A korábban már igazoltan teljesített (kötelező vagy szabadon választható) tárgy befogadható és így annak elvégzése alól felmentés adható vagy egyes esetekben különbözeti vizsga előírására kerülhet sor.

Kötelező tárgy befogadása

Rövid leírás:

A tárgy a Mintatantervnek megfelelő kredittel és vizsgaformával, de az eredeti osztályzattal kerül befogadásra a feltételek teljesülése esetén. Az Oklevél kiadásának feltétele, hogy az előírt kreditek egyharmadát az Egyetemen kell megszerezni (TVSz. 43. § (5)) 

Az eljárás:

A letöltött (lásd lentebb) és hiánytalanul kitöltött kérvényt, az érintett oktatási szervezeti egység vezetőjének írásos véleményét, illetve a tantárgyak abszolválását hitelesítő dokumentumot/dokumentumokat a Dékáni Hivatalban kell leadni. Ha a kérdéses tárgyat nem az Egyetemen teljesítette, akkor a befogadhatóságot a Kar Oktatási és Kredit Bizottsága is véleményezi. Az ügyben a TVB hoz döntést.

Feltétel:

A Karon oktatott tárggyal legalább 75%-ban való megegyezés.

Határidő:

A kérelem beadására a tanulmányok folytatására vonatkozó bejelentés előtt, azaz a beiratkozást megelőzően van lehetőség.  

Letölthető nyomtatványok:

 (kérvény)

Tanszéki javaslat tantárgybefogadáshoz 2013/2014-curriculum

Tanszéki javaslat tantárgybefogadáshoz 2014/2015-curriculum

Tanszéki javaslat tantárgybefogadáshoz 2015/2016-curriculum

Tanszéki javaslat tantárgybefogadáshoz 2019/2020-curriculum

Vonatkozó szabályok:

TVSz. 43. §

Szabadon választható tárgy befogadása

Rövid leírás:

Korábban teljesített és a Mintatantervben nem szereplő tanulmányok fogadhatók be szabadon választott tárgyként. Az óraszámtól függően egy vagy legfeljebb két kredit adható.

Az eljárás:

A letöltött (lásd lentebb) és hiánytalanul kitöltött kérvényt, illetve a tantárgyak abszolválását hitelesítő dokumentumot/dokumentumokat a Dékáni Hivatalban kell leadni. Ha a kérdéses tárgyat nem az Egyetemen teljesítette, akkor a befogadhatóságot a Kar Oktatási és Kredit Bizottsága is véleményezi. Az ügyben a TVB hoz döntést.

Határidő: 

A kérelem beadására a tanulmányok folytatására vonatkozó bejelentés előtt, azaz a beiratkozást megelőzően van lehetőség.

Letölthető nyomtatványok:

(kérvény)

 Vonatkozó szabályok:

Felmentés kérése

Rövid leírás:

Felmentés adható a testnevelés órák látogatása alól az illetékes Tanszék egyetértését előzetesen kikérve igazolt sporttevékenység végzése esetén vagy egészségügyi okból megfelelő igazolás birtokában. 

Az eljárás:

A beadott kérvény és mellékletei alapján a TVB dönt a felmentés ügyében.

Feltétel:

Tanszék támogatása, igazolás az adott tevékenységről vagy orvosi igazolás

Határidő: 

A kérelem beadására a tanulmányok folytatására vonatkozó bejelentés előtt, azaz a beiratkozást megelőzően van csak lehetőség 

Letölthető nyomtatványok:

(kérvény)

 Vonatkozó szabályok: