1. A házirend hatálya kiterjed a Semmelweis Egyetem ÁOK Gazdasági Igazgatóság Elméleti Orvostudományi Központ (1094 Budapest, Tűzoltó utca 37-47., továbbiakban: EOK) teljes épületére, mélygarázsára, az akörül található parkosított magánterületre és az ott található műalkotásra, egyéb installációra, valamennyi ott tartózkodó és oda belépni szándékozó személyre.

2. Az EOK területére belépő a házirendet elfogadja, és annak megfelelően jár el.

3. Az EOK területére belépő a Házirend elfogadásával hozzájárul ahhoz, hogy az EOK területén megtartott közösségi rendezvényeken készült tömegfelvételeket és a nyilvános közéleti szereplésről készült felvételeket a Semmelweis Egyetem felhasználja.

4. A házirendet súlyosan megsértőt az épületből kivezetik, a rendszeresen, vagy kirívóan közösségellenesen viselkedőt ki lehet tiltani.

5. Minden belépő személy köteles tiszteletben tartani, hogy az általa látogatott épületben oktatási és kutatási tevékenység folyik, és úgy viselkedni, hogy azzal az ott-tartózkodók nyugalmát, személyi- és vagyonbiztonságát ne sértse, vagy veszélyeztesse.

6. A fentiek értelmében tilos szemetelni, az épületben dohányozni, oda engedély nélkül háziállatot behozni, a berendezést nem rendeltetésének megfelelően használni. Szándékos károkozás estén a keletkezett kárt meg kell téríteni.

7. Hulladékot elhelyezni csak az e célra kijelölt gyűjtőkben lehet, veszélyes hulladékot az előírások betartása mellett külön kell kezelni. A szárazelemek gyűjtése a C fésű földszintjén történik, a veszélyes irodai hulladék kezeléséről a biztonságtechnikai előadó gondoskodik. A szelektív hulladék gyűjtő badellák intézeti és közösségi területeken is ki vannak helyezve.

8. Az EOK épülete munkanapokon 7 és 22 óra között tart nyitva. A nyitvatartási időn túl a hallgatók – kivéve a könytárat látogató és az intézetekben dolgozó hallgatókat – csak az épület bizonyos részein tartózkodhatnak. A mélygarázs és az intézeti területek – az erre jogosultaknak – az ettől eltérő időpontban is látogathatóak.

9. A szorgalmi- és vizsgaidőszakban a könyvtár nyitvatartási időszaka 24 órás. A könyvtár használatával kapcsolatban a Semmelweis Egyetem Központi Könyvtárának szabályrendszere az irányadó. Az épület nyitvatartási idején belül, valamint hétvégéken 7 és 22 óra között a hallgatók tartózkodhatnak a Békésy előadóteremnél lévő büfé, valamint a Tűzoltó utcai tanulói tér területén, a földszint „C“ fésűkben található mosdókban. Az épület rendes nyitvatártási idején túli időszakban a könyvtárat látogató hallgatók csak a könyvtárban, ill. a Békésy előadóteremnél lévő büfé, valamint a Tűzoltó utcai tanulói tér területén tartózkodhatnak, a Ház egyéb területein nem.

10. Az épületbe belépni bármely felsőoktatási intézmény érvényes diákigazolványa, a Semmelweis Egyetem belépőkártyája, vagy vendégkártya felmutatásával, illetve a portán keresztül, a beléptetés szabályainak megfelelően lehet. A belépésre jogosító igazolvány nélkül érkező vendégeket és a diákigazolványukat otthon hagyó diákokat a portaszolgálat vendéglista alapján, vagy egyéb módon azonosítja. Ezt követően a vendég vagy vendégkártyával felmehet a lifttel az adott intézet előterébe, vagy a vendéglátó érte jön és kíséri fel.

11. A földszinten, az aulában, a büfé és az első emeleti galéria területén a belépésre jogosultak szabadon mozoghatnak. Az előadó- és szemináriumi termekben és az első emeleti gyakorlókban és a gyakorlótermek előtti folyosókon az ott folyó oktatásban, vagy eseményen résztvevők tartózkodhatnak csak. A 2-4 emeleti lépcsőházakba és az Intézetek területére csak az EOK épületében dolgozók és azok vendégei (kísérettel ill. vendégkártyával) léphetnek be. Az üzemeltetési területre idegeneknek belépni tilos.

12. Az EOK épületének egy földszinti főbejárata van, amely a Thaly Kálmán utca irányából közelíthető meg. A Tűzoltó utcai bejárat egyedi rendelkezés alapján kerül megnyitásra. A Tűzoltó utcai étterem bejáratán a belépőkártyás jogosultsággal rendelkezők az „F” lépcsőházon keresztül is beléphetnek az épületbe.
A gépjárművel a parkoló mélygarázsba érkezők, a -1 „B”, „C”, illetve a -2 „B”, „C” fésűk felé proxymity belépőkártyával nyíló ajtón tudják megközelíteni a belső személyfelvonókat.
A belépőkártyával nem rendelkező, parkolót igénybe vevő vendégek a külső parkoló lépcsőházon keresztül, vagy a külső felvonóval tudják a földszinti főbejáratot és a portát elérni.

13. Az épület mélygarázsa és az étterem felőli bejáratokat kamerás, proximity kártyás beléptetőrendszer védi, külön személyi ellenőrzés nincs.

14. Belépési jogosultság hiányában, vagy a vendéglátó igazolása nélkül, alkoholos befolyásoltság, vagy egyéb botrányos viselkedés esetén a belépést a portaszolgálat jegyzőkönyv felvétele mellett megtagadhatja.

15. A szervezeti egységek külső beszállítóira, szervíz-tevékenységet végzőkre a külső vendégekre vonatkozó szabályok irányadóak. Az Intézetek a gördülékenyebb ügyintézés érdekében beszállítói és esetlegesen SAP megrendelési listát ad(hat)nak le a portán, illetve az anyagátvételt bonyolító igazgatóságnak, amely tartalmazza az adott beszállító számára az intézkedésre jogosult és helyettesítői nevét, elérhetőségeit is. Az EOK épület üzemeltetési dolgozói korlátozás nélkül, míg alvállalkozói célirányosan, az üzemeltetési dolgozó(k) felügyeletében, vagy felelősségére közlekedhetnek az épületben. Az e céllal belépők az üzemeltetésen jelentkeznek.

16. Nyitvatartási időn túl – a nem az épületben dolgozók közül – csak a külön engedéllyel rendelkezők léphetnek be. Engedély kiállítására az EOK-ban működő szervezeti egységek vezetői jogosultak. Az engedélyezettek listáját a portán őrzik és ennek alapján teszik lehetővé a nyitvatartási időn túl az engedéllyel rendelkezőknek az épületbe való bejutást.

17. Indokolt esetben az arra felhatalmazott személy (egyetemi polgárok esetében a BTI munkatársai, az Igazgatóság igazgatója, a beszállítók, a portaszolgálat vezetője, vagy a Létesítményfelelős) kivételesen indokolt esetben írásban elrendelheti a távozó gépjárművek illetve a kilépő személyek ellenőrzését.

18. Az Intézetek területét proxymity kártyás beléptetőrendszer védi. Fényképes belépőkártya használata az adott Intézet dolgozói és állandó vendégei részére kötelező. A jogosultságot az Intézetvezető igazolja és az Igazgatóság kezeli. Az Intézetekben való tartózkodásra annak belső szabályai irányadóak.

19. Az épület helyiségeinek ajtói főkulcsos rendszerűek. Kulcsmásolás és az elveszett kulcsok kapcsán az üzemeltetés vezetőjéhez kell fordulni.

20. A helyiségek fő- és csoportkulcsai a portán lévő kulcsszekrényben kerülnek megőrzésre A helyiségkulcsok átvétele és leadása a kulcsnyilvántartó füzetben történik, aláírás ellenében, a jogosultság ellenőrzése után. A kulcsjogosultságokat az EOK-ban működő szervezeti egységek határozzák meg, a portán leadott listán dokumentálva és frissítve.

21. Az Üzemeletéstől új kulcsok beszerzését csak az adott intézet vezetője, az intézet titkársága vagy a gazdasági ügyintézője igényelheti, az egyes laboratóriumok vezetői, munkatársai nem – a vezérkulcsos rendszer biztonságának védelme miatt.

22. Az EOK épületében 24 órás portaszolgálat teljesít szolgálatot, amely elvégzi a helyiségkulcsok kezelését, a belépő kártyák ellenőrzését és a belépési jogosultsággal nem rendelkező személyek belépésének megakadályozását. Az érkező vendégeket irányítják, az épületet nyitják, zárják. Tűz és egyéb káresemények esetén segítséget hívnak, liftből mentenek. Ellátják az írásbeli utasítás alapján az általános vagyonvédelmi feladatokat, a tűztabló, a kamerarendszer, a beléptető- és épületfelügyeleti rendszer kezelését, valamint az azokhoz tartozó üzemeltetési naplók vezetését. Segítik a mozgáskorlátozottak közlekedését. A portaszolgálat feladata továbbá a Házirendben
foglaltak betartására felhívni a figyelmet, kirívó esetekben eljárni a szabályokat megszegőkkel szemben.
Az épületben, illetve az épülethez tartozó külső területen 3 óránként járőröznek. A mélygarázsban a bérelt parkolóhelyek jogosultságát ellenőrzik, az illetéktelen helyre parkolást megakadályozzák, vagy megszüntetik. Tevékenységüket és eljárásukat szükség esetén, valamint kérésre jegyzőkönyvezik.

23. A takarítási és épülethigiéniai feladatok ellátásáról 4:00-tól 22:00-ig tartó átfedő műszakos munkavégzésben a takarító-személyzet gondoskodik, munka-, és oktatási időben, valamint hétvégén részmunkaidőben ügyeletet tart az előre meghatározott munkaterületeken.

24. Ha az épületen belül az intézeti területek felosztása költözés miatt megváltozik, vagy intézeten belüli területeken funkcióváltás, vagy költözés történik, arról az adott intézet értesítést küld az EOK Support részére, hogy az EOK Informatikai Osztály munkatársai az adott helyiség internetcsatlakozóit időben megfelelő intézeti tartományba sorolhassák át, elkerülendő a későbbiekben felmerülő hálózati problémákat.

25. Jelentős méretű vagy súlyú eszközök szállítása esetén az üzemeltetés vezetőjét előzetesen értesíteni kell, aki ellenőrzi a szállítás szakszerűségét (szerkezeti elemek és burkolatok védelme), valamint szükség esetén segít az eszköz beüzemelésében. A teherszállítás csak a teherliften folyik (B fésű Tűzoltó utca oldali 1. számú teherlift). A teherlift ajtaján és belsejében feltűnő helyen, magyarul, németül és angolul a TEHERLIFT! ÉLŐÁLLAT, ÉS HULLADÉKSZÁLLÍTÁS! feliratot kell elhelyezni.

26. Az aulán keresztül csak a kézben szállítható könnyű csomagok vihetők át. Az aula padlója védelme érdekében csak könnyű és gumikerekű kocsival lehet az aulán keresztül tárgyakat szállítani, kizárólag a csak az aulán át megközelíthető helyiségekbe (Könyvtár, Csomagszoba, Izotóp Laboratórium, a földszinti D fésűben lévő laboratóriumok, tantermek és szemináriumi helyiségek, büfé). A ház minden az előbbi felsorolásában nem szereplő helyiségébe a garázson át, a teherlifttel történik a beszállítás az anyagátvétel helyszínére. A beszállító vagy leparkol a garázsba, és onnan szállít a teherliften, vagy ha az utcán áll meg, akkor igénybe veheti a parkoló mélygarázs felvonóját is 1000 kg maximum terhelhetőségig. A garázsba 2,1 m maximális magasságú járművel lehet behajtani.

27. Gázpalack csak kézben vagy szabályos szállítóeszközzel szállítható, a munkavédelmi előírások betartásával: a mélygarázson keresztül a teherlift használatával. A liftben ez idő alatt más személy nem tartózkodhat. Az intézetek közös CO2 hálózatának palackjait az adott intézet kezeli.

28. Az EOK épületében a közös gázpalacktároló az 5. emelet e célra kijelölt helyiségei, működéséért a portaszolgálat felel. A különböző típusú gázokat az előírásnak megfelelően, csak a megfelelő feliratú helységben szabad tárolni. A helyiségen belül külön tárolandó az üres és a tele palack. A megfelelő oldalt felirattal kell ellátni. A palackot minden esetben rögzíteni kell.

29. A kísérleti állatokat zárt, szűrővel ellátott, vagy műanyag dobozban lehet az állatházból kivinni. Az állattartó ketrecek e célra nem használhatóak. Az állatok és tetemek szállítása az állatház bejárat – garázs – „B” fésű teherlift útvonalon történik, a „személylifteken” állat nem szállítható.

30. Kísérleti állatok, veszélyes anyagok, izotópok szállításáról az egyetemi szabályzatok rendelkeznek, ennek betartása kötelező.

31. Az EOK épületének mélygarázsát az ÁOK Gazdasági Igazgatóság üzemelteti. A mélygarázs csak az arra jogosultak és engedéllyel rendelkezők számára használható. A mélygarázs használatára vonatkozó előírások a főbejáratoknál vannak kifüggesztve.

32. Az emeleti gyakorlókban működő ruhatári szekrényeket az Intézetek kezelik.

33. A földszint „B“ fésűben található csomagmegőrző rekeszek szabadon igénybevehetőek. Működtetésükhöz mágneskártya térítésmentesen felvehető a portán érvényes diákigazolvány leadásával. A rekeszeket legkésőbb a nyitvatartás végéig ki kell üríteni, a nyitásukra szolgáló mágneskártyát le kell adni. A földszint „C“ fésűben található csomagmegőrző rekeszek használata a könyvtárat látogatók számára kötelező. Működtetésükhöz mágneskártya térítésmentesen felvehető a könyvtárostól érvényes diákigazolvány leadásával. A rekeszeket a könyvtárból való távozáskor ki kell üríteni, a nyitásukra szolgáló mágneskártyát le kell adni. A mágneskártya elvesztését a portán kell jelenteni, annak árát meg kell téríteni.

34. Az ÁOK Gazdasági Igazgatóság az épületében talált, vagy elvesztett, illetve a csomag-megőrzőkben elhelyezett tárgyakért felelősséget nem vállal.

35. Talált tárgyak leadása, és átvétele (a megtalálás napján) a portán történik. A megtaláló a talált tárgyat köteles a portán haladéktalanul leadni. Ha a tulajdonos a helyszínen fellelhető, a talált tárgyat a tulajdonjog megfelelő igazolása után a tulajdonos visszakapja.

36. A portaszolgálat dolgozói a talált és részükre átadott tárgyat az erre a célra rendszeresített sorszámozott csomagszelvényen nyilvántartásba veszik, amely tartalmazza a megtaláló nevét, a tárgy és megtalálási helyének, körülményeinek pontos leírását, és a szelvényt a talált tárgyra rögzítik. A hosszabb ideig tárolt talált tárgyak az EOK Informatikai Osztályán kerülnek tárolásra, ahol a tárgyak jelszóval védett elektronikus nyilvántartó rendszerbe kerülnek felvételre a csomagszelvények alapján, és ott is adják vissza azokat a tulajdonosoknak, ha jelentkeznek a tárgyakért. A tulajdonoshoz visszajuttatás ténye is rögzítésre kerül a nyilvántartásban. Talált tárgyak ügyintézése H-P 9-14 óra között történik.

37. Tűz, vagy robbanásveszélyes anyag, romlandó tárgy a megőrzendő tárgyakkal együtt nem tárolható.

38. Az épületet egész területén vezetéknélküli hálózat (WiFi) működik. Elérése vendégek részére az EOKGuest, hallgatóknak az eduroam nevű hálózaton keresztül lehetséges. A vizsgák ideje alatt a WiFi rendszert – a vizsgáztató intézet igazgatójának kérésére – kikapcsolhatják.

39. Az EOK épületének vagy infrastruktúrájának műkődési hibáit a support (support.eok@semmelweis.hu) felé kell jelezni, aki a bejelentést rögzíti, és továbbítja a hibabejelentő – monitoring rendszeren keresztül. A hibajavítást végző illetékes egység a hiba kivizsgálása és javítása után visszajelez.

40. A házirendben nem szabályozott esetekre a Semmelweis Egyetem, és az Elméleti Orvostudományi Központ egyéb szabályzataiban foglaltak az irányadók. Épületüzemeltetési kérdésekben a létesítményvezető jár el.

41. A lopások, rongálások, vandalizmus bejelentését, kezelését, jegyzőkönyvezését az üzemeltetés vezető végzi.

42. Rendkívüli esemény esetén értesítendő:
a. SE EOK Tűz- és munkavédelmi felelős: biztonsagtechnika.eok@semmelweis.hu – +36(20) 663 2383
b. Üzemeltetés vezető: Győri István , +36(20) 329 6572
c. SE ÁOK Gazdasági Igazgatóság igazgatója: Pásztrai Ilona
d. Illetékes hatóság

43. A házirend elfogadásának napján lép hatályba, és visszavonásig érvényes.

Budapest, 2022.12.13. Semmelweis Egyetem
Elméleti Orvostudományi Központ
Operatív Egyeztető Testület