Szakdolgozati útmutató

A jelentkezés módja: a FOK-os hallgatók a választott téma vezetőjével történt személyes megbeszélés után jelentkezzenek a FOK Dékáni Hivatalban, ahol írásbeli engedélyt kapnak – ezt a témavezetővel történő egyeztetés után adják le az Intézet titkárságán!

Általános követelmények:

 1. Legalább 6 hónap szükséges a szakdolgozatíráshoz, amelynek elemei: a munka felmérése, a szakirodalom feldolgozása, az önálló kutatási feladatok elvégzése, elemzések készítése, a szöveg megfogalmazása, ábrák, irodalomjegyzék stb. elkészítése és a dolgozat végső formába öntése.
 2. A munka folyamán rendszeres, de legalább háromszori konzultáció szükséges a hallgató és a témavezető között. A témavezető és az Intézet könyvtárosa segítséget nyújt az alapvető szakirodalom megismeréséhez, ám a hallgató önálló kutatómunkájára is szükség van mind az anyaggyűjtés, mind a feldolgozás folyamán.
 3. A szakdolgozat lehet szakirodalmi összefoglalás, empirikus kutatást bemutató mű, illetve egy kiválasztott jelenséget sokoldalúan bemutató dolgozat.
 4. Amennyiben társak dolgoznak együtt egy témán, a szakdolgozók egy témavezetőhöz kerülnek, hogy a témavezető meg tudja ítélni a munkavégzés önállóságát. A két dolgozatnál világosan el kell válnia, hogy ki milyen önálló szakmai munkát végzett a kutatásban. A nem saját feldolgozó munka eredményeként létrejövő közlemény, ábra, hivatkozás esetében pontosan meg kell jelölni a forrást. A dolgozatban csak saját, vagy hivatkozással ellátott ábra és táblázat szerepelhet.  A kutatásban közreműködő partnereket a köszönetnyilvánítás részben fel kell sorolni (lásd továbbá: „Formai követelmények” 3. pont).
 5. Idegen nyelvű irodalom feldolgozása nélkül a dolgozat nem lehet jeles eredményű. A feldolgozott magyar és idegen nyelvű szakirodalom legalább 25%-ának 5 éven belül publikált, friss közleménynek kell lennie.
 6. A szakdolgozat készítése egy folyamat, s ennek során a témavezetőnek többször is látnia kell a készülő dolgozatot. A szakdolgozat leadását megelőző utolsó konzultáció során (a leadás előtt 2-4 héttel) a hallgatónak be kell mutatnia dolgozatának aktuális változatát, s a témavezető ekkor kezdi megszervezni a védési bizottságot.

 

Formai követelmények:

 1. A dolgozat terjedelme 50.000 karakternél nem lehet kevesebb és 100.000 karakternél – szóköz nélkül – nem lehet több. Betűtípus: Times New Roman, 12, sorköz: 1,5. A terjedelembe a táblázatok és az irodalomjegyzék is beletartozik, de az ábra, lábjegyzet, bibliográfia nem.
 2. Megfelelő margót kell hagyni a bekötéshez.
 3. Bármely típusnál a dolgozatnak tartalmaznia kell a következő részeket: tartalomjegyzék, bevezetés, a dolgozat célkitűzése, vizsgálati módszerek, eredmények (ha készült saját vizsgálat), megbeszélés, köszönetnyilvánítás, felhasznált irodalom, valamint a rövidítések, képek, táblázatok jegyzéke.
 4. A pontos irodalomjegyzék magában foglalja a könyv szerzőjét, címét, a kiadót, évszámot, oldalszámot; a folyóirat évfolyamát, számát, oldalszámát. Ugyanilyen fontos a korrekt szövegközi hivatkozás is, ami lehet az említés sorrendje szerinti számozással, vagy zárójelben, szerző+évszám formában. Javasolt az APA hivatkozási stílus használata.[1] A másodlagos hivatkozások lehetőség szerint kerülendők. Amennyiben a hallgató mégis másodlagosan hivatkozik egy forrásra, azt pontosan jelölnie kell (pl.: Fehér, 1988; cit.: Fekete, 2010). Ugyanígy kell eljárni az absztraktokra való hivatkozás esetében (az irodalomjegyzékben fel kell tüntetni a hivatkozás címe után, hogy absztraktról van szó). Honlapok idézésénél a letöltés idejét is fel kell tüntetni.
 5. Hosszasan idézett dokumentum (pl. jogszabály) függelékben szerepeljen.
 6. A dolgozatot a hallgató emailben (word formátumban) küldje el, valamint szabályosan bekötve, 2 példányban adja át a témavezetőnek legalább 14 nappal a védést megelőzően, hogy a bírálók elkészíthessék az írásbeli véleményt. Az írásbeli vélemény legalább két kérdést is tartalmaz, amelyre a hallgatónak a védés során válaszolnia kell. A vizsga időpontja az írásbeli vélemény megszületése és a hallgatóhoz való eljuttatása után 5 napos határidővel írható ki. A leadás határideje január 15-e. A szakdolgozatok védésének legkésőbb március 31-ig kell megtörténniük.

Plágium-szabályok

A dolgozat elkészítésekor szigorúan szem előtt kell tartani, hogy a szakdolgozat önálló kutatómunka eredményeként jön létre. A szerzőnek/szerzőknek fokozottan figyelniük kell arra, hogy betartsák a szerzői jogról szóló 1999. LXXVI. törvény szabályait, különösen az idézések és hivatkozások tekintetében – lásd: 34. § (1). A mű részletét – az átvevő mű jellege és célja által indokolt terjedelemben és az eredetihez híven – a forrás megnevezésével bárki idézheti. A szó szerinti idézetek általában kerülendők, amennyiben használatuk mégis szükséges (pl. definíció esetén), akkor idézőjelbe kell tenni a szó szerint átvett részt és forrását pontosan fel kell tüntetni.

Amennyiben a bírálat során kiderül, hogy a dolgozat hivatkozás nélküli, illetve nem megfelelően hivatkozott anyagokat, részeket, ábrákat, táblázatokat tartalmaz, a dolgozat elégtelen érdemjeggyel védés nélkül elutasításra kerül. A plágium egyben fegyelmi eljárást is maga után von.

A védés

A szakdolgozat szóbeli védése háromtagú bizottság előtt történik. A bizottság tagja a témavezető is, akinek szintén javaslatot kell tennie a szakdolgozat értékelésére. A hallgatónak 5-10 perces vetített előadás keretében kell bemutatnia a témát. Az előadást követően a hallgatónak az előre kapott kérdésekre kell válaszolnia, kifejtenie véleményét, illetve megvédenie álláspontját a vitában. A bizottság a védés során további kérdéseket is feltehet. A szakdolgozat bírálati jegyének és a szóbeli védés eredményének átlaga adja meg a végső érdemjegyet.