A Szakdolgozattal kapcsolatos tudnivalókat “A Diplomamunka (szakdolgozat) elkészítésének rendje és követelményei a
Fogorvostudományi Karon” című szabályzat tartalmazza, amely elérhető a Dékáni Hivatal honlapján  

A “Témaválasztás-igazolás”-okat november 20-ig kell leadni a DH-ban.

A téma kiválasztása, azaz a fenti “Témaválasztás-igazolás” leadása után bármilyen módosításra csak egy alkalommal van lehetőség. Az ezzel kapcsolatos kérelem a TVB-hez legkésőbb a 9. félév első oktatási napjáig adható be. A téma módosítását a TVB csak indokolt esetben engedélyezi.

A határidő leteltével már téma módosítása nem engedélyezhető, kivéve ha az a hallgatótól független ok miatt válik szükségessé.

Amennyiben a témavezető/konzulens személyében történik változtatás, illetve a Szakdolgozat egy másik Klinikán/Tanszéken fog elkészülni, akkor az átadó témavezető írásos hozzájárulásának is szerepelnie kell a kitöltött kérvényen.

 

Letölthető nyomtatványok:

Témaválasztás-igazolás 

SzD cím módosítás

Rövid leírás:

A szakdolgozat címének/témájának megváltoztatása, mely az új címnek/témának megfelelő, kitöltött kérvény és az új “Témaválasztás igazolás” nyomtatvány Dékáni Hivatalba történő leadásával történik.

Az eljárás:

A kitöltött kérvényhez minden esetben mellékelni kell a szokásos “Témaválasztás igazolás” nyomtatványt az előző és az új témavezető/konzulens és az illetékes tanulmányi felelős aláírásával.

Feltétel: 

A “Témaválasztás-igazolás” leadása után már csak indokolt esetben, a témavezető írásos véleményezésével/lemondásával módosítható a szakdolgozat címe/témája.

A 9. szemeszter első oktatási napja után már csak valamilyen rendkívüli, hallgatótól független ok miatt engedélyezhető a módosítás.

Letölthető nyomtatványok:

Kérvény_SZD_cím _módosítása

Témaválasztás-igazolás 

SzD leadás módosítás

Rövid leírás:

Az elkészült diplomamunkát legkésőbb a végzés évében február 15.-ig kell a tanszékhez benyújtani. 

A diplomamunka az előírt leadási határidejének a hallgató bizonyíthatóan önhibáján kívül történő elmulasztása esetében a konzulens és az illetékes oktatási szervezeti egység vezetője írásos hozzájárulásával (eltérő vélemény esetén a szervezeti egység vezetője döntése a mérvadó) a Tanulmányi és Vizsga Bizottság engedélyével egy alkalommal legfeljebb egy hónappal a határidő meghosszabbítható. Ebben az esetben a szakdolgozatok legkésőbbi leadási határideje március 14.

Az eljárás:

A kitöltött kérvényt a Dékáni Hivatalban kell leadni.

Letölthető nyomtatványok:

(kérelem)

Vonatkozó szabályok:

A Téritési és Juttatási szabályzat (7) pontja, melyet a Kari Tanács a 20/2013. sz. (okt. 4.) határozatával módosított.

SzD megírása alóli mentesség

Rövid leírás:

A hallgató kérésére a Dékán mentességet adhat a szakdolgozat megírása alól annak a hallgatónak, aki rektori pályamunkájával első, második, harmadik helyezést ért el, illetve legfeljebb két szerző esetén dicséretben részesült, vagy szakmai tudományos társaság pályázatán díjazásban részesült pályamunkát írt (lásd Kari Tanács 19/2015 sz. Határozata). Ez a mentesség nem jelenti azt, hogy a szakdolgozat védése alól is felmentést kapna.

A felmentés iránti kérelmet a hallgatónak legkésőbb a 8. félév utolsó oktatási napjáig kell benyújtania a Dékáni Hivatalba. A késedelemmel leadott kérvények érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerülnek.

Az eljárás:

A kitöltött kérvény a Dékáni Hivatalban kell leadni.

Vonatkozó szabályok:

A “Szakdolgozat írás követelményrendszere” szabályzat, melyet a Kari Tanács 19/2015 sz. Határozatával módosított.