Kedves Hallgatók!

 

A Semmelweis Egyetem Hallgatói Önkormányzat Alapszabálya alapján a HÖK Ellenőrző Bizottsági, és Választási Bizottsági tagi választását kiírom.

Röviden a HÖK Ellenőrző Bizottsága felel a HÖK törvényes működésének felügyeletéért, a Választási Bizottság a HÖK választásainak lebonyolításáért.

Részletesebben lásd: SE HÖK Alapszabály

 

Ellenőrző Bizottság

Az Ellenőrző Bizottság tagi jelölt esetén a pályázatnak tartalmaznia kell egy önéletrajzot, egy motivációs levelet és egy 15 napnál nem régebbi hallgatói jogviszony igazolást. A pályázati anyag minden oldalát a pályázó aláírásával hitelesíti.

A pályázat benyújtásának határideje: a soron következő Küldöttgyűlési ülés kezdete (az ülés tervezetten október 2-5. közötti napokban került sor, melynek kihirdetése 1-2 napon belül esedékes)
A pályázat benyújtásának módja: személyesen a Hallgatói irodán hétköznap 8.00 – 16.00 között, vagy emailen a hok.elnok@semmelweis-univ.hu, és a sehokeb@gmail.com, email címen.

A magyar hallgatók esetén a jelöltség feltétele az adott Kar részönkormányzati Választmányának támogatása, így kérem a jelölteket, hogy ez ügyben vegyék fel a kapcsolatot a részönkormányzati elnökökkel.
(ÁOK – Gyulay Kata Klára – gyulaykata@gmail.com, EKK – Kovács Réka Sára – krekasara@gmail.com, ETK – Szabó Cintia – hok.szabo.szintia@gmail.com, FOK – Ferenczi Szabolcs – ferenczi.szabolcs.hok@gmail.com, GYTK – Erdősi Viktor – erdosi.viktor1993@gmail.com, PAK – Dian Fanni – dian.fanni@gmail.com)

Felhívom a figyelmet, hogy a HÖK Alapszabályát a HÖK Küldöttgyűlése módosította, mely jelenleg az Egyetem Szenátusának jóváhagyására vár. A módosítás az Ellenőrző Bizottság összetételét megváltoztatja az alábbiak szerint:

Hatályos Alapszabály 3-as számú melléklete:
3. § (1) Az SE HÖK EB tagjai a Semmelweis Egyetemen aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgatók közül kerülnek megválasztásra.
(2) A Bizottság 5-7 főből álló testület, tagjait 1 éves időtartamra választja az SE HÖK Küldöttgyűlése
a) Az SE HÖK EB tagjaiból 1-1 főt a részönkormányzati Választmányok jelölnek a Küldöttgyűlés felé.
b) Az angol ill. a német nyelvű hallgatót az SE HÖK Küldöttgyűlés bármely tagja jelölheti.
(3) Az elnököt és a titkárt az SE HÖK EB a tagjai közül abszolút többséggel maga választja.

A Szenátus jóváhagyása esetén az alábbiakra módosul az Alapszabály 2. számú mellékletében:
2. § (1) Az SE HÖK EB tagjai a Semmelweis Egyetemen aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgatók közül kerülnek megválasztásra.
(2) A Bizottság 6 főből álló testület, karonként 1-1 fő.
(3) Az elnököt és a titkárt az SE HÖK EB a tagjai közül abszolút többséggel maga választja. Az EB elnöke képviseli az EB-t az SE HÖK más testületei és külső fél felé.
(4) Az elnök és a titkár tisztségére legfeljebb 3 alkalommal újraválasztható.
3.§ (2) Az SE HÖK EB tagjait az SE HÖK Küldöttgyűlése abszolút többséggel választja 1 évre. A jelölteket a részönkormányzati Választmányok jelölik oly módon, hogy minden részönkormányzat az adott Kar hallgatói közül jelöl legfeljebb 1 főt a Küldöttgyűlés felé.

Azon pályázatok, és jelöltségek esetén, melyek feltételeit az Alapszabály-módosítás nem módosít, az Alapszabály-módosítás jóváhagyása esetén való hatályba lépést követően is érvényesek.

 

Választási Bizottság

 

Az Választási Bizottság tagi jelölt esetén a pályázatnak tartalmaznia kell egy önéletrajzot, egy motivációs levelet és egy 15 napnál nem régebbi hallgatói jogviszony igazolást. A pályázati anyag minden oldalát a pályázó aláírásával hitelesíti.
A pályázat benyújtásának határideje: a soron következő Küldöttgyűlési ülés kezdete (az ülés tervezetten október 2-5. közötti napokban került sor, melynek kihirdetése 1-2 napon belül esedékes).
A pályázat benyújtásának módja: személyesen a Hallgatói irodán hétköznap 8.00 – 16.00 között, vagy emailen a hok.elnok@semmelweis-univ.hu, és a sehokeb@gmail.com, email címen.

 

Ha bármilyen kérdésetek merül fel, forduljatok hozzám bizalommal a hok.elnok@semmelweis-univ.hu e-mail címen. A jelölteknek sok sikert kívánok.

 

Budapest, 2017. 09. 27.

 

Budai Marcell,
HÖK elnök

 


Dear Students!

 

Based on the Semmelweis University Students’ Union Constitution I propose the election of the members of the Audit Comittee and of the Election Comittee.

Briefly the HÖK Audit Comittee is responsible for the supervision of the legal function of HÖK, while the Election Comittee for arrangement of the elections of HÖK.

 

Audit Comittee

For Audit Comittee candidates the application must contain a CV, a motivational letter and a confirmation of a contractual relationship with Semmelweis University, not former than that of 15 days. Every page of the application must be verified with the signature of the candidate.

The deadline for presenting the application: the beginning of the next General Assembly (Assembly will take place on October 2-5., proclamation is in 1-2 days.)

Presenting the application: personally in the Students Office on weekdays between 8.00 am- 16.00 pm or in e-mail for hok.elnok@semmelweis-univ.hu, and sehokeb@gmail.com.

For hungarian students the condition of the candidature is the support for the given Faculty HÖK, so I ask the candidates to get in touch with the Faculty HÖK presidents

(General Medicine– Gyulay Kata Klára – gyulaykata@gmail.com, Faculty of Public Health – Kovács Réka Sára – krekasara@gmail.com, Faculty of Health Sciences – Szabó Cintia – hok.szabo.szintia@gmail.com, Faculty of Dentistry – Ferenczi Szabolcs – ferenczi.szabolcs.hok@gmail.com, Faculty of Pharmacology – Erdősi Viktor – erdosi.viktor1993@gmail.com, Pető András Faculty – Dian Fanni – dian.fanni@gmail.com)

I draw attention, that the HÖK Constitution was modified by the HÖK General Assembly, and awaits the verification from the Senate of the University. The modification changes the constitution of the Audit Comittee (AC further on) by the following.

Effective Constitution, Appendix Nr. 3.:

3. § (1) The members of SE HÖK AC are elected from students with active contractual relationship with Semmelweis University.
(2) The Comittee consists of 5-7 people, members are elected for a 1 year period by the SE HÖK General Assembly.
a) member of the SE HÖK AC is proposed for the General Assembly by the Faculty HÖK.
b) Any Generaly Assembly member can propose the english and the german student.
c) The president and the secretary are elected by the SE HÖK AC members with absolute majority.

In case of the verification by the Senate, the second Appendix of the Constitution changes by the following:

2§ (1) The members of SE HÖK AC are elected from students with active contractual relationship with Semmelweis University.
(2) The Comittee consist of 6 people, 1-1 person from every Faculty.
(3) The president and the secretary are elected by the SE HÖK AC members with absolute majority. The president of the AC represents the AC for other associations of SE HÖK and for external parties.
(4) 
The president and the secretary can be reelected 3 times.

3.§ (2) The members of the AC are elected for one year by the SE HÖK General assembly with absolute majority. The candidates are elected by the Faculty HÖK, so that every Faculty HÖK has at least 1 person for the General Assembly.

Applications and candidature not modified by the Constitution modification, are  valid after the Constitution modification comes into force.

 

Election Comittee (EC)

For Election Comittee candidates the application must contain a CV, a motivational letter and a confirmation of a contractual relationship with the University, not former than 15 days. Every page of the application must be verified with the signature of the candidate.

The deadline for the application: the start of the next General Assembly (Assembly will take place on October 2-5., proclamation is in 1-2 days.)

Presenting the application: personally in the Students’ Office on weekdays between 8.00 am- 16.00 pm or in e-mail for hok.elnok@semmelweis-univ.hu, and sehokeb@gmail.com.

If you have any question, turn to me with trust at hok.elnok@semmelweis-univ.hu address.

Wishing good luck for the candidates.

 

Budapest, 2017. 09. 27.

 

Budai Marcell,
HÖK president