Szakképzőhelyek

A szakképzés és a szakirányok törvénymódosítása okán, a szakképzőhelyeket az új struktúrának megfelelően is akkreditálni szükséges, amennyiben 2024.09.01.-től szakfogorvos-jelöltet szeretne fogadni. A külső költségtérítéses képzésünkre történő jelentkezés végére a jelöltnek rendelkeznie kell olyan rendelői háttérrel, amely már benyújtotta az új akkreditációs pályázatát.

Az I. pályázati időszakunk vége a külső költségtérítéses képzés tekintetében: 2024.08.25. 23:59 óra, azaz eddig az időpontig szükséges Önnek is, amennyiben szakképzőhely szeretne lenni/maradni, az akkreditációs pályázatát benyújtania a RENY portálon.

A pályázat előkészítése során fontos kiemelni, hogy NE megújító pályázatot kezdjen el kitölteni, mert egy informatikai hiba miatt az így készült pályázatok hibára futnak, minden esetben az akkreditáció/akkreditációs pályázatok menü pont alatt kell egy új, a választott szakiránynak megfelelő adatlapot létrehozni.

Az akkreditáció díja változatlanul 30.000 Ft.

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a Szakfogorvos Szakképzési Grémium által az Országos Kórházi Főigazgatósághoz továbbított akkreditációs pályázatok jóváhagyása több hónapig is eltarthat.

A szakképző hellyé minősítés feltételei
(16/2010. (IV.15) EüM rendelet 3. számú melléklete)

A szakképző hellyé minősítés feltételei-2024.03.01.-től:

Az egészségügyi szolgáltatást végző intézmények, azok osztályai vagy részlegei szakképző hellyé minősítése a következő szempontok alapján történik:

A szakképző hellyé minősítés feltételei
1. Az akkreditációs kérelmet benyújtó intézmények, azok osztályai vagy részlegei szakképző hellyé minősítése a következő szempontok alapján történik:
1.1. ahol a szakképzést vezető oktató az adott szakterületen legalább 5 éve megszerzett szakképesítéssel rendelkezik;
1.2. amely a betegforgalmi és betegösszetételi adatok alapján alkalmas a szakképzési program egyes elemeinek oktatására;
1.3. ahol a szakma műveléséhez szükséges kapcsolódó szakterületek és diagnosztikai részlegek az oktatott terület kívánalmainak megfelelően rendelkezésre állnak;
1.4. amely rendelkezik belső minőségbiztosítási rendszerrel;
1.5. ahol az adott szakterületre vonatkozó hazai és nemzetközi irodalom, továbbá a szükséges oktatási infrastruktúra a jelölt számára hozzáférhető módon rendelkezésre áll.

2. Egyéni praxisban történő részképzés esetén:
2.1. ahol a szakképzést vezető oktató az adott szakterületen legalább 5 éve megszerzett szakképesítéssel rendelkezik;
2.2. amely a betegforgalmi és betegösszetételi adatok alapján alkalmas a szakképzési program egyes elemeinek oktatására;
2.3. amely rendelkezik belső minőségbiztosítási rendszerrel; valamint
2.4. ahol az oktató és az egyetem között rendszeres szakmai kapcsolat áll fenn.
3. Az 1.1. és 2.1. pontban foglalt rendelkezéseket a szakképzés bevezetésétől számított 8. év elteltét követően kell alkalmazni, azzal, hogy ezen időpontig is a szakképzést vezető és végző oktatónak megfelelő szakképesítéssel rendelkeznie kell.
4. Az 1.1. pontban foglalt rendelkezéstől – az illetékes grémiumvezető szakmai indokolást tartalmazó javaslatára – abban az esetben lehet eltérni, ha az adott szakképesítésben való kiemelkedő jártasságát a szakképzést vezető oktató igazolja, továbbá olyan végzettséggel rendelkezik, amely alkalmassá teszi az akkreditálandó szakképzés vezetésére, és indokolt esetben ezt az OKFŐ által felkért szakértő is támogatja.

Felhívjuk figyelmüket, hogy a képzésben részt vevő intézményektől elvárható, hogy ismerjék a képzésre vonatkozó jogszabályokat és nyomon kövessék az akkreditációjuk alakulását, valamint csak abban az esetben fogadjanak szakfogorvos-jelöltet, amennyiben akkreditációval rendelkeznek. Ennek megfelelően, amennyiben a szakképzésben részt kívánnak venni, a képzőhelyi akkreditációjuk megújítását a lejáratkor haladéktalanul és minden olyan modulra tekintettel, amelyre nézve a személyi-tárgyi feltételekkel rendelkeznek, kezdeményezzék, valamint a személyi-tárgyi feltételekben bekövetkezett változást azt követően 15 napon belül jelezzék (ahogyan ez az akkreditációs határozatban is minden esetben szerepel).

Akkreditált képzőhelyek listája a www.reny.hu portálon érhető el

Szakirányonkénti részletezés:

További információk:

Akkreditációs eljárás

Akkreditációs eljárás

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a Szakfogorvos Szakképzési Grémium által az Országos Kórházi Főigazgatósághoz továbbított akkreditációs pályázatok jóváhagyása több hónapig is eltarthat.

A 2017. szeptember 5-én kelt Dékáni utasítás alapján 2017. szeptember 1-től az akkreditációs kérelmek benyújtását kizárólag a RENY portálon keresztül tehetik meg.

A portál elérhetősége:

www.reny.hu

Kérjük, hogy mint „Eü. szolgáltató” regisztráljanak a felületen.

A validáló egyetem menüpontban a Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Kart kell kiválasztani.

A pályázathoz kötelezően feltöltendő melléklet az intézmény (rendelő) aktuális ÁNTSZ működési engedélyének másolata

Az eljárási díj 30.000-Ft. 

Kapcsolattartó: Nagy-Pál Orsolya (nagy-pal.orsolya@semmelweis.hu)

 

Endodontia/Fogpótlástan

Endodontia/Fogpótlástan

HATÁRIDŐ

Tájékoztatjuk, hogy Konzerváló fogászat és fogpótlástan szakvizsgával tutori feladatot ellátni Fogpótlástan/Endodontia szakirányokon 2022. december 31-ig lehet. 2023. január 1-től az új szakirányokon történő tutori felügyelet ellátásának már feltétele szakirányú szakvizsga megléte.

Azok a – már zajló – Fogpótlástan/Endodontia szakirányú rendelő akkreditációk, melyek nem felelnek meg a fenti követelménynek, nem veszítik el érvényességüket, ám meghosszabbításukra nem lesz mód.

Amennyiben a jövőben is tervezik az új szakirányokon képzés felügyeletét meglévő akkreditációjuk megszakítása nélkül (hosszabbítással), úgy a szakiránynak megfelelő szakvizsga megszerzéséhez vezető 12 hónapos képzést a tutori felügyeletet ellátó Konzerváló fogászat és fogpótlástan szakvizsgával rendelkező kollégának 2021. szeptemberéig szükséges megkezdenie.

A képzésről bővebb információ az alábbi linken található:

https://semmelweis.hu/fok-tovabbkepzes/szakkepzes/12-honapos-kepzes/

Fogpótlástan/Endodontia szakirányra benyújtott rendelő akkreditációs kérelem

Általános tudnivalók

Az új szakirányok valamelyikére történő akkreditáció feltétele, hogy a rendelő Konzerváló fogászat és fogpótlástan szakirányra akkreditált, vagy akkreditálható legyen. Továbbá a képzőhely üzemeltetője/tutor Nyilatkozatban vállalja, hogy a Magyar Endodontiai Társaság és a Magyar Fogpótlástani Társaság által meghatározott úgynevezett “tevékenységi listában” meghatározott beavatkozások képzését vállalja. Ezen tevékenységekhez nem lesznek kötelezően előírt esetszámok, a beavatkozás elsajátítása a cél. Az akkreditáció tárgyi feltétele a “tevékenységi listában” meghatározott beavatkozásokhoz szükséges eszközök megléte, biztosítása. Amennyiben egy képzőhely nem tudja vállalni az összes felsorolt beavatkozás elvégzését, oktatását és képzését, akkor a jelölt a képzés hiányzó elemét másik szakképzőhelyen teljesítheti.