Fogorvosi Biokémia I.

  • A tárgy neve: Fogorvosi Biokémia I.
  • Tantárgy kódja: FOKOBMT305_1M
  • Kreditértéke: 4
  • Teljes óraszám: 56. Ebből előadás: 28. Gyakorlat: 28.
  • Tantárgy típusa: kötelező a fogorvosképzés 2. szemeszterének mintatanterve szerint
  • Tantárgyfelelős neve: Dr. Kolev Kraszimir, egyetemi tanár

A tantárgy oktatásának célkitűzése, helye a fogorvosképzés kurrikulumában

A tantárgy célja az emberi szervezetben végmenő anyagcserefolyamatok átfogó molekuláris szintű leírása különös tekintettel e folyamatok orvosi és fogorvosi vonatkozásaira. A félév fő témája a biológiai szempontból fontos molekulák – aminosavak, szénhidrátok, lipidek és nukleotidok, valamint a fehérjék, enzimek, – szerkezete és funkciója közötti legfontosabb összefüggések feltárása, és az emberi szervezetben végbemenő anyagcsere-folyamatok átfogó molekuláris szintű leírása különös tekintettel e folyamatok orvosi vonatkozásaira. Az enzimológiai modul ismerteti a biológiai rendszerekben megvalósuló kémiai folyamatok hatékonyságának és szabályozhatóságának az alapjait, különös tekintettel az enzimkinetika általános elveire, a metabolikus utak szerkezetére és szabályozására. A bioenergetikai modul az energia- és anyagkörforgásnak az emberi szervezetre jellemző összefüggéseivel foglalkozik, különös tekintettel táplálkozási vonatkozásaira, és megalapozza az intermedier anyagcsere termodinamikai szemléletét. Az első intermedier anyagcsere modul a szénhidrát és lipid anyagcsere azon főbb elemeit mutatja be, melyek ismerete elengedhetetlen az emberi szervezet fiziológiás és patológiás működésének megértéséhez.
A gyakorlatokon olyan biokémiai módszerek kerülnek alkalmazásra és megbeszélésre, amelyek lehetővé teszik az elméleti modul kísérleti megközelítését.

A tárgy sikeres elvégzése milyen kompetenciák megszerzését eredményezi?

Az orvosbiológiai szempontból kitüntetetten fontos biológiai molekulák szerkezetének, kölcsönhatásainak és reakcióinak ismerete, és a szervek közötti kölcsönhatások, az emberi szervezet magasabb szintű integrált szabályozó funkcióinak ismerete, amely ismeretek elengedhetetlenek a fiziológiás és patológiás folyamatok megértéséhez, és ennek folyományaként a megalapozott szakmai döntések meghozatalához.

A tananyag elsajátításához felhasználható források

  • Orvosi Biokémia. Egyetemi tankönyv, szerkesztette: Ádám Veronika. Semmelweis Kiadó, 2016.
  • Az aktuális tanév anyagai Moodle e-learning rendszeren keresztül érhetőek el az alábbi linkre kattintva: https://itc.semmelweis.hu/moodle/