Betűméret: A A A

Általános információk

1089 Budapest, VIII., Nagyvárad tér 4.

Tel: 210-4415     Fax: 210-4415

Az Orálbiológiai Tanszék a Fogorvostudományi Kar egyetlen elméleti/preklinikai szervezeti egysége. A tanszék alapítási éve 1989. Jogelődje a Semmelweis Orvostudományi Egyetem Fogorvostudományi Karának Orálbiológiai Csoportja, amely a Kórélettani Intézet fogorvos végzettségű oktatóiból alakult 1978-ban. Az orális biológia a szájüreg és a szájüreghez funkcionálisan kapcsolódó szervek, szövetek működésével, azok egymásra hatásával, valamint a test más szerveihez, szervrendszereihez való viszonyával foglalkozik mind egészséges állapotban, mind betegségben.

A Tanszék két szigorlattal záruló tantárgyat oktat. A Fogorvostudományi Kar III. évfolyamán az Általános és Orális Patofiziológiát és az Orális Biológiát. A fogorvostan hallgatók számára speciálisan kialakított, a kórélettan általános témaköréből a számukra fontosabb területeit kiemelő Általános és Orális Patofiziológia – tanév őszi szemeszterében – és az Orális Biológia – a tanév tavaszi szemeszterében – egyaránt preklinikai tárgyként kerülnek oktatásra.

Az Orális Biológia, mint tantárgy a magyar orvosegyetemeken az 1970-es évek végén, az 1980-as évek elején, az egyetemünkön 1982-ben került be a fogorvosképzés curriculumába. A Tanszék oktatói az angolszász, illetve a skandináv fogorvosképzési hagyományok alapján dolgozták ki a tantárgy elméleti és gyakorlati tantervét. Orálbiológiai Előadások c. jegyzet 1986-ban jelentet meg, s ezt 1999-ben követte az Orális Biológia tankönyv I. kötete, amely a keményszövetek biológiájával kapcsolatos ismeretanyagot foglalta össze. Az teljes tananyagot felölelő Orálbiológia tankönyv 2007 januárjában jelent meg. Az Egyetemünkön általánossá vált kredit oktatásban az első négy szemeszter tárgyait teljesítve vehető fel.

Mindezek mellett jelenleg a Tanszék négy különböző, két-két kreditpont értékű szabadon választható kurzust tart, elsősorban fogorvostanhallgatók számára.

A Tanszéken folyó kutatási lehetőségek nagymértékben hozzájárultak ahhoz, hogy korábban az aspiránsképzésben, jelenleg a fogorvosi Ph.D. képzésben meghatározó szerepet töltsön be az „orálbiológiai iskola”. Szakdolgozati témáink is sikeresek hallgatóink körében, évente számos dolgozat készül el és védik meg nálunk végzőseink. A Tanszék volt diákkörösei, aspiránsai közül számosan kerültek a Kar klinikáira oktatónak, a tanársegédektől a tanszékvezető egyetemi tanárig emelkedve a szakmai ranglétrán. Az Orálbiológiai Tanszéken folyó kutatómunkát több mint két évtizede folyamatos és jelentős ETT, OTKA, NKTH és nemzetközi kutatási támogatások segítik.