Az Orálbiológiai Tanszék a Fogorvostudományi Kar egyetlen elméleti/preklinikai szervezeti egysége. A Tanszék alapítási éve 1989. Jogelődje a Semmelweis Orvostudományi Egyetem Fogorvostudományi Karának Orálbiológiai Csoportja, amely a Kórélettani Intézet fogorvos végzettségű oktatóiból alakult 1978-ban. Az Orálbiológiai Csoport 1989-ben tanszékké alakult, vezetésére Dr. Zelles Tivadar kapott megbízást. Nagy megtiszteltetés volt a Tanszék számára, hogy Dr. Hársing László professzor úr és  Dr. Bánóczy Jolán professzor asszony, a FOK korábbi dékánja, nyugdíjba vonulásuk után, emeritus, illetve emerita professzorként az Orálbiológiai Tanszéken kívántak dolgozni. A Tanszék vezetését előbb 2002-ben Dr. Varga Gábor, majd 2021 februárjában Dr. Zsembery Ákos vette át. Alapvető célunk továbbra is a Tanszék által oktatott Orális Biológia és az Általános és Orális Patofiziológia akkreditált tananyagának korszerű oktatása, fejlesztése, a Zelles professzor tanszékvezetése alatt elért szakmai színvonal fenntartása. Az Orálbiológiai Tanszék oktatógárdájának nagy szakmai tapasztalata és oktatói elhivatottsága mindezekhez jó alapot biztosít.

Az orális biológia a szájüreg és a szájüreghez funkcionálisan kapcsolódó szervek, szövetek működésével, azok egymásra hatásával, valamint a test más szerveihez, szervrendszereihez való viszonyával foglalkozik mind egészséges állapotban, mind betegségben. Az Orális Biológia, mint tantárgy a magyar orvosegyetemeken az 1980-as évek elején, egyetemünkön 1982-ben került be a fogorvosképzés curriculumába. A Tanszék oktatói az angolszász, illetve a skandináv fogorvosképzési hagyományok alapján dolgozták ki a tantárgy elméleti és gyakorlati tantervét.

Az Orálbiológiai Tanszék létrejöttének célja a fogorvosképzés szempontjából az volt, hogy oktatómunkájával hidat építsen az elméleti alaptárgyak és a fogorvosi klinikai tárgyak között, s így alapját képezze annak az orvosbiológiai tudásnak, amelyre a klinikai tantárgyak támaszkodhatnak, majd a tudományosan megalapozott fogorvosi gyakorlat alapulhat. Az oktatási cél megvalósítása mellett ugyanolyan jelentőséggel bírt az a tény, hogy a Tanszék létrejöttével az Egyetem Fogorvostudományi Kara egy olyan kutatóbázist kapott, amely nemcsak az alaptudományi kutatást, de a klinikai kutatások korszerű művelését is igyekszik szolgálni. Tanszékünk jelenleg azon dolgozik, hogy a Kar klinikáival történő rendszeres szakmai egyeztetések révén a fogorvostudományban releváns, főleg transzlációs kutatási lehetőségeket/igényeket felderítse, és ezeknek teret adjon. Erre alapozva, hasonló szemléletet kívánunk erősíteni az oktatásban is.

A Tanszéken folyó kutatási lehetőségek nagymértékben hozzájárultak ahhoz, hogy korábban az aspiránsképzésben, jelenleg a fogorvosi PhD képzésben meghatározó szerepet töltsön be az „orálbiológiai iskola”. Fontos feladat, hogy a tanszék tapasztalt oktatói és kutatói saját kutatási projektjeikkel kibontakozhassanak, saját jogon kutatási pályázatokat nyerjenek és vezessenek, de támogatjuk fiatal kutatóink, hallgatóink önálló kutatási kezdeményezéseit is.

A Tanszék volt diákkörösei, aspiránsai közül számosan kerültek a Kar klinikáira oktatónak, a tanársegédtől a tanszékvezető egyetemi tanárig emelkedve a szakmai ranglétrán. Az Orálbiológiai Tanszéken folyó kutatómunkát több mint két évtizede folyamatos és jelentős hazai és nemzetközi kutatási támogatások segítik. A kutatásokhoz szükséges eszközök rendelkezésre állnak egyrészt az Orálbiológiai Tanszéken, másrészt egyetemen belüli, hazai és nemzetközi együttműködések keretében. A programjaink anyagi hátterének további biztosításához jelenleg a legfontosabbak az NKFIH alap- és alkalmazott támogatásai.

A tanszék oktatói aktívan részt vesznek mind a nemzetközi fogorvosi szakmai társaságok (IADR, ORCA stb.), mind a nemzetközi fogorvosképzési társaság (ADEE) munkájában.