Orvosi Biokémia II.

  • A tárgy neve: Orvosi Biokémia II.
  • Tantárgy kódja: AOKBMT794_2M
  • Kreditértéke: 5
  • Teljes óraszám: 70. Ebből előadás: 42. Gyakorlat: 28.
  • Tantárgy típusa: kötelező az orvosképzés 3. szemeszterének mintatanterve szerint
  • A tantárgy előfeltétele: Orvosi Biokémia I.
  • Tantárgyfelelős neve: Dr. Csanády László, egyetemi tanár

A tantárgy oktatásának célkitűzése, helye az orvosképzés kurrikulumában

A tantárgy célja az emberi szervezetben végbemenő anyagcsere-folyamatok átfogó molekuláris szintű leírása különös tekintettel e folyamatok orvosi vonatkozásaira. A félév fő témája az intermedier anyagcsere, azaz az Orvosi Biokémia I keretei közt ismertetett szénhidrát és lipid anyagcserét követő aminosav és nukleotid anyagcsere ismertetése és ezen belül a folyamatok integrációja az egyes szervek és az emberi szervezet egészében. A tantárgy célja olyan készségek fejlesztése az orvostanhallgatóknál, amelyek képessé teszik őket az emberi szervezetben folyó élettani folyamatok komplex, molekuláris szintű értelmezésére. A gyakorlatokon az orvostanhallgatók klinikai biokémiai módszereket sajátítanak el eset-orientált diagnosztikai kérdésfelvetések kapcsán és emellett különösen gyorsan fejlődő, ígéretes területek („a holnap orvostudománya”) kerülnek tárgyalásra. A kurzus orvosi biokémiai irányultsága olyan betegségek molekuláris alapjainak bemutatásából adódik, amelyek komoly népegészségügyi problémát jelentenek (cardiovascularis, neurodegeneratív, daganatos betegségek), és ezen belül különös hangsúlyt kap a terápia potenciális molekuláris célpontjainak tárgyalása.

A tárgy sikeres elvégzése milyen kompetenciák megszerzését eredményezi?

Az orvosi szempontból kitüntetetten fontos biológiai molekulák szerkezetének, kölcsönhatásainak és reakcióinak ismerete, és a szervek közötti kölcsönhatások, az emberi szervezet magasabb szintű integrált szabályozó funkcióinak ismerete, amely ismeretek elengedhetetlenek a fiziológiás és patológiás folyamatok megértéséhez, és ennek folyományaként a megalapozott orvosi döntések meghozatalához.

A tananyag elsajátításához felhasználható források

  • Orvosi Biokémia. Egyetemi tankönyv, szerkesztette: Ádám Veronika. Semmelweis Kiadó, 2016.
  • Az aktuális tanév anyagai Moodle e-learning rendszeren keresztül érhetőek el az alábbi linkre kattintva: https://itc.semmelweis.hu/moodle/