Alábbiakban összefoglaltunk egy-két fontos tudnivalót a Klinikán történő fogszabályozási kezelésekről, illetve készítettünk egy rövid útmutatót az Önök részére, hogy segítsük a fogszabályozó eseteknél a súlyossági fok megállapítását, és a Klinikára való beutalás szükségességének megállapítását, így megkönnyítve az esetleges beutalási folyamatot.

Az ortodonciai kezelés szükségességét megítélni nehéz feladat, mivel nem csak a fogak helyzetét, hanem esztétikai és pszichoszociális tényezőket is figyelembe kell venni. Általánosságban elmondható, hogy minél súlyosabb egy állcsont- és/vagy fogazati anomália, annál inkább indikált fogszabályozó kezelés. A fogazati eltérések mértékének osztályozására számos index született. A Shaw és munkatársai által kidolgozott Index Of Treatment Need (IOTN) az anomália leírásán kívül a kezelés szükségességének megítélésére is alkalmas.

Az osztályozás két összetevője a fogazat egészségi állapotának és esztétikájának mérlegelése, hátránya, hogy a funkcionális eltéréseket nem rendszerezi. Első lépésként a fogazati státuszt a fellelhető legsúlyosabb eltérésnek megfelelő csoportba kell besorolni. Több kisebb eltérés összevonása nem jár magasabb osztályba sorolással.

Klinikánkon az emelt szintű ellátás körébe az IOTN 4. és 5. osztályú eltéréseket soroljuk. Kérjük, hogy a beutalóra írják fel az osztályt és a mért paramétert, amely alapján az emelt szintű ellátást indokoltnak tartják. Megfelelően kitöltött beutaló nélkül sajnos nem tudjuk a pácienseket fogadni. A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet 3/A. § (10) bekezdése alapján a beutalónak tartalmaznia kell:

 1. a) a beutaló orvos és munkahelyének azonosítására szolgáló adatot, megnevezését, kódját,
 2. b) a biztosított nevét, TAJ számát,
 3. c) a vizsgálatra vagy gyógykezelésre felkért szolgáltató nevét, intézményi azonosító kódját,
 4. d) a beutaló orvos által végzett ellátást azonosító naplósorszámot, a beteg rövid kórelőzményét,
 5. e) *  a beutaló diagnózis szöveges leírását, kódját, konzíliumi beutaló esetén a konkrét kérdést,
 6. f) annak megjelölését, hogy a beutalt biztosított tekintetében rendelkezik-e az adott szakellátás tekintetében a c) pont szerinti egészségügyi szolgáltató területi ellátási kötelezettséggel,
 7. g) a beutaló kiállításának dátumát,
 8. h) a (10b) bekezdés a) pontja szerinti időpontot, ha az későbbre esik a beutaló kiállításától számított 90. napnál,
 9. i) *  nem engedélyköteles külföldön történő gyógykezelés esetén az igénybe venni kívánt beavatkozás OENO kódját.

IOTN (Index of Treatment Need, fogszabályozási indikációs index)

1. Osztály: Kezelés nem indikált

Rendívül kis eltérések, 1 mm-nél kisebb kontaktpont áthelyeződések.

2. Osztály: Alacsony kezelési indikáció, enyhe eltérések
 • 3,5 mm-nél (3 mm-nél) nagyobb, 6 mm-nél nem nagyobb metszőfog előreharapás komplett ajakzáródással.
 • Élharapás vagy enyhe keresztharapás a metszők területén (overjet 0-1 mm között).
 • Elülső vagy oldalsó keresztharapás 1 mm-t nem meghaladó funkcionális shift-tel.
 • 1 mm-nél nagyobb, 2 mm-nél nem nagyobb kontaktpont áthelyeződés.
 • 1 mm-nél nagyobb, 2 mm-nél nem nagyobb elülső vagy oldalsó nyitott harapás.
 • Legalább 3,5 mm metszőfog túlharapás gingivális vagy szájpadi kontaktus nélkül.
 • Maximum fél premoláris nagyságú II. vagy III. osztályú okklúzió egyéb eltérés nélkül.
3. Osztály: Határesetek
 • 3,5 mm-nél nagyobb, de 6 mm-nél nem nagyobb metszőfog előreharapás inkomplett ajakzáródással.
 • 1 mm-nél nagyobb, de 3,5 mm-nél nem nagyobb fordított metszőfog előreharapás.
 • Elülső vagy oldalsó keresztharapás 1 mm-nél nagyobb, de 2 mm-nél nem nagyobb funkcionális shift-tel.
 • 2 mm-nél nagyobb, de 4 mm-nél nem nagyobb kontaktpont áthelyeződés.
 • 2 mm-t meghaladó, de 4 mm-nél nem nagyobb elülső vagy oldalsó nyitott harapás.
 • Fedőharapás gingivális, palatinális kontaktussal, mely nem traumatizál.
4. Osztály: Kezelést igénylő esetek (súlyos)
 • Preprotetikai fogszabályozó kezelést vagy ortodonciai részárást igénylő hipodoncia (egy fog hiánya kvadránsonként).
 • 6 mm-t meghaladó, de 9 mm-nél nem nagyobb metszőfog előreharapás.
 • 3,5 mm-t meghaladó fordított metszőfog előreharapás beszédképességi és rágási nehézségek nélkül.
 • 1 mm-t meghaladó, de 3,5 mm-nél kisebb fordított metszőfog előreharapás beszédképességi vagy rágási nehézségekkel.
 • Elülső vagy oldalsó keresztharapás 2 mm-t meghaladó funkcionális shift-tel.
 • Oldalsó lingvális vagy bukkális keresztharapás funkcionális okklúzió nélkül az egyik vagy mindkét oldalon.
 • 4 mm-t meghaladó, kifejezett kontaktpont áthelyeződés
 • Extrém, 4 mm-t meghaladó elülső vagy oldalsó nyitott harapás.
 • Kifejezett metszőfog túlharapás vagy fedőharapás, mely gingivális vagy palatinális traumát okoz.
 • Részlegesen előtört fog, mely a szomszédos fognak dőlve impaktálódik.
 • Számfeletti fog.
5. Osztály: Kezelést igénylő esetek (nagyon súlyos)
 • Áttörésben visszamaradt (retineált vagy impaktált) fogak (a bölcsességfogak kivételével) torlódás, helyzeti eltérés, számfeletti fogak, perzisztáló tejfogak és más patológiás okok miatt. Nem megfelelő helyen előtört fogak, kivéve a bölcsességfogakat.
 • Preprotetikai fogszabályozó kezelést igénylő kiterjedt hipodoncia (kvadránsonként több, mint egy foghiány).
 • 9 mm-t meghaladó overjet.
 • 3,5 mm-t meghaladó, beszédképességi és rágási nehézségekkel járó fordított metszőfog előreharapás.
 • Ajak- és szájpadhasadék, illetve egyéb kraniofaciális eltérések vagy a stomatognath rendszer egyéb súlyos megbetegedése
 • Okklúziós sík alatt elhelyezkedő tejfogak, szekunder infraokklúzió.

A mindennapi gyakorlatban előfordulhatnak ritkább eltérések, melyek az IOTN index által nem kategorizáltak. Ezeknél az elváltozásoknál is szükség lehet fogszabályozó kezelésre:

 • Transzpozíció, azaz két fog helycseréje. Kezelésénél rögzített vagy kivehető készülék, extrakció, a fogak retenciója a koronák módosításával, illetve transzplantáció jöhet szóba.
 • Atipikus fog morfológia előfordulásánál a korona alakjának módosítása, extrakció vagy kivehető, illetve rögzített fogszabályozó készülék nyújthat megoldást.
 • A korai tejfog extrakció következményeinek kiküszöbölése miatt fontos a helyfenntartás, illetve kivehető vagy rögzített készülék alkalmazása.
 • Atípusos gyökér morfológia előfordulása esetén a kezelési lehetőség a rendszeres radiológiai kontroll vagy esetleges extrakció.
 • Gyökérfelszívódás előfordulásánál minden esetben szükséges rendszeresen röntgenfelvétellel ellenőrizni a fogat. Kezelési lehetőség a fog stabilizálása vagy eltávolítása.

Tisztelt Kollégák, kérjük, hogy a páciensek beutalásánál vegyék figyelembe és a fentiekben leírtak alapján járjanak el.

Köszönettel,

A SE FOK Gyermekfogászati és Fogszabályozási Klinika munkatársai és vezetősége nevében

Dr. med habil Rózsa Noémi Katinka MSc, PhD
Egyetemi docens, igazgató