Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. április 19.
164340 Összes oltás
13734 Beoltott Semmelweis Polgár

Tisztelt Szakorvosjelöltek!

A Parodontológia részvizsga 2021-ben is SZEMÉLYES részvétellel történik Klinikánkon (nem Zoomon). Helyszíne a 4. emeleti Sallay-terem. A teremben a vizsgázató, a teremfelelős és maximum két vizsgázó esetén egyszerre eleget tudunk tenni a járványügyi előírásoknak.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az Orális medicina kikerült a részvizsgaköteles tantárgyak köréből, így önöknek nem kell vizsgát tenniük Orális medicinából, csak Parodontológia tárgyból. Ez a határozat a 2018/19-es tanévtől érvényes.

A szakképzés menetéről és a részvizsgázás rendjéről, tehát az általános tudnivalókról  a Szak-és Továbbképzés honlapján tájékozódhatnak. A részvizsga speciális követelményeit pedig az alábbi dokumentumok tartalmazzák.

 A pontos és az alábbiak szerinti felkészültség a Klinikánkon elengedhetetlen a sikeres vizsgához.

Rezidens részvizsga bemutató ppt (a linkre kattintva ppt formátumban letölthető)

Rezidens részvizsga követelmények Parodontológia

Parodontológia rezidens részvizsga követelményrendszer

A  vizsgára a Szak- és Továbbképzési Titkárság szabályrendszere alapján lehet jelentkezni.

A vizsgán 3 esetbemutatás szükséges. A bevezető dián szerepelnie kell az eset megnevezésének (pl. chronicus parodontitis ellátása), a vizsgázó nevének, tutorának, illetve mentorának. A bemutatott esetekről másolatot készítünk. Ha egy vizsgázó egy nem általa kezelt / korábban már bemutatott esetet prezentál, úgy a vizsgán elégtelen osztályzatot kap.

Parodontológia:

A három eset közül legalább az egyiknek a rögzítőapparátus betegségét bemutató prezentációnak kell lennie (pl. chronicus parodontitis)

 • Gingivát érintő betegségek bemutatásának minimális követelménye: a páciens általános- és fogászati anamnézise, kiindulási fotók, BPE index, panoráma röntgenfelvétel (szükség esetén), diagnózis, kiindulási PI és GI, terápia, terápiát követő PI és GI, plakkfestést bemutató fotó, gyógyulást követő állapotot rögzítő fotó.
 • Rögzítőapparátus betegségeit bemutató prezentáció minimális követelménye: a páciens általános- és fogászati anamnézise, kiindulási fotók, BPE index, panoráma röntgenfelvétel , radiológiai parodontális státusz, diagnózis, kiindulási PI és GI, szupra- és szubgingivális depurálást követő parodontális státusz (ajánljuk a Bern-i egyetem által kifejlesztett online formátumot: http://www.periodontalchart-online.com/hu/) és a plakkfestést bemutató fotó, további szükséges beavatkozások, konzervatív terápiát követő PI és GI, konzervatív terápiát követő állapotot rögzítő fotó. Amennyiben a páciensnek sebészi terápiára lenne szükséges, úgy a vizsgáztatók a műtétek elméleti hátterének alapos ismeretét elvárják.

SZAKVIZSGÁZÓKNAK:

 
Parodontológia szakvizsga-tételsor

S z a k v i z s g a t é t e l s o r

 1. A fogágy makroszkópos anatómiája, a szövet mikroszkópos felépítése és elektromikroszkópos struktúrája
 2. Az ép fogágy fiziológiája, ismertesse az életkori változásokat
 3. Melyek az íny- és fogágybetegségek fajtái, klinikai felosztásuk?
 4. A fogágybetegségek epidemiológiai jellemzői, a szociális, földrajzi, egyéb sajátosságok
 5. Ismertesse a fogágybetegség etiológiáját; a bakteriológiai kóroki tényezőket
 6. Melyek a parodontopatogén mikroorganizmusok virulencia mechanizmusai és virulencia faktorai?
 7. Mi a parodontopatogén mikroorganizmusok kolonizációjának, a plakk maturációjának a folyamata, összefüggése a fogágybetegséggel?
 8. Mi a fogágybetegség kialakulásának a pathomechanizmusa?
 9. A fogágybetegségben lezajló immunlógiai reakciók
 10. A fogágybetegség kialakulását befolyásoló genetikai tényezők
 11. Ismertesse a fogkőképződés mechanizmusát és jelentőségét
 12. Melyek a fogágygyulladás hatására kialakuló szervezeti reakciók?
 13. Ismertesse a haematológiai megbetegedések hatását a fogágyra és a fogágybetegség lefolyására
 14. Az egyes gyógyszerek hatása a fogágyra és a fogágybetegség lefolyására
 15. Az AIDS szájtünetei, hatása a fogágyra és a fogágybetegség lefolyására
 16. Melyek azok a helyi tényezők, amik szerepet játszanak az ínygyulladás és a fogágybetegség kialakulásában?
 17. Ismertesse az okkluzális erők hatását a fogágyra és a fogágybetegség lefolyására
 18. A gingivitis különböző klinikai formái és terápiájuk
 19. Az ínymegnagyobbodás különböző klinikai formái és etiológiája
 20. A parodontitisek klinikai formái és terápiájuk
 21. A desquamativ gingivitis tünetei, etiológiája és terápiája
 22. A szájnyálkahártya betegségek osztályozása klinikai formái és tüneteik alapján
 23. A periodontális tasak kialakulásának patmoechanizmusa
 24. A csontveszteség kialakulásának patomechanizmusa és morfológiája
 25. A fogyágy klinikai vizsgálati módszerei és szerepük a diagnózis felállításában
 26. A fogyágy radiológiai vizsgálati módszerei és szerepük a diagnózis felállításában
 27. A modern kiegészítő vizsgálati módszerek, bakteriális DNS próbák, nyomásérzékelő szonda, enzim meghatározás, periotron, stb.
 28. A fogágybetegség prognózisa a klinikai kép alapján
 29. Kezelési terv kialakításának szempontjai a komplex ellátást igénylő esetekben
 30. A prognózis kialakítása komplex ellátást ígénylő esetekben
 31. A kezelési terv kialakítása a rizikócsoportba tartozó beteg ellátása esetén
 32. A betegek motiválása és instruálása, ennek időigénye és hatásfoka
 33. A parodontális műszerek fajtái, használata, élezése és karbantartása
 34. A dental-higiénikus feladatai, jogosítványai, a fogorvos kötelességei vele szemben, a csapatmunka tárgyi, emberi és jogi feltételei
 35. Az akut gingivitisek tünetei és terápiája
 36. Az akut parodontális abcessus tünetei és terápiája
 37. A plakk-kontroll mechanikus módszerei, a kémiai plakk-kontroll, az antibiotikumok adjuváns alkalmazásának indikációja, módszerei
 38. A krónikus parodontitis jellegzetességei, kezelése
 39. A parodontitis agresszív formáinak jellegzetességei és kezelése
 40. A HIV fertőzött betegek parodontológiai kezelése
 41. A szellemileg vagy/és fizikailag sérült betegek ellátása, speciális szempontok a kezelésük és gondozásuk során
 42. A parodontális sebészi módszerek elméleti alapjai, a sebgyógyulás mechanizmusa
 43. A subgingivális curettage eszközei, indikációja, a végrehajtásának lépései, szövődményei
 44. A gingivectomia eszközei, indikációja, a végrehajtásának lépései, szövődményei
 45. A lebenyes műtéti technikák eszközei, indikációja, a végrehajtásának lépései, szövődményei
 46. A regeneratív műtéti technikák eszközei, indikációja, a végrehajtásának lépései, szövődményei
 47. A kombinált, parodontológiai és endodonciai ellátási módszerek indikációja és várható eredményei
 48. A mucogingivális sebészeti módszerek eszközei, indikációja, a végrehajtásának lépései, szövődményei
 49. Ismertesse az enosszeális implantátumok alkalmazásának biológiai hátterét
 50. Ismertesse a regeneratív parodontális műtéti technikák biológiai hátterét
 51. Ismertesse néhány enosszeális implantátum típust, taglalja előnyeiket és nehézségeiket
 52. A furkáció érintettségének formái, terápiájának lehetőségei
 53. Orthodonciai kezelési lehetőségek a fogágybetegség kezelésében; az orthodonciai és okkluziós erők hatása a fogágyra
 54. Az enosszeális implantátum sebészi behelyezésének lépései, egy és két fázisú műtéti technika
 55. Az enosszeális implantátumokra készülő protetikai munkák elkészítésének lépései, a tervezés szempontjai
 56. A periimplantitis klinikai és radiológiai jellemzői, kezelési lehetőségei
 57. A parodntológiai fenntartó kezelés (gondozás) jelentősége, időígénye
 58. A noscocomiális infekció fogalma, a fertőzési utak, az infekció kontroll során alkalmazott barrier technikák

Letöltés fájlként kattintásra:

Rezidens részvizsga követelmények Parodontológia

Rezidens részvizsga bemutató ppt

Parodontológia-szakvizsga-tételsor