A Semmelweis Egyetem jelenlegi hallgatói összlétszáma 11 170 fő, minősített oktatóinak száma 823 fő. Jelenleg a 7 mesterszak (Msc) és 3 osztatlan képzésű szak (mely három nyelven folyik: magyar, angol, német) mellett 12 alapképzésű (Bsc) szakon tanulhatnak a hallgatók. Szakirányú továbbképzés keretében 10 olyan képzés közül választhatnak leendő hallgatóink, amellyel sikerrel tudnak elhelyezkedni végzésük után. 

Az Oktatásigazgatási Hivatal (továbbiakban: OIH) mint a rektor irányítása és az általános és oktatási rektorhelyettes szakmai felügyelete mellett működő integrált, központi szervezeti egység az Egyetem működésében összetett szerepet vállal, hiszen intézményen belüli és kívüli kommunikációt és igazgatást is végez egyaránt. Ellátja az Egyetem azon alapvető oktatásszervezési feladataival összefüggő tevékenységeket, amelyek össz-egyetemi szervezést vagy koordinációt igényelnek.

Az Oktatási Csoport működését felügyeli, koordinálja, így különösen az Oktatási Csoport:

  • ellátja az emelt szintű érettségi vizsgára felkészítő tanfolyam (biológia, kémia) szervezésével kapcsolatos feladatokat;
  • ellátja a hallgatói juttatások szabályozásával összefüggő előkészítő feladatokat, ellátja a hallgatói pénzügyekkel kapcsolatos, a Gazdasági Főigazgatóság feladatkörén kívül eső koordinációs és szervezési központi feladatokat, a hallgatói juttatásokkal kapcsolatos központi szervezési és központi tájékoztatási teendőket, támogatja a hallgatói juttatásokkal kapcsolatos központi döntéshozatal mechanizmusát, közreműködik a SZEB és a TJSZ 8. § (3) bekezdés szerinti bizottság feladatainak adminisztratív támogatásában, koordinálja a Kontrolling Igazgatósággal együttműködve a hallgatói juttatások költségvetési felhasználásának és felosztásának folyamatát, végzi a SZEB döntéseinek előkészítését és közreműködik a kiadmányozásban;
  • gondoskodik a Hallgatói Követelményrendszer és az egyéb hallgatói szabályozások központi szintű végrehajtásáról;
  • felvételi eljárásról szóló jogszabály által meghatározott hatáskörben koordinálja a központi felvételi eljárásokat, valamint megszervezi és lebonyolítja a felsőoktatási felvételi szakmai vizsgát;
  • ellátja az oktatással és a tanulmányi igazgatással kapcsolatos egyetemi szabályzatok szükség szerinti, de legalább három évenkénti felülvizsgálatát;
  • ellátja a hallgatókkal, képzésekkel kapcsolatos központi, tanulmányi és egyéb általános és speciális adminisztrációs feladatokat; 
  • az Egyetem felsőoktatási és képzési tevékenységével kapcsolatos hatósági és akkreditációs ügyekben a karokkal együttműködésben előkészíti a rektor, illetve a Szenátus eljárását, végzi a képzésekkel kapcsolatos központi adminisztrációs feladatokat;
  • végzi az Egyetemnek a felsőoktatási igazgatási szervekkel történő kapcsolattartását.

A Neptun Csoport működését felügyeli és koordinálja, így különösen a Neptun Csoport:

  • ellátja a felsőoktatási kapacitással összefüggő, és az Egyetem karain átívelő nyilvántartási és adminisztrációs feladatokat, különös tekintettel az oktatásért felelős minisztérium által kért OSAP statisztikára és az Oktatási Hivatal számára elkészítendő FIR jelentésekre
  • ellátja a NEPTUN Egységes Felsőoktatási Tanulmányi Rendszer szakmai működtetését és elvégzi az ahhoz kapcsolódó oktatásszakmai feladatokat.

Az OIH ezen feladatainak hatékonyabb ellátása érdekében célul tűzi ki, hogy a Karok igazgatási folyamatai, eljárásai megfeleljenek a vonatkozó egyetemi és jogszabályi rendelkezések előírásainak. Célja, hogy ezen szervezeti egységek egy egységes metódust kövessenek, így megteremtődik egy szorosabb szakmai felügyelet az egységek felett, mely felügyelet háttérintézményeként az OIH szolgál. A hatékony információáramlás és ügyintézés kiemelkedő jelentőséggel bír a felvételi eljárások időszakában, hiszen az Oktatási Hivatallal közös együttműködésben zajlik a ponthatár megállapítás, majd az esetlegesen felmerülő jogorvoslati problémák ügyintézése.