Orvosi Biokémia I.

  • A tárgy neve: Orvosi Biokémia I.
  • Tantárgy kódja: AOKBMT794_1M
  • Kreditértéke: 5
  • Teljes óraszám: 70. Ebből előadás: 42. Gyakorlat: 28.
  • Tantárgy típusa: kötelező az orvosképzés 2. szemeszterének mintatanterve szerint
  • A tantárgy előfeltétele: Orvosi Kémia
  • Tantárgyfelelős neve: Dr. Csanády László, egyetemi tanár

A tantárgy oktatásának célkitűzése, helye az orvosképzés kurrikulumában

A tantárgy célja a biológiai szempontból fontos molekulák – aminosavak, szénhidrátok, lipidek és nukleotidok, valamint a fehérjék, enzimek, – szerkezete és funkciója közötti legfontosabb összefüggések feltárása, és az emberi szervezetben végbemenő anyagcsere-folyamatok átfogó molekuláris szintű leírása különös tekintettel e folyamatok orvosi vonatkozásaira. Az enzimológiai modul ismerteti a biológiai rendszerekben megvalósuló kémiai folyamatok hatékonyságának és szabályozhatóságának az alapjait, különös tekintettel az enzimkinetika általános elveire, a metabolikus utak szerkezetére és szabályozására. A bioenergetikai modul az energia- és anyagkörforgás az emberi szervezetre jellemző összefüggéseivel foglalkozik, különös tekintettel táplálkozási vonatkozásaira és megalapozza az intermedier anyagcsere termodinamikai szemléletét. Az első intermedier anyagcsere modul a szénhidrát és lipid anyagcsere azon főbb elemeit mutatja be, melyek ismerete elengedhetetlen az emberi szervezet fiziológiás és patológiás működésének megértéséhez. A gyakorlatokon olyan biokémiai módszerek kerülnek alkalmazásra, amelyek lehetővé teszik a metabolikus folyamatok kísérleti megközelítését. A szemináriumokon a hallgatók eset-orientált diszkusszió keretében alkalmazzák az előadásokon elsajátított elméleti ismereteket, ezzel megalapozva a klinikai szituációk molekuláris szintű értelmezését.

A tárgy sikeres elvégzése milyen kompetenciák megszerzését eredményezi?

Az orvosi szempontból kitüntetetten fontos biológiai molekulák szerkezetének, kölcsönhatásainak és reakcióinak ismerete, és a szervek közötti kölcsönhatások, az emberi szervezet magasabb szintű integrált szabályozó funkcióinak ismerete, amely ismeretek elengedhetetlenek a fiziológiás és patológiás folyamatok megértéséhez, és ennek folyományaként a megalapozott orvosi döntések meghozatalához.

A tananyag elsajátításához felhasználható források

  • Orvosi Biokémia. Egyetemi tankönyv, szerkesztette: Ádám Veronika. Semmelweis Kiadó, 2016.
  • Az aktuális tanév anyagai Moodle e-learning rendszeren keresztül érhetőek el az alábbi linkre kattintva: https://itc.semmelweis.hu/moodle/