A Semmelweis Egyetem Hallgatói Önkormányzat a TJSZ 20. § (5)(7)
bekezdésében meghatározott ösztöndíjat alapít.

Az ösztöndíj megnevezése Közösségi Kiegészítő Ösztöndíj.

Az ösztöndíj forrása a kiírásban meghatározott forrás.

 

I.  Általános rendelkezések

Az ösztöndíjra pályázhat, ösztöndíjban részesíthető:

Az a hallgató, aki a jogszabályok és a TJSZ 8. § (3) pontja alapján közéleti ösztöndíjra jogosult volna, ha nem részidős, hanem teljes idejű képzésben venne részt.

Az ösztöndíj összegét a pályázatok elbírálója állapítja meg, az összegre alkalmazni kell a közéleti ösztöndíj vonatkozásában a HÖK küldöttgyűlése által a tipikus feladatokhoz, feladatkörökhöz, tevékenységekhez rendelten a HÖK Küldöttgyűlés meghatározott összegeket.

Kiegészítő közösségi ösztöndíjban egy tevékenység alapján egy időszakra vonatkozóan egyszer részesíthető a hallgató. A kiegészítő közösségi ösztöndíj megállapítása során figyelmen kívül kell hagyni azt a tevékenységet, amennyiben az adott tevékenység alapján a hallgató már közéleti ösztöndíjban részesült.

Az ösztöndíj forrása a HÖK keretén lévő egyéb intézményi bevétel (saját bevétel), továbbá bármely szervezeti egység által erre a célra a HÖK-nek esetlegesen átadott saját bevétel.

Az ösztöndíj pályázati lehetőségét, illetve kifizetését a HÖK elnöke felfüggesztheti, ha a rendelkezésre álló forrás elfogy.

II. A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK MÓDJA

 1. A pályázat benyújtásának helye
  a) Ha a Neptun-rendszerben elérhető a vonatkozó kérvény, akkor a pályázatokat a Neptun – Ügyintézés menü – Kérvények menüpontban lehet leadni.
  b) Ha a Neptun-rendszerben nem érhető el a vonatkozó kérvény, akkor a pályázatokat a HÖK elnöke által elérhetővé tett űrlapot kitöltve, a Hallgatói Irodában lehet leadni.
 2. A pályázat benyújtásának ideje
  A 2018/2019 1. Félév pályázati időszakai:
 • szeptember 30-át megelőzően végzett közéleti tevékenység pályázati időszaka: 2018. november 12-20.
 • október 31-ét megelőzően végzett közéleti tevékenység pályázati időszaka: 2018. november 12-20.
 • november 30-át megelőzően végzett közéleti tevékenység pályázati időszaka: 2018. december 1-7.
 • december 14-ét megelőzően végzett közéleti tevékenység pályázati időszaka: 2018. december 7-14.
 • január 31-ét megelőzően végzett közéleti tevékenység pályázati időszaka: 2019. február 5-14.

A határidő be nem tartása jogvesztő hatályú. Hiánypótlásra nincs lehetőség. A pályázati időszak végéig (II. 2. pont) a pályázó köteles leadni kérvényét. A kérvény akkor számít leadottnak, ha a Neptun – Ügyintézés menü – Kérvények menüpont – Leadott kérvények fül alatt szerepel a kérvény.

A pályázás egyéni, így a csoportos pályázatok esetén szükséges a csoportos tevékenységben részt vevő hallgatók mindegyikének benyújtania pályázati kérvényt.

III. Benyújtandó igazolások, dokumentumok:

A pályázathoz csatolni kell a pályázat alapját képző tevékenység vagy tevékenységek bemutatását tartalmazó beszámolót, vagy ha az nyilvánosan közzé let téve az egyetem honlapján, akkor a közzétett beszámolóra mutate linket fel kell tüntetni.

Azon egyszerű tevékenységekről, amelyeket a HÖK elnöke, illetve a megbízásából eljáró személy kimutatást vezet, nem kell részletes beszámolót készíteni, de meg kell nevezni a pályázatban. (A pályázó felel azért, hogy tájékozódjon arról, hogy mely tevékenységekről készül részletes kimutatás, és ezért nem szükséges arról beszámolót készítenie.)

IV. Az elbírálás szempontja és határideje; elbírálására jogosult testület vagy személy:

Az ösztöndíjra való jogosultság és az ösztöndíj összege a beszámoló és a III. pont szerinti kimutatások tartalmára tekintettel kerül megállapításra. Az összegre a HÖK elnöke tesz javaslatot (HÖK elnöke esetén a HÖK ellenőrző bizottság elnöke), tipikus feladatokhoz, feladatkörökhöz, tevékenységekhez rendelt macimális összegeket tartalmazó HÖK Küldöttgyűlési határozat tartalmára tekintettel, és a teljesítettnek elfogadott tevékenységek alapján.

Bírálati határidő: beadási időszak lezárultát követő 60. nap.

A bírálatra a HÖK a TJSZ 8. § (3) bekezdés szeritni bizottságot kéri fel.
a) Ha a TJSZ 8. § (3) bekezdés szerinti bizottság ezt vállalja, akkor ez a bizottság végzi a bírálatot, dönt az ösztöndíj odaítéléséről és összegéről.
b) Ha a TJSZ 8. § (3) bekezdés szerinti bizottság ezt nem vállalja, akkor a HÖK elnökéből vagy megbízottjából, a HÖK elnöke által felkért alelnökből és az Ellenőrző Bizottásg elnökéből álló ad hoc bizottság dönt az ösztöndíj odaítéléséről és összegéről.

Saját pályázatának bírálatában nem vehet részt az, aki az ösztöndíjra pályázott.

 1. V. Egyéb tudnivalók

  a. Megfelelő dokumentumok

  • A kérvényekhez csak limitált maximális méretű PDF és JPG formátumú elektronikus dokumentumok kerülnek mellékletként való elfogadásra
  • A többoldalas dokumentumok csak az összes oldal feltöltésével érvényesek.
  • A nem magyar nyelvű dokumentumoknál a bíráló kérheti azok mellé a saját fordítás feltöltését
  • A dokumentumokat az elektronikus űrlap megfelelő helyeire szükséges feltölteni. Csak a megfelelő helyre feltöltött dokumentumok vehetők figyelembe a bírálás során.

  b. Adatkezelés

  • A pályázat során megadott személyes adatok kezelésére, illetve feldolgozására a HÖK elnöke, az általa ezzel megbízott személy, továbbá a bíráló bizottság jogosult. Ezen adatok kizárólag a leadott pályázat bírálatához, illetve feldolgozásához kerülnek felhasználásra.
  • A személyes adatok kezelésével, védelmével kapcsolatban a pályázó a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat, továbbá bírósági jogorvoslattal élhet.

  c. A bírálatot előkészítő személy lehetőséget adhat a kérvény kijavítására a beadást követően.

  d. Jogorvoslat: általános szabályok szerint.