Betűméret: A A A

A Propedeutikai Tanszék története

A Propedeutika Tanszék 2011. november 1-én kezdte meg a működését, miután a Fogorvostudományi Kar Oktatási Centrumában meglévő infrastrukturális háttér lehetővé tette, hogy a Kari Propedeutikai Részlegből egy önálló intézet jöjjön létre. A tanszék szerepe kettős: Egyrészt a hallgatók megismertetése a fogászatban használatos anyagokkal, technológiákkal, azaz a Fogászati anyagtan és Odontotechnológia oktatása, valamint a klinikai betegkezelésre való felkészítés.

Odontotechnológia oktatás már 1900-tól folyt az Egyetem Orvoskarán, Hattyassy Lajos vezetésével. Akkor még az Orvoskari Gazdasági Hivatal első emeletén nyílt erre lehetőség.

1909-től az Árkövy által alapított Stomatológiai Klinikán azonban már az alagsorban egy 18 munkahelyből álló laboratóriumban kezdődhetett el az fogászati technológia oktatása.

 

Hattyassyt két gyakorlatban rendkívül jártas szakember, Salamon Henrik, majd a 1920-as évektől Máthé Dénes váltották fel, akiknek nemzetközi viszonylatban is kiemelkedő az irodalmi munkásságuk.

Az önálló fogorvosképzés 1952-es indulásakor az új Tanlaboratóriumot Földvári Imre hozta létre a mai I. sz. Pathológia Intézet kijelölt termeiben.

Az oktatás színvonalát nagymértékben emelte, hogy a mai I.számú Pathológia Intézetben biztosított termekben először egy 30-fős majd egy 70-fősre bővített fantomfej laboratóriumot hoztak létre, és a fogorvos oktatók mellett oktató technikusok is részt vettek a tanításban. Itt a Fogászati anyag- és fémtan, az Odontotechnológia oktatása mellet elkezdődött a Fogpótlástani- és a Konzerváló fogászati propedeutika oktatása, tehát a hallgatók az egyes alaplépéseket fantomfejeken történő szimuláció segítségével sajátították el.

 

Földváritól Huszár György vette át a Tanlaboratórium vezetését, amelyet időközben a Fogpótlástani Klinikához csatoltak, és bizonyos mértékben redukáltak. Ez azonban nem csökkentette az oktatás színvonalát.

A következő vezető, Götz György a Tanlaboratóriumot, mint a Fogpótlástani Klinika Propedeutikai Részlegét az 1990-es években, az Európában akkor legkorszerűbbnek számító eszközökkel és berendezésekkel szerelte fel Uniós projektek keretében.

Tóth Pált azután Kóbor András követte a Részleg élén, mint az Anyagtan oktatója, azonban a 2000-es évektől a Fogászati anyagtan és Odontotechnológia tantárgyak, valamint a Fogpótlástani propedeutika oktatása különvált, így Kóbor András mellett Kivovics Péter került a Technológia oktatásának az élére.

2007-ben megtörtént a Kar új Oktatási Centrumának felavatása, ahol a Tanlaboratórium új, világszínvonalúan felszerelt oktatási helységeket kapott. Itt lehetővé vált mind az Odontotechnológia, mind az Anyagtan illetve a Fogpótlástan, a Konzerváló fogászat, a Parodontológia, a Szájsebészet, valamint a Fogszabályozástani  propedeutika magasszintű oktatása.

2011-re felmerült a Kar igénye egy összefogott Propedutika Tanszék létrehozására. A megalakítás koordinálásával 2011-ben személyemet bízta meg Fejérdy Pál Dékán. A tanszék ma Magyarországon az egyetlen ilyen jellegű oktatási intézmény.

A fogászati általános propedeutika tantárgy a 2012-2013-as tanévben, a 3. (magyarok) és a 4. (külföldiek) szemeszterben került bevezetésre, mint kötelező egy féléves preklinikai tárgy, amely 3 gyakorlati óra és 1 elméleti óra (előadás) keretében kerül oktatásra. Cél a 2. éves fogorvostanhallgatók felkészítése a klinikai fogászati tevékenységek nagy precizitást és fokozott kézügyességet igénylő gyakorlati szakaszaira.

Az elméleti oktatás keretében a hallgatók megismerkednek a fogak makroszkópos anatómiájával, a fogászat nemzetközi jelölési rendszerivel, a fogászati alapbetegségekkel, azok ethiológiájával, valamint a hazai fogászati epidemiológiai adatokkal.   A gyakorlatokon, fantomfejeken, szimuláció segítségével gyakorolják be a Konzerváló fogászat, a Fogpótlástan, a Parodontológia, a Fogszabályozás és a Szájsebészet legfontosabb klinikai lépéseit, amelyet azután a klinikai gyakorlatban is alkalmaznak.Mindezeken kívül a tanszéki infrastruktúra ad helyet a következő tárgyak oktatásához is.

1.Fogászati általános propedeutika 2.Fogászati anyagtan 3. Gyermekfogászati és Fogszabályozástani propedeutika 4. Konzerváló fogászati propedeutika 5.Odontotechnológia és Fogpótlástani propedeutika  6.Parodontológiai propedeutika  7. Szájsebészeti propedeutika

 

Szakmai profil: Konzerváló fogászat, a Fogpótlástan, a Parodontológia, a Fogszabályozás és a Szájsebészet manuális technikáinak az oktatása. Infekciókontroll a fogászatban. A hazai lakosság szájüregi egészségi állapota, prevenciós eljárások. Szájszárazság kezelése és kutatása.

 

Kutatási területek és TDK-témák: Fogsorrögzítők anyagtana, hatása a szájüregi egészségre, a nyálszekrécióra. Szájszárazsággal összefüggő intraorális elváltozások.  Gyógyszerszedés befolyása a szájüregi egészségre és a nyálszekrécióra. Kisnyálmirigyek vizsgálata különböző körülmények között. A lemezes fogpótlások viselésének intraorális következményei.

 

Eddigi vezetők:

Tanlabor:

Hattyasi Lajos 1900-1919.

Salamon Henrik 1919-1922.

Máthé Dénes 1922-1945.

Földvári Imre 1945-1968.

Huszár György 1968-1977.

Götz György 1977-2001.

Tóth Pál 2001.

Kivovics Péter és Kóbor András 2001-2011.

Tanszék:

Márton Krisztina 2011-