Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. július 28.
350845 Összes oltás

Farmakoökonómia / Pharmacoeconomics

A Központ 2021 tavaszi félévében indítja el a Farmakoökonómia kurzus oktatását negyedéves gyógyszerészhallgatók számára.
Az előadások magyar és angol nyelven is zajlanak.

OKTATÁS CÉLJA:

Alapvető egészség- és gyógyszergazdaságtani ismeretek gyakorlatorientált átadása a gyógyszerészhallgatók számára, annak érdekében, hogy a gyógyszerészhallgatók képesek legyenek a gyógyszerek ár-érték arányának meghatározására, értelmezésére, a gyógyszerárképzés és ártámogatás alapvető összefüggéseinek megértésére.

TANTÁRGY TARTALMA:

Óra/Class

Témakör

Topic

Oktató / Lecturer

1. hét/

Week 1

90 min

Egészségügyi piac, piaci kudarcok, egészségügyi rendszer összevetői, egészségügy finanszírozása

Health care market and market failures

Elements of health care system

Financing health care

https://itc.semmelweis.hu/moodle/mod/kalvidpres/view.php?id=113124

https://itc.semmelweis.hu/moodle/pluginfile.php/319078/mod_resource/content/1/1%20E%C3%BC%20piac%20E%C3%BC%20finansz%C3%ADroz%C3%A1s.pdf

Zoltán Kaló

3. hét/

Week 3

90 min

Farmakoökonómia – Egészségügyi Technológia értékelés, Egészség-gazdaságtani elemzések klasszifikációja

Pharmacoeconomics, Health Technology Assessment, Classification of economic evaluations

https://itc.semmelweis.hu/moodle/mod/kalvidpres/view.php?id=117202

https://itc.semmelweis.hu/moodle/pluginfile.php/328040/mod_resource/content/1/2%20HTA%20gazdas%C3%A1gi%20elemz%C3%A9s.pdf

Zoltán Kaló

5. hét/

Week 5

90 min

Egészség-gazdaságtani elemzés lépései I – Tudományos bizonyítékok szintézise,

egészségnyereség mérése (életminőség, hasznosság, életminőséggel korrigált életév)

Steps of health economic evaluation I – Evidence synthesis, health outcome measurement (quality of life, utility, quality adjusted life years)

https://itc.semmelweis.hu/moodle/pluginfile.php/303269/mod_resource/content/2/EQ-5D%20meres%20%5BKompatibilit%C3%A1si%20m%C3%B3d%5D.pdf

https://itc.semmelweis.hu/moodle/pluginfile.php/333517/mod_resource/content/1/3_PRO_QoL_QALY.pdf

https://itc.semmelweis.hu/moodle/pluginfile.php/333518/mod_resource/content/1/3_Tud_Bizony%C3%ADt%C3%A9kok_Szint%C3%A9zise_HUN.pdf

https://itc.semmelweis.hu/moodle/mod/kalvidpres/view.php?id=121358

https://itc.semmelweis.hu/moodle/mod/kalvidpres/view.php?id=121359

https://itc.semmelweis.hu/moodle/mod/kalvidpres/view.php?id=122678

Zsuzsanna Petykó, András Inotai

7. hét/

Week 7

90 min

Egészség-gazdaságtani elemzés lépései II – Költségek mérése, döntési szabály (küszöbérték, többkritériumú döntéshozatal)

Steps of health economic evaluation II – Measuring costs, decision rule (threshold, multicriteria decision analysis)

https://itc.semmelweis.hu/moodle/pluginfile.php/339303/mod_resource/content/1/4_Costs_decision_rule_SE_21_03_2021.pdf

https://itc.semmelweis.hu/moodle/mod/kalvidpres/view.php?id=124684

Balázs Nagy

9. hét/

Week 9

90 min

Egészség-gazdaságtani modellezés (klasszifikáció, felhasználhatóság)

Health economic modelling (classification, applicability)

https://itc.semmelweis.hu/moodle/pluginfile.php/344110/mod_resource/content/1/5_HE_modelling_SE%281%29.pdf

https://itc.semmelweis.hu/moodle/mod/kalvidpres/view.php?id=128156

 

Balázs Nagy

11. hét/

Week 11

90 min

Originális és generikus gyógyszerek árképzése

Pricing of original and generic medicines

https://itc.semmelweis.hu/moodle/mod/kalvidpres/view.php?id=132340

https://itc.semmelweis.hu/moodle/pluginfile.php/348512/mod_resource/content/1/6_Gy%C3%B3gyszer%C3%A1rk%C3%A9pz%C3%A9s_orig_generikus_04_26.pdf

András Inotai

13. hét/

Week 13

90 min

Gyógyszer ártámogatási rendszer, költségkontroll technikák

Pharmaceutical reimbursement system, cost control techniques

https://itc.semmelweis.hu/moodle/pluginfile.php/352924/mod_resource/content/1/7_%C3%81rt%C3%A1mogat%C3%A1s_k%C3%B6lts%C3%A9gkontroll.pdf

https://itc.semmelweis.hu/moodle/mod/kalvidpres/view.php?id=135115

András Inotai

Számonkérés/ Evaluation

14. hét/

Week 14

Zárthelyi tesztvizsga gyakorlati jegyhez

Test type exam

 

 

SZÁMONKÉRÉSI ÉS ÉRTÉKELÉSI RENDSZERE:

Évközi ellenőrzés: –

Aláírás feltétele:

Foglalkozásokon való személyes vagy online részvétel. Elfogadható igazolatlan hiányzások száma: 1

A félév végi számonkérés módja:

gyakorlati jegy

A félév végi számonkérés formája:

félév végi zárthelyi a tantárgy teljes tematikájából a 14. héten (pótlás és javítás a vizsgaidőszak első hetében)

IRODALOM

A tananyag elsajátításához felhasználható jegyzetek, tankönyvek, segédletek és szakirodalom listája:

az órák diasorai, diasorok végén feltüntetett kötelező és ajánlott irodalmak listája

További ajánlott irodalom:

  • Drummond: Methods for the Economic evaluation of the health care programmes. Oxford University Press 2005
  • Gulácsi László: Egészség gazdaságtan Medicina Kiadó 2005
  • Vincze Zoltán – Kaló Zoltán – Bodrogi József: Bevezetés a farmakoökonómiába, Medicina, Budapest 2001

 

A teljes tantárgyi leírás letölthető:Farmakoökonómia_tárgyleírás