A Semmelweis Egyetem jelenlegi hallgatói összlétszáma 12 302 fő, minősített oktatóinak száma 1911 fő. Jelenleg a 7 mesterszak (Msc) és 3 osztatlan képzésű szak (mely három nyelven folyik: magyar, angol, német) mellett 12 alapképzésű (Bsc) szakon tanulhatnak a hallgatók. Szakirányú továbbképzés keretében 10 olyan képzés közül választhatnak leendő hallgatóink, amellyel sikerrel tudnak elhelyezkedni végzésük után. 

Az Oktatásigazgatási Hivatal (továbbiakban: OIH) tevékenységét a rektor irányítja. Irányítási  jogkörének gyakorlásában az oktatási rektorhelyettes közreműködik. Az Egyetem alapfeladatainak ellátását végző központi szervezeti egység, amely ellátja az Egyetem azon oktatásszervezeti feladataival összefüggő tevékenységet, amelyek összegyetemi szervezést vagy koordinációt igényelnek.

Az Oktatás-Szervezési Osztály működését felügyeli, koordinálja, így különösen az Oktatás-Szervezési Osztály:

 • ellátja az emelt szintű érettségi vizsgára felkészítő tanfolyam (biológia, kémia) szervezésével kapcsolatos feladatokat;
 • ellátja a hallgatói juttatások szabályozásával összefüggő előkészítő feladatokat, ellátja a hallgatói pénzügyekkel kapcsolatos, a Gazdasági Főigazgatóság feladatkörén kívül eső koordinációs és szervezési központi feladatokat, a hallgatói juttatásokkal kapcsolatos központi szervezési és központi tájékoztatási teendőket, támogatja a hallgatói juttatásokkal kapcsolatos központi döntéshozatal mechanizmusát, közreműködik a SZEB és a TJSZ 8. § (3) bekezdés szerinti bizottság feladatainak adminisztratív támogatásában, koordinálja a Kontrolling Igazgatósággal együttműködve a hallgatói juttatások költségvetési felhasználásának és felosztásának folyamatát, végzi a SZEB döntéseinek előkészítését és közreműködik a kiadmányozásban;
 • gondoskodik a Hallgatói Követelményrendszer és az egyéb hallgatói szabályozások központi szintű végrehajtásáról;
 • felvételi eljárásról szóló jogszabály által meghatározott hatáskörben koordinálja a központi felvételi eljárásokat, valamint megszervezi és lebonyolítja a felsőoktatási felvételi szakmai vizsgát;
 • ellátja az oktatással és a tanulmányi igazgatással kapcsolatos egyetemi szabályzatok szükség szerinti, de legalább három évenkénti felülvizsgálatát;
 • ellátja a hallgatókkal, képzésekkel kapcsolatos központi, tanulmányi és egyéb általános és speciális adminisztrációs feladatokat; 
 • az Egyetem felsőoktatási és képzési tevékenységével kapcsolatos hatósági és akkreditációs ügyekben a karokkal együttműködésben előkészíti a rektor, illetve a Szenátus eljárását, végzi a képzésekkel kapcsolatos központi adminisztrációs feladatokat;
 • végzi az Egyetemnek a felsőoktatási igazgatási szervekkel történő kapcsolattartását.

A Kiemelt Tanulmányi Nyilvántartó Osztály (Neptun Csoport) működését felügyeli és koordinálja, így különösen a Kiemelt Tanulmányi Nyilvántartó Osztály (Neptun Csoport):

 • ellátja a felsőoktatási kapacitással összefüggő, és az Egyetem karain átívelő nyilvántartási és adminisztrációs feladatokat, különös tekintettel az oktatásért felelős minisztérium által kért OSAP statisztikára és az Oktatási Hivatal számára elkészítendő FIR jelentésekre;
 • ellátja a NEPTUN Egységes Felsőoktatási Tanulmányi Rendszer szakmai működtetését és elvégzi az ahhoz kapcsolódó oktatásszakmai feladatokat.

Az OIH ezen feladatainak hatékonyabb ellátása érdekében célul tűzi ki, hogy a Karok igazgatási folyamatai, eljárásai megfeleljenek a vonatkozó egyetemi és jogszabályi rendelkezések előírásainak. Célja, hogy ezen szervezeti egységek egy egységes metódust kövessenek, így megteremtődik egy szorosabb szakmai felügyelet az egységek felett, mely felügyelet háttérintézményeként az OIH szolgál. A hatékony információáramlás és ügyintézés kiemelkedő jelentőséggel bír a felvételi eljárások időszakában, hiszen az Oktatási Hivatallal közös együttműködésben zajlik a ponthatár megállapítás, majd az esetlegesen felmerülő jogorvoslati problémák ügyintézése.

A Felvételi Iroda működését felügyeli és koordinálja, így a Felvételi Iroda különösen ellátja:

 • a jelenleg hatályos 339/2022. (IX.7.) Korm. rendelettel módosított a felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendeletben meghatározott felsőoktatási felvételi eljárás jogszabályi előírásoknak megfelelő lebonyolítását a Semmelweis Egyetem Oktatásigazgatási Hivatalának részeként működő Felvételi Iroda látja el a Karokkal, valamint az Oktatási Hivatallal szorosan együttműködve;
 • a Felvételi Iroda felvételi eljárással kapcsolatos kiemelt feladatai közé tartozik  a kötelező szóbeli meghallgatással kapcsolatos szervezési és adminisztratív teendők ellátása, valamint az érdeklődők tájékoztatása (telefonon és elektronikusan) a megújult felvételi eljárással, különösen az intézményi pontokkal kapcsolatos kérdések tekintetében.