Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. szeptember 27.
393114 Összes oltás

Új, szabadon választható tantárgyként harmadik alkalommal kerül meghirdetésre az “Arc esztétikai beavatkozásai és plasztikai sebészete című előadássorozat.

A tantárgy előadási során olyan naprakész terápiás lehetőségeket és módszereket mutatunk be, melyek más egyetemi tantárgyak keretében nem vagy alig kerülnek tárgyalásra, egyes elemeit pedig később esetleg csak térítéses esztétikai és plasztikai kurzusokon oktatják, annak ellenére hogy a modern orvoslásban egyre elterjedtebb beavatkozásokról van szó. Egy – egy előadás keretében foglalkozunk a különböző arcesztétikai beavatkozásokkal (botulinum toxin kezelés, kontúrtechnikák, facelift, arcközépemelés), valamint a fej – nyak régió egyes részeinek rekonstrukciós sebészetével, a tumorok okozta defektusok, a craniofaciális fejlődési rendellenességek, a posttraumás arcdeformitások helyreállítási lehetőségeivel.

A tantárgy keretében hetente egy 45 perces előadásra kerül sor az Arc- Állcsont – Szájsebészeti és Fogászati Klinika előadótermében (Mária utca 52). A tantárgy az utolsó előadás alkalmával írásbeli tesztvizsgával zárul. Jelentkezési lehetőséget a Neptun-rendszeren a tárgyfelvételi időszakban biztosítunk.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk kurzusunkon!

Üdvözlettel:

Dr. Vaszilkó Mihály

plasztikai sebész,arc-állcsont-szájsebész

KÖVETELMÉNYRENDSZER

Semmelweis Egyetem
Oktatási szervezeti egység megnevezése: Arc- Állcsont- Szájsebészeti és Fogászati Klinika
Általános Orvostudományi Kar
Tantárgy neve: Az arc plasztikai sebészete és esztétikai beavatkozásai
Tantárgy típusa: kötelező/kötelezően választható/ szabadon választható (a megfelelő aláhúzandó)
kódja: AOSSZB492_1M
kreditértéke: 1
Tantárgy előadójának neve: Dr. Németh Zsolt
Tanév: 2019/2020. I. félév

A tantárgy feladata a képzés céljának megvalósításában:

Az elmúlt évtizedekben jelentősen megnőtt a plasztikai és rekonstrukciós sebészeti beavatkozások száma a világban. Hasonló robbanásszerű fejlődés mutatkozik az arcesztétikában, ahol az újfajta arcfeltöltő anyagoktól kezdve a saját zsír felhasználásán át az arcemelő szálakig, évente találkozunk újdonságokkal. Sajnálatos módon azonban, az arcot érintő plasztikai sebészeti specialitásra a graduális oktatás alig tér ki, az alapoktatásban ilyen témájú tematikus előadásokat nem hallgatnak a hallgatók. A kurzus célja ezen hiányosságok pótlása.

A tárgy tematikája:

 1. A plasztikai sebészet általános alapelvei, az arc öregedése, sebek-hegek típusai
  Dr. Vaszilkó Mihály phd, egyetemi tanársegéd, plasztikai sebész, arc-állcsont és szájsebész: Metszésvezetés az arcon, sebek gyógyulási zavarai és ennek megoldásai, az arc öregedésének jelei.
 2. Botulinum toxin kezelések. Lézerek alkalmazása az esztétikai bőrgyógyászatban
  Dr. med. hab. Holló Péter egyetemi docens, bőrgyógyász: A botulinum toxin élettana, indikációs terület, kitüntetett régiók a használatában, a szövődmények és kezelésük. A lézerek fizikai alapjai, típusok és alkalmazásuk a bőrgyógyászati esztétikában.
 3. Peeling kezelés, fillerek és kontúr technikák
  Dr. Solymosi Ágnes bőrgyógyász, gyermekgyógyász: A peeling története. Glikolsavas peeling, triklórecetsavas peeling, fenol peeling, indikációk, kontraindikációk. Hyaluronsavak fajtái, indikációs területek, beadás típusai, injekciós technikák. FTC terápia típusai, indikációs területek, technikák. Duo lifting. Szövődmények és kezelésük.
 4. A szemkörnyék rekonstrukciós és esztétikai sebészete
  Dr. Antus Zsuzsanna egyetemi tanársegéd, plasztikai sebész, szemész: A szemkörnyék anatómiája, a szemhéj helyzeti rendellenességei, szemhéj tumorok eltávolítását követő rekonstrukciós lehetőségek, esztétikai sebészet.
 5. Az arc és a nyak területén előforduló kisméretű tumorok ellátása, alkalmazott lokális lebenyek és bőrpótlások
  Dr. Tamás Róbert főorvos, plasztikai sebész: A lokális lebenyek fajtái, transzpozíciós, elforgatott lebenyek. Az arc speciális területeinek ellátási sajátságai. Választandó lebenyek az orron, fülön, homlokon, a nasolabiális régióban és a száj környékén.
 6. Az arc kiterjedt tumorainak ellátása, mikrosebészeti technikák és lebenyek
  Dr. med. hab. Oberna Ferenc főorvos, arc-állcsont és szájsebész, fül-orr gégész: Az arcon alkalmazható lokális lebenyek korlátai, távoli lebenyvételi lehetőségek. Az arcon gyakrabban alkalmazott érnyeles cutan, musculocutan, osteo-musculocutan lebenyek. A mikrovaszkuláris átültetés szabályai, indikáció, gyakori lebenyek. Esetbemutatások. Szövődmények és elhárításuk.
 7. Az orr plasztikai és rekonstrukciós sebészete
  Dr. Rezek Ödön klinikai főorvos plasztikai sebész, fül orr gégész: Az orr anatómiája. Az orr veleszületett és szerzett alaki rendellenességei. A traumás orr és rekonstrukciója.
 8. A fülkagyló esztétikai és rekonstrukciós sebészete
  Dr. Debreczeni Béla phd, főorvos, plasztikai sebész: A fülkagyló anatómiája. A fül veleszületett alaki rendellenességeinek korrekciója. A traumás fül ellátása, a teljes fülkagyló hiányának rekonstrukciója, a helyreállítás esztétikai szempontjai. Rekonstrukció onkológiai csonkoló műtét után.
 9. A veleszületett craniofacialis deformitások és hasadékok kezelése, az arccsontok helyzeti rendellenességei
  Dr. Vaszilkó Mihály phd, egyetemi tanársegéd, plasztikai sebész, arc-állcsont és szájsebész: A craniosynostosisok fajtái, ellátási protokolljuk. A koponya distalis distractioja, a frontal advancement technikája, a hypertelorismus műtéti megoldása. Le Fort I és III ostetomia. A dysgnathiak diagnózisa, a rekonstrukció tervezése és a műtéti ellátás. A hasadékok primer és szekunder terápiája.
 10. Az arc és a nyak égési sérülései, helyreállító sebészete, plasztikai irányelvek gyermekkorban
  Dr. Bene Ruzsena főorvos, plasztikai sebész, gyermekgyógyász: Az arc, fejtető kis kiterjedésű, I-II/A mélységű égéseinek konzervatív kezelése. Mély égések azonnali és késői secunder terápiája, bőrátültetések, hegfelszabadítások, Z-plasztikák. A gyermekkorra jellemző plasztikai, esztétikai elváltozások és kezelésük. Speciális anyagok felhasználása gyermekkorban és a secunder korrekció szükségessége.
 11. Facelift, browlift, arcközépemelés, a saját zsír használata az arcesztétikában
  Dr. Vaszilkó Mihály phd, egyetemi tanársegéd, plasztikai sebész, arc-állcsont és szájsebész/Traub Alfréd plasztikai sebész: A SMAS anatómiája, mini és total facelift. Endoszkópos browlift. Az arcközépemelés technikája. A liposuctio módszere, a zsír szeparálási technikái. A transzplantált zsírszövetben található mesenchymalis őssejtek szerepe. A zsírtöltés indikációi, szövődmények.
 12. A posttraumás arcdeformitások kezelése, a facialparézis dinamikus rehabilitációja
  Dr. Vaszilkó Mihály phd, egyetemi tanársegéd, plasztikai sebész, arc-állcsont és szájsebész:A posttraumás arcdeformitás diagnózisa. A rekonstrukció fajtái: csontos mozgatással, illetve lágyszövetek felhasználásával, esetbemutatásokkal demonstrálva. A perifériás facialparézis dinamikus rehabilitációjának technikái, különös tekintettel a temporal lengthening módszerre. A műtét menete, a postoperatív rehabilitáció.
 13. Az arc implantátumok, expanderek használata, a CAD-CAM szerepe. Írásbeli beszámoló
  Dr. Vaszilkó Mihály phd, egyetemi tanársegéd, plasztikai sebész, arc-állcsont és szájsebész: Az arcimplantátumok fajtái, indikációs terület, szövődmények. A bőrexpanderek használata az arcon, indikáció, nehézségek. A csontresectio utáni defektus zárása egy előre elkészített pótlással, azonnali rekonstrukció. Írásbeli beszámoló, teszt

A foglalkozásokon való részvétel követelményei és a távolmaradás pótlásának lehetősége:
Az előadásokon való részvétel kötelező. A tárgy oktatása kapcsán az előadásokról történő hiányzás megengedett mértéke maximum 25%. Előadások pótlására nincs lehetőség.

Az igazolás módja a foglalkozásokon és a vizsgán való távollét esetén:
Az előadásokról és a gyakorlatokról való megengedett hiányzást nem kell igazolni.
Vizsgáról való távolmaradás esetén a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat rendelkezései az iránymutatók.

A félévközi ellenőrzések (beszámolók, zárthelyi dolgozatok) száma, témaköre és időpontja, pótlásuk és javításuk lehetősége:
Félévközi számonkérést vagy beszámolót nem tervezünk.

A félév végi aláírás követelményei (ideértve a hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak számát és típusát is):
Az előadásokon való aktív részvétel. A hiányzások maximális száma nem haladhatja meg a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat által megengedett hiányzások mértékét.

Az osztályzat kialakításának módja:
Év végi írásbeli teszt alapján 5 fokozatú skálán.

A vizsga típusa:
Év végi írásbeli beszámoló teszt formájában.

Vizsgakövetelmények:

Az előadások alapján összeállított tesztvizsga sikeres megírása.

A vizsgajelentkezés módja:
Neptun rendszeren keresztül.

A vizsgajelentkezés módosításának rendje:
A Neptun rendszerben az aktuális egyetemi és kari előírások szerint.

A vizsgáról való távolmaradás igazolásának módja:
Vizsgáról való távolmaradás esetén a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat rendelkezése az iránymutató.

A tananyag elsajátításához felhasználható jegyzetek, tankönyvek, segédletek és szakirodalom listája:

 • Gaál Csaba: Sebészet, Medicina Könyvkiadó (2012),
 • Ivanics György: Esztétikai plasztikai sebészet, Springer (2000),
 • Barabás József, Orosz Mihály: Szájsebészet és fogászat – Általános orvosok és orvostanhallgatók számára, Semmelweis Kiadó (2012)