Betűméret: A A A

Egyetemi Esélyegyenlőségi Bizottság

Feladata

Az Egyetemi Esélyegyenlőségi Bizottság feladatai az Egyetem Esélyegyenlőségi tervében foglaltak figyelembevételével:
a) véleményezi az Esélyegyenlőségi Tervet és annak elfogadására, illetve módosítására javaslatot tesz a rektor és a kancellár számára;
b) figyelemmel kíséri a férfiak és nők arányos képviseletét az egyetemi testületekben, szükség esetén minden tanév végén – az Esélyegyenlőségi Terv
véleményezésének részeként – javaslatot tesz a rektor és a kancellár számára az arányos képviselet biztosítására;
c) ajánlást fogalmazhat meg az esélyegyenlőség érvényesülésének előmozdítása érdekében,
d) véleményezi a Felvételi Tájékoztató esélyegyenlőséget érintő részeit;
e) minden tanév végére – az Esélyegyenlőségi Terv véleményezésének részeként – javaslatot tesz a kancellár és a rektor számára a fogyatékossággal élő
hallgatók tanulmányainak segítését szolgáló normatív támogatás felhasználására, valamint a segítségnyújtáshoz szükséges tárgyi eszközök
beszerzésére, személyi feltételek javítására;
f) az Esélyegyenlőségi Terv véleményezésének részeként javaslatot tesz a rektor és kancellár részére az Egyetemre hallgatói jogviszony létesítése
céljából jelentkező, fogyatékossággal élő személyek felvételi eljárásának lebonyolításához szükséges feltételek biztosítására;
g) a tárgyévi Esélyegyenlőségi Tervben előirányzott keret ismeretében javaslatot tesz a rektor és a kancellár részére arra vonatkozóan, hogy a
fogyatékossággal élő hallgatók hogyan vehetik igénybe a rendelkezésre álló személyi és technikai segítségnyújtást és szolgáltatásokat; továbbá
koordinálja a szükséges feltételek biztosítását;ajánlást fogalmaz meg az egyetem és a karok vezetői számára a fogyatékos hallgatók tanulmányi feltételeinek javítására;
i) kiemelt feladatként kezeli a fogyatékkal élő hallgatók tájékoztatását az esélyegyenlőséggel kapcsolatos lehetőségek tekintetében,
j) elbírálja a fogyatékos hallgatók tantárgyi- és vizsgakövetelmények alóli felmentés vagy más engedmény iránti kérelmét;
k) javaslatot tesz az intézményi koordinátor és bevont szakértők ajánlása alapján a rektornak és a kancellárnak az esélyegyenlőségre vonatkozó egyetemi
előírások alkalmazása körében észlelt szabálytalanságok megszüntetésére irányuló bejelentések kapcsán;
l) ajánlásokat fogalmaz meg egészségügyi, pályaalkalmassági és szakmai alkalmassági vizsgálatok sérülés-specifikus követelményeinek
vonatkozásában;
m) figyelemmel kíséri az esélyegyenlőség érvényesülését és a hátrányos megkülönböztetés tilalma megvalósítását az Egyetem valamennyi szervezeti
egysége, dolgozója tekintetében;
n) ajánlást tesz a nők, a fiatal és a 40 évnél idősebb, a fogyatékos, illetve a megváltozott munkaképességű dolgozók munkakörülményeire és a tíz éven
aluli gyermeket/gyermekeket nevelő, illetve a gyermeket egyedül nevelő dolgozók foglalkoztatási körülményeire;
o) ellenőrzi az esélyegyenlőséget érintő elrendelt intézkedések végrehajtásának eredményességét
p) eljár egyedi esélyegyenlőségi ügyekben.

Tagjai

A mandátumok érvényessége a 81/2017. (VI.29.) számú szenátusi határozat alapján 2017. szeptember 1-től – 2020. augusztus 31-ig tart.

Kapcsolattartó: Horváth Balázs
Email: horvath.balazs@semmelweis-univ.hu

Bizottsági tagok Cím/titulus
Elnök: Dr. Hermann Péter egyetemi tanár, oktatásért felelős rektorhelyettes
Hallgatói ügyekkel foglalkozó albizottság:
Elnök: Dr. Hermann Péter rektorhelyettes  
Tagok: Dr. Dósa Ágnes egyetemi docens  
  Dr. Túry Ferenc egyetemi tanár  
  Dr. Deme Ruth egyetemi tanársegéd, PhD  
  Dr. Kapitány-Fövény Máté adjunktus  
 

Babos Zsuzsanna

főiskolai mesteroktató  
  Dr. Rózsa Noémi egyetemi docens  
  Dr. Czimbalmos Csilla DÖK képviselő  
  Debreceni Anett egyetemi hallgató  
  Szőke Dániel Imre egyetemi hallgató
Munkavállalói ügyekkel foglalkozó albizottság:
Elnök: Dr. Hermann Péter rektorhelyettes
Tagok: Dr. Nyirády Péter egyetemi tanár
  Dr. Weltner János főorvos
  Farkas Beáta igazgató
  Reskó Péter igazgató

 

Ügyrend

Az Egyetemi Esélyegyenlőségi Bizottság ügyrendje  2018. első negyedévére prognoztizálható.

Éves beszámoló

Az Egyetemi Esélyegyenlőségi Bizottság éves beszámolója az alábbi linkre kattintva letölthető: Egyetemi Esélyegyenlőségi Bizottság éves beszámolója (pdf)