RKE/1/2023. (I. 26.) számú rektori-kancellári-Klinikai Központ elnöki utasítás

a műtőben dolgozó egészségügyi szakdolgozók illetménykiegészítéséről

 

A Semmelweis Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) Szervezeti és Működési Szabályzatának I.1. rész 3. § (4) bekezdésében foglalt hatáskörünkben eljárva az alábbi rendelkezést adjuk ki:

1.§
Az utasítás célja és hatálya

(1) Jelen utasítás célja a műtőben feladatot ellátó egészségügyi szakdolgozók részére teljesítményértékelésen alapuló illetménykiegészítés megállapítása.

(2) Az utasítás tárgyi hatálya a műtőben végzett egészségügyi feladatellátásra terjed ki.

(3) Az utasítás személyi hatálya az Egyetem által egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatott azon egészségügyi szakdolgozókra terjed ki, akik munkaköri feladataikat műtőben végzik.

2.§
Az illetménykiegészítésre való jogosultság feltételei

(1) A szakdolgozó az illetménykiegészítésre teljesítményértékelés alapján, belépését (műtős munkaköri pozícióba kerülését) követő egy év elteltével jogosult. A teljesítmény értékelését a jelen utasítás 1. melléklete szerinti Egyéni értékelő lapon kell elvégezni.

(2) Az (1) bekezdés szerinti minősítés során a munkáltatói jogkör gyakorlója a szakdolgozót az alábbi szempontok szerint értékeli:
a) a betegekkel és a munkatársakkal való kommunikáció minősége,
b) munkáltató iránti elkötelezettség,
c) a részvételével végzett műtétek besorolása (HBCs súlyszáma),
d) az ügyeleti beosztás kialakítása során tanúsított rugalmassága,
e) a váratlan munkahelyi események kapcsán tanúsított magatartása, együttműködési készsége.

(3) Az (1) és (2) bekezdés figyelembevételével elvégzett értékelés alapján a szakdolgozó teljesítménye „kiváló”, „jó”, „megfelelő” és „elvárt alatti” minősítésű lehet. A szakdolgozó illetménykiegészítésre csak akkor jogosult, ha minősítése legalább „megfelelő”.

(4) A jelen utasítás szerinti teljesítményértékelést első alkalommal 2023. január 25-ig, ezt követően minden évben a tárgyév végéig – következő alkalommal 2023. december 31-ig – el kell végezni.

(5) Ha az (1) bekezdés szerinti időtartam év közben következik be, a szakdolgozó teljesítményértékelését a belépésétől (műtős munkaköri pozícióba kerülésétől) számított egy év leteltét megelőző hónap 10. napjáig kell elvégezni, és annak eredményéről az Emberierőforrás-gazdálkodási Főigazgatóságot 5 napon belül az erre rendszeresített űrlapon tájékoztatni kell.

(6) Ha a szakdolgozó belépésére (műtős munkaköri pozícióba kerülésére) az adott hónap 15. napját követően került sor, illetménykiegészítésre – a (3) bekezdésben írt feltétellel – az egy év elteltét követő hónap első napjától jogosult.

3.§
Az illetménykiegészítés mértéke

(1) A szakdolgozó a 2. § (3) bekezdésben meghatározott minősítési eredmény alapján, a következő minősítésig, illetménye – illetménypótlék nélkül figyelembe vett összegének – alábbi táblázat szerint számított százalékára jogosult.

 

Időszak

Minősítés eredménye

 

megfelelő

kiváló

A szakdolgozó belépését (műtős munkaköri pozícióba kerülését) követő egy év elteltével

6 %

8 %

10 %

A szakdolgozó belépését (műtős munkaköri pozícióba kerülését) követő két év elteltével és az azt követő években

10 %

12 %

15 %

 

(2) Az illetménykiegészítés nem képezi mozgóbér elemek számítási alapját.

(3) Az illetménykiegészítés a tárgyhavi illetménnyel együtt kerül kifizetésre.

4.§
Átmeneti és záró rendelkezések

(1) Jelen utasítás a Jogi és Igazgatási Főigazgatóság honlapján való közzététellel lép hatályba, azzal, hogy rendelkezéseit 2023. január 1-jétől kezdődően kell alkalmazni.

(2) Ha a szakdolgozó műtős munkaköri pozíciójára tekintettel a jelen utasítás hatálybalépésekor már részesül illetménykiegészítésben, de belépése (műtős munkaköri pozícióba kerülése) óta nem telt el egy év, a teljesítményértékelést a 2. § (4) bekezdése szerint rá vonatkozóan is el kell végezni, és illetménykiegészítésre a továbbiakban a teljesítményértékelés eredménye szerint jogosult.

Dr. Merkely Béla rektor

Dr. Pavlik Lívia kancellár

Dr. Szabó Attila a Klinikai Központ elnöke

 

 

Semmelweis Egyetem

Emberierőforrás-gazdálkodási Főigazgatóság