Feladat- és hatáskör

 

 

 Az Egyetemi Innovációs Bizottság az egyetemen keletkező, annak tulajdonába kerülő vagy az Egyetem által hasznosított szellemi alkotások kezelésével kapcsolatos, stratégiai feladatokat ellátó testület, amelynek hatásköre különösen:

  • egyetemi innovációs, iparjogvédelmi, hasznosítási koncepciókra való javaslattétel;
  • alkotások, találmányok, kutatási eredmények, ötletek és felfedezések (együttesen:szellemi alkotások) vizsgálata és döntés azok befogadásának tárgyában;
  • a szellemi alkotások oltalomképességének vizsgálata, a vonatkozó jogszabályok szerinti oltalomszerzési eljárások megindításának engedélyezése;
    döntés a szellemi alkotások hasznosításának koncepcionális kérdéseiben (ide értve a hasznosításból befolyó díjakkal kapcsolatos döntéshozatalt is);
  • lemondás a szellemi alkotás vonatkozásában az Egyetemet megillető jogokról;
  • a szellemi alkotások iparjogvédelmi szempontú vizsgálatával, bejelentésével,
    kezelésével, fenntartásával kapcsolatos kötelezettségvállalásra történő felhatalmazás az Innovációs Központ részére.

Tagjai

A Egyetemi Innovációs Bizottság szavazati jogú és állandó tagjai:

 

Bizottsági tagok Tagsághoz szükséges beosztás
Elnök:  Rektor
Tagok: Kancellár
  Tudományos és innovációs rektorhelyettes
  Általános Orvostudományi Kar dékánja
  Fogorvostudományi Kar dékánja
  Gyógyszerésztudományi Kar dékánja
  Egészségtudományi Kar dékánja
  Egészségügyi Közszolgálati Kar dékánja
  Pető András Kar Dékánja
  Innovációs igazgató
  KFI üzletfejlesztési igazgató

Ügyrend

 

A Bizottság ügyrendjét a Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat I. 6. Része, a Szellemitulajdon-kezelési Szabályzat 10.§-a tartalmazza.