőt követően a benevezett pályamunka OTDT online rendszerből nyomtatott nevezési lapjának a hallgató(k) eredeti, saját kezű aláírással ellátott egy papír alapú példányát (pályamunkánként egy példány!) az intézményi TDT-elnök részére át kell adni, amelyet a TDT-elnök megőriz. Az AVDH elektronikus aláírással vagy más fokozott biztonságú minősített elektronikus aláírással ellátott dokumentumokat nem kell átadni a TDT-elnöknek.

Abszolutóriumot szerzett, valamint a nevezés félévében várhatóan abszolutóriumot szerző hallgatók kiegészítő nevezési feladatai

A kvalifikációt jelentő intézményi TDK-konferencia és a 36. OTDK között abszolutóriumot szerzett hallgatóknak a nevezés során az OTDT online rendszerében nyilatkozniuk kell abszolutóriumuk megszerzésének dátumáról (azok esetében, akik a nevezés félévében, a nevezés határidejét követően szerzik meg várhatóan abszolutóriumukat, azt kell jelölniük, hogy a nevezés félévében várhatóan abszolutóriumot szereznek). Az abszolutóriumot a nevezés határidejéig megszerző hallgatóknak az OTDT online rendszerbe fel kell tölteni PDF formátumban az abszolutórium dátumát igazoló hivatalos dokumentumot (elfogadható a tanulmányi hivatal által kiállított igazolás, illetve a tanulmányi hivatal által igazolt, az intézmény elektronikus tanulmányi rendszeréből nyomtatott dokumentum). Az ETDK-kon, az FTDK-n, a KTDK-n és a VMTDK-n kvalifikált hallgatók esetében – a 36. OTDK központi felhívása 2. számú melléklete 2.1. pontjának megfelelően – a 36. OTDK-ra történő nevezés várható véglegesítésének dátumát kell megadni abszolutórium dátumaként, mert esetükben azt a kvalifikáló konferenciára való befogadásakor már ellenőrizték, így az abszolutórium igazolására szolgáló dokumentum OTDT online rendszerbe történő feltöltése sem szükséges.

A BA, BSc képzés keretében megírt, és ugyanezen BA/BSc képzés keretében intézményi TDK-konferencián bemutatott, az intézményi TDK-konferencia idején még meg nem védett szakdolgozat – amennyiben megfelel a felhívásban és a mellékletekben foglalt követelményeknek – a 36. OTDK-ra benevezhető.

Az MA/MSc/osztatlan képzésben megírt szakdolgozatok/diplomamunkák benevezési feltételeit a központi felhívás szabályozza.

Az intézményi TDT-elnökök feladatai a 36. OTDK-hoz kapcsolódóan

Az intézményi TDK-konferenciát követően:

Az intézményi TDK-konferencia dokumentumainak feltöltése és megküldése az OTDT Titkárságának a 36. OTDK központi felhívása 2. számú mellékletének 5. pontja szerint. Az OTDT online rendszerbe feltöltendő jegyzőkönyvben az elsőszerzős hallgatók neve mellett jelölve zárójelben, hogy első szerző.

A hallgatók nevezési határidejét követően:
 • A hallgatók nevezéseinek jóváhagyása az OTDT online rendszerében (a rendszerben minden nevezés automatikusan jóváhagyásra kerül, így csak akkor van ezzel teendő, ha valamely benevezett pályamunkát az intézmény/kar nem kívánja delegálni az OTDK-ra.).
 • Az Orvos- és Egészségtudományi Szekcióba benevezett pályamunkák (előadások) és szerzőik jóváhagyott nevezéseit tartalmazó összesítő jegyzék nyomtatása az OTDT online rendszerből, annak saját kezű aláírása, szkennelése, majd feltöltése (PDF formátumban) az OTDT online rendszerben, VAGY az OTDT online rendszerből generált Excel formátumú összesítő jegyzéket PDF formátummá kell alakítani, és ennek AVDH elektronikus aláírással vagy más fokozott biztonságú minősített elektronikus aláírással történő ellátása, majd feltöltése az OTDT online rendszerben.
 • A TDT-elnök a hallgatóktól összegyűjti, és tárolja a benevezett pályamunkák OTDT online rendszerből nyomtatott nevezési lapjának a hallgató(k) saját kezű aláírásával ellátott papír alapú példányait (pályamunkánként egy nevezési lap!). Az AVDH elektronikus aláírással vagy más fokozott biztonságú minősített elektronikus aláírással ellátott dokumentumokat nem kell összegyűjteni és tárolni a TDT-elnöknek.

A saját kezű vagy elektronikus aláírással ellátott dokumentumokkal szembeni közös elvárások:

a) az azonosításra visszavezethető dokumentum-hitelesítés szolgáltatás igénybevételével (Ügyfélkapu AVDH, a https://niszavdh.gov.hu/index oldalon), az Ügyfélkapu használatával hitelesített dokumentum vagy bármely más, fokozott biztonságú minősített elektronikus aláírás-szolgáltatással hitelesített dokumentum

VAGY

b) a nyomtatott és kézzel aláírt dokumentum szkennelt formátuma fogadható el.

Az intézményi és kari TDT-elnök által az OTDT online rendszerben a dokumentumok feltöltésére vonatkozó határidő: 2023. március 3. (péntek) 16.00 óra (CET). E határidőt követően az OTDT online rendszerbe nevezési dokumentum feltöltése nem lehetséges.

A Szekció felhívásában szereplő követelményektől eltérő pályamunkákat nem áll módunkban befogadni, nevezésük elutasításra kerül.

Az egyéni, egyénileg beküldött nevezés érvénytelen.

A nevezési és a részvételi díj

A nevezési és részvételi díjról a rendelkezésre álló források függvényében a későbbiekben születik döntés.

Az OTDK-n kiosztható helyezések és különdíjak

A 36. OTDK-n az írásbeli bírálatok és a szóbeli teljesítmény alapján minősített helyezések (I., II., III. helyezés), továbbá ezeket rangban követő különdíj adható. Tagozatonként legfeljebb egy első helyezést lehet kiosztani, a minősített helyezések száma pedig maximum az Orvos- és Egészségtudományi Szekcióban bemutatott pályamunkák számának 1/3-a lehet. A különdíjjal és a minősített helyezéssel díjazott pályamunkák száma pedig összességében nem haladhatja meg a bemutatott pályamunkák számának 50 %-át. A különdíjak szabályozását a 36. OTDK központi felhívásának 3. számú melléklete (pdf) tartalmazza.

Pro Scientia Aranyérem pályázat benyújtása

Az országos konferencián I. helyezést elérő pályamunkák előadó (első) szerzői – amennyiben megfelelnek a pályázati kiírásban foglalt további feltételeknek – pályázatot nyújthatnak be a Pro Scientia Aranyérem elnyerésére. Részletek a 36. OTDK központi felhívásának 5. számú mellékletében (pdf) olvashatók.

Hívunk és várunk minden érdeklődő diákköröst és mestereiket!

Dr. Mátyus László
egyetemi tanár
az OTDT Orvos- és Egészségtudományi Szakmai Bizottságának elnöke

Dr. Szijártó Attila
egyetemi tanár
a 36. OTDK Orvos- és Egészségtudományi Szekciójának ügyvezető elnöke

MELLÉKLET