Az egyetemi TDK konferenciáról:

 • Egy előadásnak legfeljebb két szerzője és maximum két témavezetője lehet.
 • Elsőszerzős előadást csak az a hallgató tarthat, aki legalább két szemeszteren át folyamatosan regisztrált diákkörös ugyanazon a kutatóhelyen.
 • Az előadás-kivonatokat az eddiginél részletesebb formában kéri a TDK Tanács. Az A4-es formátumú előadás-kivonatoknak tartalmaznia kell a felhasznált módszerek és a kapott adatok részletes leírását, valamint az előadás témájában a témavezető vagy csoportja által megjelentetett korábbi publikációk listáját, bemutatva, hogy a jelen előadás azokat mely elemében haladja meg.
 • A beérkezett előadás-kivonatok a TDT titkárának vezetése alatt álló szakmai bizottság előzetes bírálatán esnek át. E bizottság az előadás-kivonatok mintegy 90-95 százalékát fogja engedni a konferencián való bemutatásra, és a pontatlan, hibás, nyilvánvalóan színvonaltalan előadás-kivonatok bemutatását nem engedélyezi. Az elutasítás okairól a benyújtót e-mailen értesíti.
 • A zsűrinek az előadás-kivonatokat már az előadások megkezdése előtt pontoznia kell.
 • A TDK Tanács kötelező jelleggel minden előadás végén kérni fogja egy olyan ábra bemutatását, amely részletezi, hogy az előadó(k)nak mi volt a saját munkája a bemutatott anyagban.
 • A vetítésre szánt ábrákat a számítógépekre feltölteni kizárólag az előadást tartalmazó szekciót megelőző szünetben lehet. Annak az előadónak, aki az előadást tartalmazó szekciót megelőző szünet végéig az előadását a számítógépre nem tölti fel, a zsűri az előadás elmondását nem engedélyezi, és a konferencia értékeléséből kizárja.
 • A konferencia ideje alatt a NET aulájában a hallgatók bevonásával felállításra kerül egy információs pult, ahol a résztvevő hallgatók a konferencia ideje alatt regisztrálhatnak.
 • A házi TDK-konferencián elért III. helyezés díja évek óta bruttó 5000,- Ft. Sajnos a levonások és a járulékok miatt a kifizethető összeg minimális volta nem éri meg a ráfordított adminisztrációs terhet, ezért a Tanács egyhangúlag úgy döntött, hogy a 2009-es konferenciától kezdve a III. díj nem jár pénzjutalommal. Az I. és a II. díjak pénzjutalmai változatlanul 20.000,- illetve 10.000,- Ft lesz. 

(2008)

 • TDK-konferenciára a 2006/2007. tanévtől kezdődően kizárólag csak elektronikus úton lehet jelentkezni. Az így beküldött előadáskivonatok felkerülnek a honlapra.

(2006)

 • TDK-konferencián a bíráló bizottság elnöke saját hallgatóját, akinek a témavezetője, nem bírálhatja.

(2005)

 • A Semmelweis Egyetem TDK konferenciájának bírálói pontrendszerét elfogadta a TDT. A pontrendszerhez bárki észrevételt tehet a koordinátornál.

(2003)

 • A TDK konferencia zsűrik rotációs elven működnek 2003-tól kezdődően, ez azt jelenti, hogy minden bizottságban évente egy tagot le kell cserélni.

(2002)

 • Az OTDK keretének kialakításával kapcsolatban a Tudományos Diákköri Tanács 2001. április 23-án úgy döntött, hogy minden szekcióban 10-15 előadásonként 1 főben kell meghatározni azt a szigorú és át nem léphető keretet, amely terhére az adott zsűri javaslatot tehet az OTDK-ra utazó hallgatókra. Ez a keret két évre együttesen 40 főnél több nem lehet. Azokban a szekciókban, ahova számot tevő töredék keret jut a zsűri póttag állításra jogosult. A póttagok közül meghívásukkal megtartott nyilvános sorsoláson kell feltölteni a 40 fős keretet és sorrendbe állított 5 tartalékot képezni. A több éven keresztül töredék keretet kapó szekciók rotációs alapon néha teljes keretet is kaphassanak.

(2001)

 • A SOTE TDK-konferencián csak a SOTE TDK tagjai tarthatnak előadást.

(1998)

 • A TDK konferenciára bejelentett előadásoknak legfeljebb két társszerzője, tehát összesen három szerzője lehet.
 • Egy hallgató ugyanabból az intézetből/klinikáról csak egy előadásnak lehet első szerzője.
 • Egy hallgató több intézetből/klinikáról is jelenthet be elsőszerzős előadást.
 • PhD hallgató nem lehet szerző(társ) TDK-konferencián bemutatásra kerülő előadásban.

(1997)


Tudományos diákköri tagságról

 • Megfelelő garanciák esetén az alsóbb évfolyamos (I-II.) hallgatók is megkezdhetik TDK-s munkájukat.

(2001)

 • A SOTE TDK-s hallgatója legfeljebb két intézetben/klinikán lehet bejelentett diákkörös. A hallgató úgy ismerhető el mindkét kutatóhely tudományos diákkörösének, ha mindkét intézet/klinika TDK-felelőse írásbeli hozzájárulását adja ahhoz, hogy a hallgató a másik kutatóhelyen is végezzen TDK munkát. Ezeket az igazolásokat a hallgató minden tanévben október 1-jéig köteles eljuttatni a TDK Tanácsnak. Igazolások hiányában a TDK Tanács nem ismeri el a hallgatót a SOTE Tudományos Diákköre tagjának akkor sem, ha a két intézet/klinika külön-külön bejelentette a hallgatót.

(1999)

 • A SOTE TDK tagja lehet:
  • az az egyetemi (SOTE, ill. egyéb) hallgató, aki tudományos kutatómunkáját a SOTE valamelyik intézetben/klinikáján végzi
  • az a SOTE hallgató, aki tudományos kutatómunkáját SOTE-n kívüli intézményben (országos intézet, közkórház stb.) végzi, és (legalább egyik) témavezetője habilitált, vagy PhD programba akkreditált.

(1998)

 • Más egyetem hallgatóját fogadhatjuk TDK-hallgatónak.

(1997)


Tudományos Diákköri Tanács tagságról

 • A TDT választott tagjainak megbízatása közgyűléstől közgyűlésig terjed. Mandátuma a közgyűlés jóváhagyását követően azonnal életbe lép. Ezzel egyidőben megszűnik az előd mandátuma.

(1993)


A Kiváló Tudományos Diákköri Hallgató pályázatról

 • A TDK Tanács módosította a Kiváló Diákkörös kitüntetésnél használt pontozási rendszert.

(2005)

 • A TDK Tanács módosította a Kiváló Diákkörös kitüntetésnél használt pontozási rendszert.

(2004)

 • A TDK Tanács módosította a Kiváló Diákkörös kitüntetésnél használt pontozási rendszert.

(2002)


Utazási támogatásról

 • Utazástámogatási pályázatra ezentúl folyamatosan lehet pályázni. A pályázatokat a TDT elnöke és titkára kéthavonta bírálja el. A pályázatra az egyetem mindegyik karáról lehet jelentkezni.

(2003)

 • A TDK Tanács tanulmányutat támogat, cseregyakorlatot NEM!

(1997)


Publikációs pályázatról

 • Amennyiben egy TDK-s hallgató nemzetközi tudományos folyóiratban elsőszerzős cikket közöl, akkor a lapnak a tudományterületi súlyától függően pénzjutalomban részesül és mind a szerzők, mind témavezetőik nevét honlapon illetve a Semmelweis Egyetem hasábjain nyilvánosságra hozza. A pénzjutalom összege a cikkeket közlő újság „jóságától” (impakt faktorától) függ. Ha a folyóirat az adott szakterület PhD követelményeinek megfelelő impakt-szintet (l. az egyetem Doktori Szabályzatának 3. melléklete, www.phd.sote.hu) eléri, a jutalom a Semmelweis Egyetem Kiváló Diákköröse kitüntetéssel egyenértékű összeg, 50e Ft. 75% esetén 40, 50% esetén 25, 25% esetén 10e Ft. A pénzjutalmakat a tanúsító oklevéllel együtt az egyetem TDK konferenciájának megnyitó ünnepségén adjuk át. Ez úton is kérjük a diákkörösöket és a TDK-felelősöket, hogy amennyiben ilyen cikkről tudomást szereznek, jelentsék be a TDK-koordinátornál.

(2002)