Ismertető

Vezető:
Dr. Zelkó Romána
Gyógyszerésztudományi Kar
Egyetemi Gyógyszertár Gyógyszerügyi Szervezési Intézet

E-mail cím: zelko.romana@pharma.semmelweis-univ.hu
Telefon: +36 1 459-1500 / 55053 mellék

Doktori iskola  tanulmányi adminisztrátora:
Székely Ilona
459 15 00/55206

Titkár:
Dr. Antal István

Gyógyszerészeti Intézet
Telefon: +36 1 459-1500 / 53016 mellék
E-mail:
antal.istvan@pharma.semmelweis-univ.hu


A Semmelweis Egyetem Gyógyszertudományok Doktori Iskola szakmai és infrastrukturális bemutatása

A Gyógyszertudományok Doktori Iskola célkitűzése a gyógyszerkutatás, – előállítás és -alkalmazás területén megfelelő tudományos képzettséggel és nemzetközileg elismert tudományos fokozattal (Ph.D.) rendelkező szakemberek képzése.

A Gyógyszertudományok Doktori Iskola jelenlegi vezetője dr. Zelkó Romána egyetemi tanár, az MTA doktora, aki a korábbi hagyományokat követve nagy hangsúlyt fektet a Doktori Iskola kutatási témáinak interdiszciplináris jellege miatt nélkülözhetetlen más karokkal, egyetemekkel és a gyógyszeriparral történő együttműködések fejlesztésére.

A DI négy programját elsődlegesen befogadó szervezeti egységek – GYTK és ÁOK elméleti intézetek, az Egyetem klinikái, országos kutatóintézetek (ELKH TTK, KOKI), gyógyszergyárak (Richter Gedeon Nyrt, EGIS, Chinoin), innovatív kutató-fejlesztő helyek (Tavanta Therapeutics Hungary Zrt, Cyclolab) interdiszciplináris kutatókörnyezetet biztosítanak, megteremtve a transzlációs kutatás lehetőségét is.

A tudományágak és a programok közötti összehangolt munkát a 2 évre folyamatosan tervezett kurzusok biztosítják úgy, hogy egy-egy szemeszterben 6 -7 kurzusra kerül sor. A képzési időszakon belül minden hallgatónak lehetősége van arra, hogy a témájához szükséges kurzusokat felvegye. Ezeket minden félévben a doktori iskola hivatalos honlapján közzé tett kurzusadatbázisban hirdetjük meg.

A doktoranduszok képzését az Semmelweis Egyetem Doktori Tanácsa által kiadott Doktori Szabályzat szerint végezzük. A fokozatszerzés során a házi védéseket (intézeti vita) opponens részvételével tartjuk meg.

A programok erősségének tekinthető, hogy a hallgatók többnyire multidiszciplináris környezetben dolgozhatnak, többféle metodikával, gondolkodásmóddal ismerkedhetnek meg, ami munkájuk hatékonyságára is kihat. A kutatómunka eredményességéhez jelentős módon hozzájárul a hazai gyógyszergyárakkal és más hazai és külföldi kutatóhelyekkel folytatott együttműködés.

Jelenleg a négy magyarországi gyógyszerészképző helyen működő doktori iskola kínál gyógyszerésztudományi képzéssel egybekötött PhD fokozatot. A doktori iskolában működő programok multidiszciplinárisak, a hallgatók több tudományterületen is ismereteket szereznek. Témakínálatát és kutatási irányultságát tekintve a SE GYDI az egyetlen, amelynek az Experimentális és klinikai farmakológia, valamint a Transzlációs és klinikai farmakológia programjai megfelelő keretet nyújtanak a transzlációs kutatásokhoz.

Az oktatás céljára használt helyiségek, tantermek és laboratóriumok tekintetében a doktori képzés értelemszerűen osztja a Semmelweis Egyetem egészének helyzetét, a DI képzéshez rendelkezésre állnak különféle laboratóriumok, kutatótermek, előadók, műszerek és kutatóeszközök. Ezek között kell megemlíteni az Egyetem kutatástámogató laboratóriumait (core facility) is (https://semmelweis.hu/corefacility/).


Oktatók, témakiírók, témavezetők


Törzstagok, törzstag emeritusok


Együttműködési megállapodások


Programok

Programok Programvezető
01. A gyógyszerészeti tudományok korszerű kutatási irányai Dr. Antal István
02. Experimentális és klinikai farmakológia Dr. Szökő Éva
03. Transzlációs és klinikai farmakológia Dr. Ferdinandy Péter
04. Egészségügyi technológiaértékelés Dr. Kaló Zoltán

 

 

Programok leírása

A Doktori Iskola a gyógyszertudományok tudományágon belül négy nagy területet fog át:


01. A gyógyszerészeti tudományok korszerű kutatási irányai

A gyógyszerészeti szakterületek művelése nélkülözhetetlen mind a gyógyszerkutatás, mind a gyógyszer kifejlesztése és előállítása illetve alkalmazása során, így egyaránt igényli természettudományi alapkutatási témák, valamint a speciális gyógyszerészeti / orvosbiológiai témák kutatását.*


02. Experimentális és klinikai farmakológia

A farmakológiai kutatásokon alapuló legújabb ismeretek elengedhetetlenül szükségesek az új hatóanyagok kiválasztásához, gyógyszerré fejlesztésükhöz, sikeres terápiás alkalmazásukhoz, s a megismert összefüggések egyben hozzásegítenek az élő szervezet működésének jobb megértéséhez is.*

*A 01 és 02 programokon belül többek között a következő témákban folyik kutatás, illetve doktorképzés: farmakológia, gyógyszerkémia, gyógyszertechnológia, biofarmácia, farmakokinetika, fitokémia, fitoterápia, farmakoökonómia, farmakoepidemiológia, gyógyszerészi biotechnológia, kórházi-, klinikai gyógyszerészet, gyógyszerügyi szervezés és management, gyógyszerészi gondozás.


03. Transzlációs és klinikai farmakológia

A program célkitűzése a kereskedelmi célú klinikai és nem klinikai kutatások, és a nem kereskedelmi célú, vizsgálatvezetők által indított klinikai kutatás volumenének és minőségének erőteljes emelkedése.

A transzlációs medicina program közös modellben kezeli a betegellátást, tudományos tevékenységet és oktatást. Ez által mindhárom területen növeli a versenyképességet, megfelelő életpályamodellt jelent a kiemelkedő orvosok, farmakológusok számára, és növeli a betegellátás minőségét, valamint a tudományos teljesítményt is. A transzlációs modell egybefűzi a klinikai és alapkutatás vonalat, az által, hogy olyan kérdésekre keresi célzottan a választ, amelyek a klinikumban, a betegellátás, vagy a gyakorlat során merülnek fel. A program biztosítja a kérdések megválaszolásához szükséges modern klinikai metodikák elsajátítását. Ez hozzájárul az eredmények gyakorlatban történő alkalmazásához és a populáción érezhető egészségügyi javuláshoz.

A klinikai farmakológia területén a programban történő részvétellel a klinikai farmakológiai szakképesítés megszerzését támogató tudományos elméleti és gyakorlati ismeretek is elsajátíthatók a PhD képzéssel párhuzamosan. A program résztvevői képesek lesznek klinikai vizsgálatok tervezésére, az eredmények kritikus értékelésére a gyógyszerek (különös tekintettel a fejlett terápiás készítményekre), orvostechnikai eszközök (in vitro diagnosztikai eszközöket és döntéstámogató AI alapú szoftvereket is beleértve), és azok kombinációinak kutatási alkalmazása területén. További célkitűzés a farmakovigilancia területét érintő kutatások fejlesztése is. A farmakovigilancia tevékenység célja a gyógyszerek forgalomba hozatalát követően azok mellékhatásaival kapcsolatos adatoknak a folyamatos gyűjtése, értékelése, összevetése az eddigi ismeretekkel, és ezek segítségével minél a pontosabb biztonságossági profil kialakítása, és visszajuttatása az egészségügyi szakemberek, ill. betegek felé. A farmakovigilancia jelentősége feltétlen szükségessé teszi, hogy ez a témakör a nemzetközi gyakorlatnak megfelelően a klinikai farmakológia képzés szerves részévé váljon.


04. Egészségügyi technológiaértékelés

Az egészségügyi technológiaértékelés (HTA) az egészségügyi technológiák, így egyebek mellett a gyógyszerek különböző (klinikai, gazdasági, szervezeti, etikai) aspektusokból történő értékelése az egészségpolitikai döntéshozatal támogatására, elsősorban nemzeti közfinanszírozói vagy intézményi szinteken. A Gyógyszertudományok Doktori Iskolában ezen a programon belül többek között a következő témákban folyik kutatás: egészségügyi technológiák költség-hatékonyságának értékélése, kutatás-fejlesztési döntések egészség-gazdaságtani támogatása, egészségügyi technológiaértékelés rendszerének kiépítése, tudományos bizonyítékokon alapuló gyógyszerpolitika.

További információk a programról: https://semmelweis.hu/hta/oktatas/phd-kepzes/


Képzési és vizsga tájékoztatók

Felvételi tájékoztatás

Letöltés


Vizsgáztatás és értékelés

Letöltés


Képzési terv és kurzusok

A Gyógyszertudományok Doktori Iskola képzési terve és az iskola által meghirdetett kurzusok:

Letöltés


Valamennyi SE doktori iskola képzési terve:

https://semmelweis.hu/phd/kurzusok-3/2-eves-kurzustervek/


Valamennyi SE doktori iskola által meghirdetett kurzus:

http://old.semmelweis.hu/wp-content/phd/phd_live/


Komplex vizsga főtárgy témakörei

Program neve Főtantárgy tételekkel
3/1-es program
A gyógyszerészeti tudományok korszerű kutatási irányai
Letöltés
3/2-es program
Experimentális és klinikai farmakológia
Letöltés
3/3-as program
Transzlációs és klinikai farmakológia
Letöltés
3/4-as program
Egészségügyi technológiaértékelés
Letöltés

Doktori Tagozat Tanácsa

 
Doktori Tanács Jegyzőkönyv Letöltés
2023 Március 16. Letöltés (Pdf)
2022 Március 29. Letöltés (Pdf)
 
 

Éves beszámolók

Éves Beszámolók Letöltés
2021 Letöltés
2022 Letöltés

 

 

Mab anyagok/Minőségügy

MAB anyagok Letöltés
Felvételi eljárás követelmények Letöltés
Komplex vizsga tétel 3/1 Letöltés
Komplex vizsga tétel 3/2 Letöltés
Komplex vizsga tétel 3/3 Letöltés
Komplex vizsga tétel 3/4 Letöltés
Kutatási kredit értékelési szempontrendszer  Letöltés

Minőségcélok

Letöltés
GYDI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Letöltés
GYDI képzési terv Letöltés
GYDI két éves kurzusterv  Letöltés