Integrált irányítási rendszer, eljárás, tudományos kutatási tevékenység

A klinika IV és V. éves fogorvostanhallgatók oktatását végzi . Az oktatás meghatározott tematika alapján  történik; V. évben gyermekfogászatból, és fogszabályozásból 2 féléven keresztül heti 1 elméleti és 5 ill.  a második szemeszterben 4 gyakorlati órában. A 9. szemeszter végén a hallgatók írásbeli teszten, a 10. szemeszter végén, szigorlaton adnak számot tudásukról.

Fogszabályozási propedeutika tárgyat IV. évben 1  féléven keresztül 1 gyakorlati órában oktatjuk. A félév végén, a hallgatók írásbeli teszten számolnak be a tudásukról.

A gyermekfogászati gyakorlatokon először fantomfejeken gyakorolnak, majd gyakorlatvezetői ellenőrzéssel és irányítással az effektív betegellátó munkában is részt vesznek. 36 fogászati kezelő egység áll rendelkezésére.

A tematikát illetően a gyermekfogászatban nagy súlyt helyezünk a tej- és a maradófogak fejlődési rendellenességeire, a fogváltás mechanizmusára, az ambuláns narkózisra, az általános gyermekbetegségeket kísérő fogazati elváltozásokra, valamint a gyermekfogászati komplex prevencióra. Kiemelten foglalkozunk a traumás sérülések komplex ellátásával.

Fogszabályozásban megkülönböztetett figyelmet fordítunk a craniofacialis komplexum növekedésére és fejlődésére, a fogszabályozó kezelés alapelveire, és a biológiai és mechanikai adottságokra, az ajak- és szájpadhasadék komplex kezelésére, a fogszabályozó kezeléseknek a parodontiumra gyakorolt hatására, a felnőttkori fogszabályozásra, valamint a fogazati rendellenességek megelőzésének lehetőségeire Az oktatás magyar, a nyolcvanas évek végétől német és angol nyelven is történik.

Klinikánkon mindkét témakörben évente 15-20 hallgató védi meg szakdolgozatát.  Ugyanakkor a végzős hallgatók kb. 25%-ának szervezzük, ill. tartjuk a záróvizsgát, ahol a diagnózis és a kezelési terv elkészítésén túlmenően a hallgatóktól az egész  fogászat területét érintő szintetizáló jellegű ismereteket várunk el.

A klinika kiveszi a részét a posztgraduális képzésből is, mivel Magyarországon mindkét oktatott tárgyból szakvizsga van. Ennek következtében évek óta végezzük a gyermekfogászati és a fogszabályozási szakvizsga gyakorlati és elméleti vizsgáztatását.

Tankönyvek:

Az első gyermekfogászati tankönyv 1962-ben jelent meg Tóth Pál: „Gyermekfogászat” címen. Részletesen kitér a megelőzésre, a gyógyításra és az iskolafogászat kérdéseire. 1973-ban új tankönyv készült Tóth Pál és Dénes József: szerkesztésében: „Gyermekfogászat- Fogszabályozás” címen, amely már mind a gyermekfogászati, mind az orthodonciai ismereteket részletesen tárgyalja. A tankönyv második átdolgozott kiadása 1978-ban jelent meg.

Dénes József „A fogazati rendellenességek (fogazati anomáliák) fogalma, etiologiája és a megelőzés módjai” című fejezete,1983-ban a Preventiv fogászat (Szerk. Bánóczy J.) c. egyetemi jegyzetben, majd 1988-ban A gyakorló orvos könyvtára sorozatban, 1992-ben, Egyetemi tankönyvben  jelent meg. 1986-ban két egyetemi jegyzet: Dénes J., Hidasi Gy.: Gyermekfogászat 86,, valamint Dénes J., Domokos Gy.: Fogszabályozás 86, került kiadásra.1994-ben írta meg Dénes József a „Gyermekfogászat. Fogszabályozás” fejezetet a fogászati asszisztensek és dental higiénikusok számára készült tankönyvben (Szerk.: Orosz M).

Új Gyermekfogászat – Fogszabályozás egyetemi tankönyv megírására Dénes József és Hidasi Gyula szerkesztésében 1995-ben, majd 1998-ban került sor. A tankönyv gyermekfogászati részét 1995-ben angol nyelvre is lefordítottuk (Dénes, J., Gábris, K., Hidasi, Gy., Tarján, I) angol nyelven tanuló diákjaink felkészülésének megkönnyítése céljából.

2004-ben kiadtuk a tankönyv harmadik átdolgozott változatát Dénes József, Gábris Katalin Hidasi Gyula és Tarján Ildikó szerkesztésében. A tankönyvek írását – néhány nem egyetemünkön dolgozó szaktekintély bevonása mellett – a szerkesztők és a klinika jól képzett szakemberei végezték.

Legújabb gyermekfogászati tankönyvünk 2023-ban jelent meg, Gábris Katalin, Rózsa Noémi Katinka és Tarján Ildikó szerkesztésében: „Gyermek- és ifjúsági fogászat” címen.