Dr. Röhlich Pál professzor
egyetemi tanár, az MTA doktora
professor emeritus

Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet

Mellék:  53665

email: rohlich.pal@med.semmelweis-univ.hu

 1. sz. dolgozószoba

 

 

Röhlich professzor 93. születésnapján (2022. nov. 9.) könyvét dedikálja az ÁOK II. éves hallgatóknak előadása után (Fotó: Altdorfer)

Dr. Röhlich Pál tudományos életrajza

 

Személyes adatok:

 • Születési adatok: Miskolc, 1929 november 9
 • Szülők: Dr. Röhlich Lajos, Tury Erzsébet

Iskolák, képzettség:

 • Kat. Fráter György Gimnázium (1940-48) Miskolc, érettségi kitüntetéssel 1948
 • Debreceni Orvostudományi Egyetem 1948-50
 • Budapesti Orvostudományi Egyetem 1950-54, orvosi diploma, summa cum laude 1954

Szakmai pályafutás:

 • Demonstrátor 1949-54 a Debreceni Egyetem Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézetében, majd a Budapesti Orvostudományi Egyetem Szövet- és Fejlődéstani Intézetében
 • Gyakornok, majd tanársegéd, később munkatárs a Semmelweis Orvostudományi Egyetem Szövet- és Fejlődéstani Intézetében 1954-63
 • Tudományos főmunkatárs, majd osztályvezető ugyanott: (II. sz. Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézetben, későbbi nevén Humánmorfológiai, Sejt- és Fejlődésbiológiai Intézetben) 1963-1991
 • Tudományos tanácsadó 1991-94, majd 1999-2003
 • A Semmelweis Egyetem I.sz. Elektronmikroszkópos Lab. vezetője 1963-99
 • egyetemi tanár 1981,
  Munka közben az elektronmikroszkópnál
 • med. habil. 1994,
 • egyetemi tanár 1994
 • Professor emeritus 2003

 

Tudományos minősítések:

 • Orvostudományok kandidátusa 1968, az értekezés címe: „Photoreceptorok fínom szerkezete normális és kísérleti feltételek között”
 • Orvostudományok doktora (Dr. Sc) 1994, értekezés címe: „Retinális fotopigmentek sejtbiológiája”.

Nyelvismeret:

Angol és német előadói szinten, francia olvasási szinten, 8 év gimnáziumi latin

 

Külföldi tanulmányutak, vendégprofesszori együttműködések:

 • Csehszlovákia 1956, Pozsony és Prága, az egyetemek szövettani intézetében: Tesla elektronmikroszkópok és EM technikák tanulmányozása.
 • NSZK 1958, Kiel. Az Egyetem Anatómiai Intézetében W. Bargmann professzornál: A perineurium finom szerkezetének kutatása, korszerű EM preparatív eljárások elsajátítása.
 • Franciaország, Párizs 1963, a CNRS Sejtbiológiai Intézetében: fagyasztva-töréses és egyéb cryo-technikák tanulmányozása
 • Ausztria 1973 és 1978, a Salzburgi Egyetem Zoológiai Intézetében vendégprofesszorként egyetemi tantermi előadások tartása neurocytologiai kurzusok formájában.
 • Svédország, Stockholm, 1970, Karolinska Egyetem Farmakológiai Intézetében, B. Uvnäs professzor meghívására vendégprofesszori kollaboráció. Eredmény: A hisztaminnak a hízósejtből történő felszabadulásának sejtbiológiai mechanizmusa, a szekvenciális exocitózis.
 • Egyesült Királyság, London 1975, Clinical Research Centre (Harrow) Patológiai Intézetében A,C. Allison professzorral 1 éves együttműködés. Eredmény: A caveolák irányított szerveződése fibroblasztokban, a burkos endocitotikus vezikulák burkának molekuláris azonosítása.
 • USA, San Antonio, 1987-89, UTHSCA Egyetem Patológiai Intézetében D.S. Papermaster professzor meghívására 15 hónapos kollaboráció. Eredmény: a retinális fotoreceptor mozaik UV-érzékeny csapsejtjeinek azonosítása, lokalizációja kétéltűben és emlős állatban.

 

Főbb tudományos kutatási irányok, eredmények

 • Fotoreceptorsejtek és retina
  • Fotoreceptorsejtek összehasonlító ultrastruktúrális vizsgálata gerinctelenekben és gerincesekben, a „fotoreceptormembrán” fogalmának bevezetése.
  • A fotoreceptormembrán fénykárosodása erős fényterhelés hatására.
  • A gerincesekben a fotoreceptormembránokat tartalmazó kültagot a beltaghoz rögzítő érző csilló szerkezete, analógiája a motilis csillók kezdeti szakaszával.
  • A rodopszin molekulák orientáltsága a fotoreceptormembránban.
  • Az interphotoreceptor matrix (IPM) felfedezése (szénhidrátdús makromolekuláris hüvely, nagyrészt a fotoreceptorsejt terméke.
  • A retina fotoreceptor mozaikjának feltérképezése saját monoklonális ill. poliklonális ellenanyagokkal, Ezen munkák döntő többségét Szél Ágoston munkatársammal és részben az ő tanítványaival, Szabó Arnolddal és a közelmúltig Lukáts Ákossal közösen végeztük. Ők és tanítványaik a fotoreceptor-kutatást a teljes retinára is kiterjesztve viszik tovább, nagyrészt humánpatológiai irányban. Néhány fontosabb lelet:
   • Kékcsap-mentes terület a foveola közepén,
   • Kétféle csap-opszin ugyanabban a csapban (koexpresszió, duális csapok).
   • A retina dorzális régiójában zöld-érzékeny, ventrális felében kék-érzékeny csapok, az átmeneti zónában duális csapok (egér, tengerimalac, nyúl).
   • Csapok transzdifferenciációja (kékből zöld-érzékenybe) fejlődés során egérben.
   • Duális csapok majomban, emberben a retina szélén és retina-károsodásban, egyes állatfajok minden csapjában
 • A hízósejtből történő hisztamin-felszabadulás sejtbiológiai mechanizmusa.
  A hisztamin a hízósejtből a granulumok exocytosisával (és nem a membránokon keresztüli diffúzióval) szabadul fel (bizonyítás elektronmikroszkópos extracelluláris jelzőanyagokkal). A granulumokkal teli hízósejtben az exocytosisok a sejt perifériája felől fokozatosan haladnak a sejt belsejébe („szekvenciális exocytosis”).
 • Endocytotikus folyamatok Ligandok internalizációjában szerepet játszó clathrin-burkos vesiculák burokfehérjéjének molekuláris azonosítása. Caveolák lokalizációja fibroblastokban. –  Ezt az irányt tovább folytatta laboratóriumunkban Kiss Anna munkatársaival együtt: immunkomplexek makrofágokba történő felvételét befolyásoló tényezőknek, újabban az epithelio-mesenchymalis transzformáció molekuláris és ultrastruktúrális viszonyainak vizsgálatával.
 • A perineurium finom szerkezete és barrier funkciója. A párhuzamos, zárt laphámrétegekből felépülő perineurium diffúziós gátként működik. Az arachnoidea és a perifériás idegrendszeri burkok összefüggése.
 • A nyirokszövet, nyirokszervek és nyirok-kapillárisok finom szerkezete (Oláh Imrével és Törő Imrével közösen). A közel egy évtizedes munka eredményeinek összefoglalása könyv formájában 3 kiadó kiadásában magyar és angol nyelven (Ultrastructure of lymphoid organs. An electron microscopic atlas)
 • A corpus pineale fotoreceptorai, cirkumventrikuláris szervek (együttműködés Vígh Béla munkacsoportjával). Fotopigment-ellenes ellenanyagainkat, valamint a corpus pineale fotopigmentje (pinopsin) ellen termelt ellenanyagunkat felhasználva a munkacsoport feltérképezte a fotoreceptorsejteknek a submammaliák felől az emlősök felé való átalakulásának részleteit, valamint az extraretinális fotoreceptor struktúrákat. A neurohumorális funkciójú szervek (eminentia mediana, subcomissuralis szerv, paraventricularis szerv, organon laminae terminalis) elektronmikroszkópos szerkezetének leírása.

 

Publikációk:

Közlemények száma: 196

Előadások száma: 144, ebből nemzetközi folyóiratokban összefoglalóval rendelkezőké 55

Idézések száma a közleményekre: közel 4000

Könyvek, könyvfejezetek:

 • Oláh I., Röhlich, P. Törő, I.: Ultrastructure of lymphoid organs: an electron microscopic atlas, Akadémiai Kiadó, Masson Paris, Lippincott USA, 1975
 • Somogyi János (szerk.): A biomembránok szerkezete és működése, Akadémiai Kiadó, Budapest, (1989) ,: Röhlich P.: A membránok tanulmányozására szolgáló morfológiai módszerek. vol. I., pp. 153-184 és  A sejtmembrán szerepe a sejt egészének működésében. vol. II, pp. 1-84
 • Szabó Gábor (szerkesztő): Sejtbiológia tankönyv, Medicina Könyvkiadó, Budapest, 2004, 2009, 2 fejezet: Röhlich P. Bevezetés a sejtbiológiába, 31-59. old. és Jelátvitel fotoreceptorsejtekben (fototranszdukció), 475-481. old.

 

Egyetemi oktatómunka

 

 • Röhlich P. (szerk. + 2 fejezet): Szövettan tankönyv, Semmelweis Egyetem, Képzéskutató Központ, Budapest (I. és II, kiadás: 1999 és 2002), Semmelweis Kiadó, Budapest (III. és IV. kiadás: 2006 és 2014)
 • A szövettan és fejlődéstan teljes anyagának tantermi előadása magyarul az egyik évfolyamfél számára 1960-1971, németül NDK hallgatóknak 1960 és 1963 között,
 • Tantermi előadások az anatómia, szövet- és fejlődéstan válogatott fejezeteiből 1971-től kezdve magyarul, 1983-tól kezdve német nyelven, 1989-től angol nyelven is
 • A biológia (főként sejtbiológia) tananyag összeállítása német hallgatóknak az egyetem németnyelvű oktatásának megkezdésekor (1983), sejtbiológiai tantermi előadások németnyelvű hallgatóknak a Biológiai Intézetben 1983-tól kb. 1995-ig.
 • A komprimált sejtbiológiai előadási anyag összeállítása, 2008). Sejtbiológiai és szövettani tantermi előadások magyar, angol és német nyelven 2008- 2019,
 • Szövettani gyakorlatok orvostanhallgatóknak magyarul 1950-től 2017-ig.
 • Szövettani gyakorlatok német nyelven 1960 és 1963 között, majd 1983-2018.
 • A Semmelweis Egyetem németnyelvű programját szervező grémium tagja 1991-
 • Speciálkollégiumok tudományos diákköri hallgatók részére az elektron-mikroszkópia tárgyköréből, TDK konferenciák bírálóbizottsági tagja,
 • PhD tanfolyamok a mikroszkópos vizsgálómódszerekről (1995, 1999, 2001, 2005)

 

Tudományos közéleti tevékenység:

Hazai és nemzetközi társaságokban, szervezetekben:

 • A MATE Elektronmikroszkópos Szakosztály alapító és vezetőségi tagja (1955-1990), majd a Magyar Elektronmikroszkópos Társaság elnöke (1990-1994), az utód Magyar Mikroszkópos Társaság tiszteletbeli elnöke (1995-)
 • A Magyar Anatómus Társaság vezetőségi tagja (1968-1991), főtitkára (1977-1982),
 • A Magyar Biológus Társaság Sejtbiológiai Szakosztályának alapító tagja, titkára (1974-1986), elnöke (1986-1993),
 • Az Európai Sejtbiológiai Szervezet (ECBO) vezetőségi tagja (1969-1980), végrehajtói bizottsági tagja (1982-1986), alelnöke (1986-1994),
 • Az MTA Biológiai Tudományok Osztálya Cytologiai és Morphologiai, majd Sejt- és Fejlődésbiológiai Bizottságának tagja, a Sejtbiológiai Bizottság elnöke (1990-1996),
 • Az MTA Orvosi Tudományok Osztálya Elméleti Orvostudományi Bizottságának tagja (1997-2002),
 • MTA Doktori Tanácsa Orvosi Osztály III.sz. Bizottság tagja (1999-2005)
 • Különböző tudományszervezési bizottságok, kollégiumok (OTKA, OM, stb.) tagja különböző időszakokban

Nemzetközi kongresszusok rendezése

 • Joint Congress of the European Tissue Culture and RES Societies, Budapest, 1983 (szervezőbizottsági tag, a kongresszusi kötet társszerkesztője)
 • European Congress on Electron Microscopy (EUREM 84), Budapest, 1984 (szervezőbizottsági tag, a biológiai program szervezője, a kongresszusi kötet társszerkesztője),
 • 2nd European Congress on Cell Biology, Budapest, 1986 (főtitkár)
 • Tagság hat nemzetközi kongresszus tudományos tanácsadó testületében.

 

Elismerések, díjak:

Akadémiai Díj 1975, A Magyar Egészségügyi Felsőoktatás Érdekében Végzett Munkáért 1976, A Semmelweis O.T.E. Kiváló Oktatója, I. fokozat 1992, MBT Huzella Tivadar Díj 1993, Purkinje Díj 1994, Romhányi Díj 1996, Szentágothai Díj 1999, Szentgyörgyi Albert Díj 1999, OTKA Ipolyi Arnold Díj 2000, MTA Eötvös Koszorú 2001, Semmelweis Egyetem „Professor Emeritus” 2003, Semmelweis Egyetem Pro Universitate Díj Ezüst Fokozat 2014, Magyar Érdemrend Tiszti Fokozat 2016.

 

Köszöntés a 80 éves születésnapon