Tisztelt Szakorvosjelöltek!

A Parodontológia részvizsga 2023-ban is SZEMÉLYES részvétellel történik Klinikánkon (nem Zoomon). Helyszíne a 4. emeleti Sallay-terem. 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az Orális medicina kikerült a részvizsgaköteles tantárgyak köréből, így Önöknek nem kell vizsgát tenniük Orális medicinából, csak Parodontológia tárgyból. Ez a határozat a 2018/19-es tanévtől érvényes.

A szakképzés menetéről és a részvizsgázás rendjéről, tehát az általános tudnivalókról  a Szak-és Továbbképzés honlapján tájékozódhatnak. A részvizsga speciális követelményeit pedig az alábbi dokumentumok tartalmazzák.

 A pontos és az alábbiak szerinti felkészültség a Klinikánkon elengedhetetlen a sikeres vizsgához.

Rezidens részvizsga bemutató ppt (a linkre kattintva ppt formátumban letölthető)

Rezidens részvizsga követelmények Parodontológia

Parodontológia rezidens részvizsga követelményrendszer

A  vizsgára a Szak- és Továbbképzési Titkárság szabályrendszere alapján lehet jelentkezni.

A vizsgán 3 esetbemutatás szükséges. A bevezető dián szerepelnie kell az eset megnevezésének (pl. chronicus parodontitis ellátása), a vizsgázó nevének, tutorának, illetve mentorának. A bemutatott esetekről másolatot készítünk. Ha egy vizsgázó egy nem általa kezelt / korábban már bemutatott esetet prezentál, úgy a vizsgán elégtelen osztályzatot kap.

Parodontológia:

A három eset közül legalább az egyiknek a rögzítőapparátus betegségét bemutató prezentációnak kell lennie (pl. chronicus parodontitis)

 • Gingivát érintő betegségek bemutatásának minimális követelménye: a páciens általános- és fogászati anamnézise, kiindulási fotók, BPE index, panoráma röntgenfelvétel (szükség esetén), diagnózis, kiindulási PI és GI, terápia, terápiát követő PI és GI, plakkfestést bemutató fotó, gyógyulást követő állapotot rögzítő fotó.
 • Rögzítőapparátus betegségeit bemutató prezentáció minimális követelménye: a páciens általános- és fogászati anamnézise, kiindulási fotók, BPE index, panoráma röntgenfelvétel , radiológiai parodontális státusz, diagnózis, kiindulási PI és GI, szupra- és szubgingivális depurálást követő parodontális státusz (ajánljuk a Bern-i egyetem által kifejlesztett online formátumot: http://www.periodontalchart-online.com/hu/) és a plakkfestést bemutató fotó, további szükséges beavatkozások, konzervatív terápiát követő PI és GI, konzervatív terápiát követő állapotot rögzítő fotó. Amennyiben a páciensnek sebészi terápiára lenne szükséges, úgy a vizsgáztatók a műtétek elméleti hátterének alapos ismeretét elvárják.

SZAKVIZSGÁZÓKNAK:

 
Parodontológia szakvizsga-tételsor

S z a k v i z s g a  t é t e l s o r

 1. A fogágy makroszkópos anatómiája, a szövet mikroszkópos felépítése és elektronmikroszkópos struktúrája
 2. Az ép fogágy fiziológiája és annak változásai
 3. A fogágybetegség epidemiológiája
 4. A fogágybetegség etiológiáját; a bakteriológiai kóroki tényezők
 5. Parodontopatogén mikroorganizmusok virulencia mechanizmusai és virulencia faktorai
 6. Parodontopatogén mikroorganizmusok kolonizációja, a plakk maturációjának a folyamata, a fogkőképződés mechanizmusa
 7. A fogágybetegség kialakulásának a pathomechanizmusa
 8. A fogágybetegségben lezajló immunlógiai reakciók, a fogágybetegség kialakulását befolyásoló genetikai tényezők
 9. A fogágybetegség hatása a szervezetre. Fogágybetegség mint góc.
 10. Általános szervrendszeri betegségek hatása a fogágybetegségre (haematológia, bőrbetegségek, AIDS etc…)
 11. Lokális tényezők szerepe az ínygyulladás és a fogágybetegség kialakulásában
 12. Okkluzális erők hatása a fogágyra és a fogágybetegség lefolyására
 13. Gingivális állapotok és betegségek klasszifikációja
 14. Az ínymegnagyobbodás különböző klinikai formái, etiológiája és terápiája
 15. A parodontális elváltozások klasszifikációja
 16. A parodontális defektusok morfológiája. Kezelési irányelvek
 17. Az akut gingivális és parodontális kórképek tünetei, differenciáldiagnosztikája és terápiája
 18. A fogágy klinikai és radiológiai vizsgálati módszerei és szerepük a diagnózis felállításában
 19. A fogágybetegség prognosztikai tényezői
 20. Fogágybetegség komplex kezelésének tervezése
 21. A betegek instruálása és motiválása. Professzionális, individuális szájhigiéne kialakításának módszerei. Dentál-higiénikus feladatai és jogosítványai
 22. A parodontális műszerek fajtái
 23. Konzervatív parodontális terápia: plakkretenciós tényezők eliminálása, zárt küret
 24. Kémiai plakk-kontroll, az antibiotikumok adjuváns alkalmazásának indikációja, módszerei
 25. Kombinált parodontológiai és endodonciai ellátási módszerek indikációja és várható eredményei
 26. Speciális betegek parodontális ellátása (fertőző betegek, fogyatékkal élők, etc…)
 27. Parodontális sebgyógyulás formái (reparáció, regeneráció)
 28. A parodontális sebészi módszerek elméleti alapjai
 29. A gingivektomia indikációja, technikája
 30. A rezektív és reparatív parodontális műtéti technikák
 31. A regeneratív parodontális műtéti technikák
 32. A furkáció érintettségének formái, terápiájának lehetőségei
 33. Regeneratív parodontális regeneráció biológiai háttere és története
 34. Irányított szövetregeneráció (GTR)
 35. Zománc mátrix derivátumok alkalmazása (EMD)
 36. Autológ növekedési faktorok szerepe a parodontális gyógyulásban (PRP, PRG, PRF)
 37. A mukogingivális sebészeti (parodontális rekonstruktív esztétikai sebészet) módszerek indikációi, eszközei, technikái
 38. Vesztibulum plasztikák
 39. Ínyrecesszió kezelésének sebészi lehetőségei
 40. Kezelt parodontális páciensek implantológiai rehabilitációjának tervezése
 41. Alveoláris gerinc megőrzését célzó sebészeti eljárások
 42. Alveoláris gerincaugmentációs beavatkozások
 43. Enosszeális implantátumok alkalmazásának biológiai háttere
 44. Enosszeális implantátumok típusai, történeti áttekintés, előnyök és nehézségek
 45. Enosszeális implantátumok sebészi behelyezésének lépései, egy- és kétfázisú műtéti technika
 46. Enosszeális implantátumokra készülő protetikai munkák elkészítésének lépései, a tervezés parodontális szempontjai
 47. Peri-implantáris lágyrészviszonyok helyreállítása és jelentősége
 48. A peri-implant mucositis, peri-implantitis klinikai és radiológiai jellemzői, kezelési lehetőségei
 49. Orthodonciai kezelési lehetőségek fogágybetegségek komplex ellátásában
 50. A parodontális fenntartó kezelés, gondozás jelentősége

Letöltés fájlként kattintásra:

Rezidens részvizsga követelmények Parodontológia

Rezidens részvizsga bemutató ppt