Egyes munkakörök és vezetői megbízások esetében a döntéshozatal átmeneti szabályairól került kiadásra az E/9/2020. (IV.15.) számú rektori-kancellári utasítás.

Ennek értelmében azon munkaköröknél és vezetői megbízásoknál, ahol az SZMSZ a szervezeti egység alkalmazotti fórumának véleményezését írja elő, a döntéshozatali folyamatot lehetőleg a 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzet megszűnését követő időszakra kell elhalasztani. Az intézmény működtetésének biztonságát szolgáló kivételes esetben, illetve a folyamatban lévő eljárások esetén az érintett munkáltatói jogkörgyakorló a rektor és a kancellár előzetes jóváhagyásával a veszélyhelyzet ideje alatt is döntést hozhat. A döntéshozatali eljárás során az SZMSZ II. könyv 1. és 2. részének szabályait az utasításban meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni, így például az alkalmazotti fórum véleménynyilvánítása helyett a pályázatokat a szervezeti egység vezetője által kijelölt tagokból álló 3 fős, ad hoc bizottság véleményezi. 

A kari tanács és az ad hoc bizottság személyi kérdésekben történő döntéshozatalakor előnyben kell részesíteni mind az előterjesztés, mind a szavazás, mind a döntés kihirdetése során az elektronikus eljárást. Személyes megjelenéssel járó szavazás kizárólag akkor tartható, amennyiben a szavazás titkossága elektronikus úton nem biztosítható. A 41/2020. (III. 26.) szenátusi határozat alapján a különleges jogrend, illetve az egészségügyi válsághelyzet időtartama alatt a Szenátus ülés tartása nélkül, különleges szavazási eljárás keretében dönthet a személyi jellegű előterjesztésekről.

A veszélyhelyzet ideje alatt a Semmelweis Egyetemhez benyújtott valamennyi álláspályázat esetében – az egyetemi tanári és főiskolai tanári pályázat kivételével – a pályázat akkor is érvényesen benyújtottnak tekintendő, ha az – a pályázati kiírásban meghatározott benyújtási határidőn belül – kizárólag elektronikus úton, a pályázati kiírásban megjelölt e-mail címre kerül benyújtásra.

A rektori-kancellári utasítás teljes szövege az alábbi linkre kattintva olvasható el. 

Emberierőforrás-gazdálkodási Főigazgatóság