A Parodontológiai Klinika szakmai profiljai, kutatási területei és projektjei

A klinika tudományos érdeklődése két fő terület köré összpontosul, egyrészt vizsgálja a fogágybetegség következtében elveszett keményszövetek regeneratív potenciálját, az intraosszeális léziók, defektusok és érintett gyökéroszlások területén a felhasznált anyagok (alloplasztikus, autológ és xenograftok), és különböző műtéttechnikák összehasonlító elemzésével. Másrészt az ínyrecessziók, az ún. rózsaszín esztétikum helyreállításának lehetőségét, várható eredményeit nézi. Itt döntően Miller I és II recessziók (fognyaki kopással, vagy anélkül) műtéti korrekciója történik, továbbá tervben van a téma kiszélesítése az előrehaladottabb Miller III és IV. esetek rehabilitációs lehetőségének kutatása  is.

Harmadik ágként e kettő kombinációját kell még megemlíteni, nevezetesen a lágyrészprofil és az alatta elhelyezkedő alveolaris csont kombinált defektusainak ellátását esztétikai, funkcionális és biológiai szempontból egyaránt. Ennek vizsgálatára a különböző okokból eltávolításra ítélt fogak helyének regenerálásával, ún. alveolus preservatio segítségével nyílik mód. Utóbbi években teret hódít az autológ vérlemezke koncentrátumok használatának kutatása minden eddig említett profil területén.

Klinikánkon hosszú, évtizedes múltja van a tudományos tevékenységnek mind hallgatói, mind orvosi szinten, melynek következtében számos eredményes TDK-munka, diploma munka és doktori értekezés született az évek során kollégáink tollából vagy irányításával.

Irányított parodontális szövetregeneráció.
Mucogingivális sebészet.
Parodontális epidemológia.
Orális praecancerosisok.
Orális immunológia.

Kutatási projektek:

 

Kutatás címe

Név

TUKEB/RKEB engedély szám

Állapot (folyamatban, lezárult)

Alveolus prezerváció utáni kemény – és lágyszöveti változások klinikai-, radiológiai-, hisztológiai kiértékelése, és vérkeringés vizsgálata

Dr. Molnár Bálint

SE RKEB:86/2022

elindult

Lokalizált horizontovertikális alveoláris gerinc defektusok rekonstrukciója – két különböző nem felszívódó membrán komparatív klinikai, felületszkennelési, radiológiai és szövettani kiértékelése (prospektív randomizált kontrollált vizsgálat)

Prof. Windisch Péter

SE RKEB 284/2020

elindult

Egy új kollagénmátrix (BioHorizons NovoMatrix) klinikai értékelése MillerI és II osztályú többszörös ínyrecessziók kezelésében a koronálisan elcsúsztatott módosított tunnel-technika alkalmazásával (Prospektív klinikai és szövettani vizsgálat)

Prof. Windisch Péter

SE RKEB 283/2020

elbírálás alatt

Lokalizált ínymegnagyobbodások eltávolítását követő ínyrecesszióval társuló keratinizált szövethiányok parodontális plasztikai sebészeti rekonstrukciója

Dr. Molnár Bálint (Dr. Dobos Andrea)

SE RKEB 185/2020

elindult

Preorthodonciai kortikocízió és szimultán csont augmentáció a bukkális alveoláris dehiszcencia prevenciójában fogszabályozásban részesülő páciensek esetében – randomizát kontrollált klinikai vizsgálat

Dr. Nagy Pál

SE RKEB 16/2019

elindult

Új generációs vérlemezkében gazdag fibrin (A-PRF) alkalamzása és hatásának vizsgálata intraosszeális parodontális defektusok sebészi kezelésében

Dr. Dőri Ferenc (Dr. Csifó-Nagy Boróka PhD-kutatás)

229/2018

 

folyamatban

Lokalizált alveoláris gerinc defektusok rekonstrukciója – két különböző lebenytechnika komparatív klinikai, felületszkennelési, radiológiai sebgyógyulási, keringésélettani és szövettani kiértékelése (prospektív randomizált kontrollált vizsgálat)

Dr. Molnár Bálint

SE RKEB szám: 145/2018

folyamatban

Új generációs vérlemezkében gazdag fibrin alkalmazása intraosszeális parodontális defektusok sebészi kezelésében

Dr. Dőri Ferenc

254/2017

folyamatban

Új generációs vérlemezkében gazdag fibrin alkalmazása intraosszeális peri-implantáris defektusok kezelésében

Dr. Dőri Ferenc

255/2017

folyamatban

Implantátum melletti stabil lágy-és keményszövet kialakítása xenogén dermál mátrix (mucoderm ®) felhasználásaval

Dr. Horváth Attila

223/2017

folyamatban

Klinikai eredmények parodontális intraosszer defektusok kezelését követően, minimálinvazív lebenytechnika vagy konvencionális lebenyes feltárás és zománc mátrix derivátumok alkalmazásával. 12 hónapos multicentrikus rendomizált- kontrollált klinikai vizsgálat

Dr. Windisch Péter

195/2017

folyamatban

Sinus maxillaris augmentatio során piezoelektromos eszközzel eltávolított laterális csontfal visszahelyezését követő graft integráció összehasonlító radiológiai, klinikai és hisztológiai értékelése – Prospektív, randomizált, kontrollált vizsgálat

Dr. Molnár Bálint

7/2017

folyamatban

BonMaker sajátfog- csontpótló segítségével végzett alveolus prezerváció klinikai, radiológiai és hisztológiai értékelése – Prospektív, randomizált, kontrollált vizsgálat

Prof. Windisch Péter/Dr. Gerber Gábor (Anatómiai Intézet)

54781-2/2010/EKV

folyamatban

Miller III osztályú egyszeres ínyrecessziók sebészeti kezelése: kombinált epithelializált-szubepitheliális kötőszövetes szabadlebeny alkalmazása; retrospektív esetsorozat vizsgálat

Dr. Orbán Kristóf

286/2016

folyamatban

Egy új kollagénmátrix (Mucograft ®) klinikai értékelése Miller I és II osztályú többszörös ínyrecessziók kezelésében a koronálisan elcsúsztatott módosított tunneltechnika alkalmazásával: prospektív, randomizált kontrollált klinikai vizsgálat

Dr. Windisch Péter

24789-1/2016/EKU

13562-004

lezárult

Az irányított szövetregenerációs (GTR) technika összehasonlítása önmagában és fogszabályzóval végzett azonnali fogmozgatással alkalmazva, a széles, nem-önfenntartó, intraosszer parodontális defektusok gyógyításában: prospektív, randomizált kontrollált klinikai vizsgálat

Dr. Nagy Pál

90/2015

folyamatban

Csont minőségi kiértélelését szolgáló in vitro módszerek augmentált szinusz esetén. Raman és egyéb laboratóriumi technikák bemutatása a szájüregi keményszövetek regenerációja során

Dr. Nagy Pál

234/2015

újraindul

Vérlemezkében gazdag fibrin (PRF, Platelet-Rich Fibrin) alkalmazása intraosszeális parodontális defektusok sebészi kezelésében

Dr. Dőri Ferenc

230/2014

lezárult

Humán intraosszeális parodontális csontléziók sebészi kezelésében alkalmazott vérlemezkében gazdag plazma (PRP) hatása a korai sebgyógyulásban

Dr. Dőri Ferenc

2/2013

folyamatban

Autológ parodontális ligamentumok (PDL) és vérlemezkékben gazdag gél (PRG) közös alkalmazása vertikális csontdefektusok kezelésében

Dr. Dőri Ferenc

131/2011

folyamatban

Lokalizált alveoláris gerinchiányok és a szomszédos fogak parodontális defektusainak egyidejű rekonstrukciója

Dr. Windisch Péter

77/2011

újraindul

Vérlemezkében gazdag plazma gél (PRG) és kollagén membrán (GTR) alkalmazásának összehasonlító vizsgálata parodontális II-es és III-as fokú furkációléziók kezelésében

Dr. Dőri Ferenc

52/2011

lezárult

Parodontális regeneratív műtétek eredményeinek hosszú távú klinikai és radiológiai értékelése

Dr. Dőri Ferenc

138/2010

folyamatban

Vérlemezkében gazdag plazma gél (PRG) és zománc matrix derivátumok (EMD) alkalmazásának összehasonlító vizsgálata parodontális vertikális csontdefektusok kezeléséeben

Dr. Dőri Ferenc

162/2008

lezárult

Humán parodontális intraosszer defektusok gyógyulásának vizsgálata Emdogain és Straumann Bone Ceramics kezelést követően

Dr. Gera István

15/2005

lezárult

Verticalis és horizontalis parodontalis defektusok BIO-OSS_BIOGIDE-PERIO természetes eredetű anorganikus csont pótlóval történő kezelést követő regeneráció.

A verticalis és horizontalis parodontalis defektusok gyógyulása trialciumfoszfát-cementtel (TCP) történt kezelés után”

Dr. Gera István

40/2002

lezárult