Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. június 20.
310685 Összes oltás

Figyelem! A következő leírás tájékoztató jelleggel foglalja össze az átvételi eljárással kapcsolatos tudnivalókat, a teljesség igénye nélkül.

Rövid leírás:

Az “Átvételi eljárás” során történik annak eldöntése, hogy a jelentkező átvehető-e a FOK-ra, illetve ha átvehető, melyik évfolyamon kezdheti tanulmányait a Karon és milyen korábbi tanulmányait lehet befogadni.  Ebből következően nem tudható még a kérvény leadásakor, hogy melyik évfolyamra történhet meg az átvétel, tehát arról abban az időpontban még semmilyen információt sem tudunk adni. Fontos, hogy a Kari Tanács 45/2020. (XII.09.) sz. határozata alapján az átvétel csak akkor lehetséges a III. évfolyamra, ha a kurrikulumban előírt összes I. és II. éves tárgyat vagy már teljesítette, vagy sikeresen befogadtatta (az általános orvosi diplomával rendelkezőket ide nem értve).

Az átvételi eljárás során figyelembe vesszük azt is, hogy  milyenek voltak a korábbi tanulmányi eredményei, illetve rendelkezésre áll-e egyáltalán olyan szabad férőhely, ahová átvehető a jelentkező.

Átvétel esetén az egyes tantárgyak befogadása az illetékes oktatási szervezeti egység vezetőjének írásos véleménye alapján, a Kar Oktatási- Kredit- és Kreditátviteli Bizottságának Határozatát figyelembe véve a FOK-on érvényes kreditekkel történik. A sikeresen befogadott tárgyaktól függ, hogy melyik évfolyam melyik félévére  vehető át a jelentkező.

Külföldről történő átjelentkezés esetén – amennyiben a szükséges dokumentumok nem angolul, németül vagy magyarul lettek kiállítva – a kérelmező köteles a dokumentumairól hitelt érdemlő fordítást csatolni.

 

Az eljárás:

A kitöltött “Átvételi kérelem” nyomtatványt és a lentebb részletezett mellékleteket kell az előírt határidőkig a Kar Dékáni Hivatalához kell benyújtani. Kérjük, hogy kérvényéhez használja az erről a honlapról letölthető nyomtatványokat.
Az előírt mellékletek:
    a) a lezárt leckekönyvének hitelesített másolata, vagy ennek megfelelő hiteles igazolás
    b) képzésének részletes tanterve és a teljesített tantárgyak hitelesített tantárgyi programjai
    c) az egyes tanszékek által kitöltött “Tanszéki javaslat tantárgybefogadáshoz” nyomtatvány eredeti példánya

 

Határidő:

Az átvételi kérelem beadásának határideje június 15., az “Átvételi kérelem” és a kérelem nyomtatványon feltüntetett összes előírt melléklet beadásának végső határideje július 15. Amennyiben ez utóbbi határidőig nem sikerül minden érintett Tanszék véleményének beszerzése, a TVB hiánypótlást ír elő, melynek a Határozatban megadott határidőig (8 naptári nap) lehet eleget tenni. A döntés meghozatalakor a késve érkezett hiánypótlásokat nem tudjuk figyelembe venni, a már leadott anyag alapján kerül eldöntésre, hogy melyik évfolyamra kerül átvételre a jelentkező, de természetesen tantárgybefogadásra a későbbiekben is van lehetőség a szabályok szerint.

A határidőn túl beadott kérvényeket a TVB érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

 

Letölthető nyomtatványok

Átvételi kérelem 

Tanszéki javaslat tantárgybefogadáshoz 2020/2021-es curriculum szerint

 

Vonatkozó Fontosabb szabályok:

TVSz. 17.§

45/2020.(XII.09.) sz. KT határozat (letölthető innen)