Elhelyezési megállapodás felbontásával kapcsolatos fontos tudnivalók

  1. Elhelyezési megállapodás felbontása

A Kollégiumok Igazgatósága alá tartozó Kollégiumok Általános Működési rendje alapján:

Tanév közben az Elhelyezési megállapodás felbontása csak különösen indokolt esetben, egyéni elbírálás alapján, illetve a hallgatói jogviszony megszűnése/szüneteltetése esetén lehetséges. A hallgatónak tárgyhó 15-ig kell a hó végi Elhelyezési megállapodás felbontásának igényét írásban bejelentenie (Kerelem-elhelyezesi-megallapodas-felbontasara_melleklet.docx ) a Kollégiumok Igazgatójának. A kitöltött Nyilatkozatot kérjük a kollégium ügyintézőjének e-mailben megküldeni! A papíron beérkező nyilatkozatokat nem áll módunkban befogadni.

A jelzett határidőn túli felbontási igény esetén, a következő havi kollégiumi térítési díj kiírásra kerül a hallgató részére.

A hallgató köteles a kollégium ügyintézőjével kiköltözési időpontot egyeztetni és azt betartani.

Bejelentés (-ig) Kiköltözés (-ig) Utolsó fizetett kollégiumi díj
szeptember 15. szeptember 31. szeptember
október 15. október 31. október havi
november 15. november 30. november havi
december 15. december 31. december havi
január 15. január 31. január havi
február 15. február 28. február havi
március 15. március 31. március havi
április 15. április 30. április havi
május 15. május 31. május havi
június 15. június 30. június havi
  1. A szoba átvétele kiköltözéskor

A hatályos Kollégiumok Igazgatósága alá tartozó Kollégiumok Általános Működési Rendjéről – Házirend – 3. rész (8-10) bekezdése alapján:

„A kollégista az elhelyezése megszűnését követő napon, amennyiben az hétvégére esik, úgy az elhelyezés megszűnésének napján köteles a kollégiumból kiköltözni és azt kitakarítva az átvett állapotnak megfelelően átadni. Amennyiben az átadott szoba állapota nem felel meg az elvárható (átvett) állapotnak, úgy a helyreállítás (takarítás, stb.) költségei a lakószoba lakóit terheli.

A kiköltözés során az átvett felszerelési tárgyakat a kollégista csak személyesen a kollégium gazdasági ügyintézőjénél vagy az ezzel a feladattal megbízott kollégiumi dolgozónál adhatja le. Minden hallgató által okozott leltárhiányt, károkozás azonnal jegyzőkönyvezni kell.

Az a kollégista, akinek kollégiumi jogviszonya bármely okból megszűnt vagy kollégiumi elhelyezésre nem jogosult, ugyanakkor a kollégiumból szabályszerűen nem költözött ki, vagy az elhelyezést a nyári (famulusi) időszakra jogtalanul vette igénybe, az elhelyezésre jogosultság megszűnésének napjától a kiköltözésig eltelt időszakra a mindenkor érvényes, egy éjszakára vonatkoztatott, igazgatói határozatban megállapított vendégdíjat köteles megfizetni.”

Ezért a kollégiumi szobából kiköltözni szándékozó hallgatótól/hallgatóktól a kollégium ügyintézője a szobát átveszi. A szobaátvételekor ellenőrzésre kerül a szoba tisztasága, a dekorációk eltávolítása (beleértve a szoba- és szekrényajtó külső és belső felületét is), a bútorzat helyre igazítása és a szoba általános állapota.

Tisztelettel kérjük a kiköltözőket, hogy az előre vállalt időpontra a szobából minden személyes tárgyukat pakolják ki és végezzék el a szoba takarítását, a szoba legyen átvételre kész.

A szoba átvétele után a szobába visszamenni már nem lehetséges!