Az SE Pető András Pedagógiai Intézete munkatársai pedagógiai szakmai szolgáltatások nyújtásával segítik a konduktorokat, intézményeiket, valamint a köznevelés szereplőit. Szolgáltatásaink célja, hogy hatékonyan és kézzelfoghatóan támogatássák a nevelő-oktató munkát.

Kérjük a Magyarországon dolgozó konduktorokat, partnereinket, hogy töltsék ki igényfelmérő kérdőívünket annak érdekében, hogy szakmai szolgáltatásainkat minél inkább a megfogalmazott észrevételekhez, kérésekhez tudjuk igazítani: 

IGÉNYFELMÉRŐ KÉRDŐÍV

 

Pedagógiai szakmai szolgáltatásaink:

I. Pedagógiai értékelés

 • Az Semmelweis Egyetem Pető András Kar gyakorló intézményeiben kidolgozott szakmai protokollok elkészítésében való aktív segítség nyújtása:
  • A konduktív nevelés során jelen levő értékrend, folyamatok megfogalmazása korszerű szaknyelvi szókincs használatával mindenki számára átláthatóan, egyértelműen, jól körülhatárolt és átgondolt tevékenységekre, konkrét feladatokra lebontva,
  • az alkalmazott vizsgálati-, mérési- és értékelési szempontsorok egységesítése, életkoronként rendezése.
 • A Semmelweis Egyetem Pető András Kar gyakorló intézményeiben, más hazai oktatási, egészségügyi, szociális intézményekben dolgozó konduktorok által használt, a konduktív neveléssel összefüggő mérőeszközök figyelemmel kísérése, gyűjtése, rendszerezése, alkalmazásának segítése, közreadása.
 • A méréseken alapuló, konduktív nevelést – oktatást, annak elemeit alkalmazó intézményfejlesztést támogató ajánlások kidolgozása, szolgáltatás nyújtása.
 • A konduktív nevelésben résztvevők fejlődésének nyomon követését segítő dokumentációk elemzése, fejlesztési pontok megjelölése, kidolgozása, alkalmazásuk segítése, közzététele.
 • A cerebrális parézissel élő gyermekek szakértői véleményét megalapozó diagnosztikai tevékenység szakmai kritériumának egységességét biztosító eljárások ajánlása, mérésen alapuló lemaradásának megszüntetésére irányuló intézkedések ajánlása.
 • A minőségi konduktori munka értékelése, a konduktori önértékelési technikák fejlesztése, az eredmények elemzése, közzététele.

II. Szaktanácsadás, tantárgygondozás

 • Egyéni és intézményi szakmai tanácsadás az igényeknek megfelelően az ágazati és az OH által kiadott irányelvek alapján. A szakfelügyeleti, szaktanácsadói rendszer és a pedagógus életpályamodell bevezetésének támogatása szakmai iránymutatással.
 • A Semmelweis Egyetem Pető András Kar intézményeiben, valamint más szakmai intézetekben megjelenő konduktív dokumentumok elkészítéséhez és felülvizsgálatához szakmai segítség nyújtása.
 • A köznevelési intézmények változó struktúrájában a konduktor és a konduktív pedagógia szerepének támogatása konkrét megkeresés alapján.
 • A pályakezdő konduktorok felkészítése a munkaerő-piaci igényekre, főiskolánk végzős hallgatóinak tájékoztatás tartása munkalehetőségekről. A munkába állást követően mentorálás, szakmai segítség szervezése.
 • A pedagógus életpálya rendszerben a pedagógus és a konduktori kompetenciák megfogalmazásában szakmai segítség adása, szakmai dokumentumok (portfólió) elkészítésében támogatás nyújtása.
 • Integrációs pedagógiai rendszer (IPR) alapú konduktív módszertani szaktanácsadás.
 • A sajátos nevelési igényű mozgássérült gyermekek integrált nevelésének – oktatásának megszervezéséhez szaktanácsadás nyújtása.
 • Esélyegyenlőség elvű tevékenységet támogató, elemző tanácsadás.

III. Pedagógiai tájékoztatás

 • A Semmelweis Egyetem Pető András Kar intézménylátogatási folyamatának előkészítése, tervezése, szervezése hazai és nemzetközi vendégek számára.
 • Rendszeres konduktív pedagógiai szakmai tájékoztatók tartása a társszakmák képviselői számára.
 • Rendszeres szakmai tájékoztatók szervezése szülők, érdeklődők számára.
 • A konduktív pedagógia elméletével, a konduktív nevelés gyakorlatával foglalkozó időszakos kiadványok készítése, megjelentetése.
 • A Semmelweis Egyetem Pető András Pedagógiai Intézetének honlapján információ, tájékoztatás közvetítése.
 • Folyamatos konzultáció biztosítása a testvérintézmények, illetve más hazai és nemzetközi konduktív nevelési központok munkatársainak, elektronikus hírlevelek készítése és küldése belső és a külső partnereknek.
 • A konduktív neveléssel összefüggő jó gyakorlatok feltérképezése, valamint közkinccsé tételében közreműködés.
 • Helyi és társintézmények munkaközösségeiben való részvétel.
 • Hazai és nemzetközi szakmai rendezvényekről tájékoztatás, részvétel és előadások tartása hazai konferenciákon, szimpóziumokon. Társintézmények és szakmák aktuális rendezvényein képviselet.
 • A konduktív pedagógia érdekeinek képviselete országszerte, kapcsolat szakmai és civil szervezetekkel.
 • A konduktív pedagógiai szakkönyvtár könyveinek, kiadványainak népszerűsítése, a szakmához kapcsolódó szakkönyvek ismertetése, ajánlása, terjesztésében közreműködés.
 • Oktatástechnikai és oktatástechnológiai szolgáltatások nyújtásában közreműködés.

IV. Tanügy-igazgatási szolgáltatás

 • A konduktív pedagógiához kapcsolódó hatályos jogszabályok változásának folyamatos figyelemmel kísérése és közreadása. A Semmelweis Egyetem Pető András Kar gyakorló intézményeiben és intézményeinken kívül dolgozó konduktoroknak tanügy-igazgatási tanácsadás.
 • A pedagógiai programok, SZMSZ-ek, házirendek módosításának segítése a jogszabályi változásoknak megfelelően. Az elkészült dokumentumok elemzése, műhelymunkák szervezése, szakértői tevékenységek végzése.
 • A konduktív pedagógiával összefüggő jogi, statisztikai információk gyűjtése, megismerése, felhasználásuk elősegítése.
 • A pedagógus életpályával összefüggő, konduktoroknak szóló információk közvetítése.
 • Tanácsadás, tájékoztatás a köznevelési intézményben, a szociális ágazatban, az egészségügyben és a civil szektorban dolgozó szakembereink részére a rájuk vonatkozó hatályos jogszabályokról. Kérésre véleménynyilvánítás jogi kérdésekben.
 • Hazai intézményekben dolgozó konduktorok személyes adatainak és intézményi adatainak kezelése egyéni nyilatkozat alapján. A hazai ellátási rendszerről szóló adatbankban szereplő adatok közreadása az irányító hatóság kérésére.
 • Az adattár folyamatos aktualizálása, karbantartása.
 • Statisztika készítése a konduktív pedagógiát alkalmazó intézményekről, a munkáltatókról és az adatok statisztikai feldolgozása.
 • Megyei, fővárosi köznevelési – fejlesztési tervvel összhangban, intézményszerkezetre, intézményalapításra vonatkozó tanácsadás – szolgáltatás nyújtása.

V. Pedagógusok képzésének, továbbképzésének és önképzésének segítése, szervezése

 • Megyei, fővárosi köznevelési – fejlesztési tervvel összhangban, intézményszerkezetre, intézményalapításra vonatkozó tanácsadás – szolgáltatás nyújtása.
 • A Semmelweis Egyetem Pető András Karon és jogelődjében végzett konduktorok, valamint a társszakmák képviselői, az integrációt biztosító pedagógusok számára képzési szolgáltatások nyújtása.
 • Tanácskozások, szakmai ankétok, pedagógiai napok, fórumok, tapasztalatcserék tervezése, szervezése, lebonyolítása.
 • Továbbképzések szervezése felkérés alapján a Semmelweis Egyetem Pető András Kar oktatóival és a gyakorló intézmények vezetőivel egyeztetve.
 • Regionális tematikus konduktori találkozók és tapasztalatcserék szervezése.
 • Az országos pedagógus – továbbképzési rendszerbe bekapcsolódás akkreditált képzésekkel.
 • Szakmai, konduktív pedagógiával kapcsolatos gyakorlati bemutatók szervezése, melynek célja pedagógiai eljárások, módszertanok megfigyelése, elemzése, jó gyakorlatok terjesztése, szakmai szituációk megvitatása, megoldási technikák ajánlása, kidolgozása. Pedagógusok szakmai munkájának értékelése, megerősítése, továbblendítése.
 • Innovatív pedagógiai értékek terjesztése, az esélyegyenlőség és a konduktív pedagógiai szemlélet továbbvitele óvodák, iskolák szakmai közösségei számára, az intézmények közötti szakmai kapcsolatok megerősítése, közösségi háló építése.
 • Megbízással OH kutatásokban való részvétel.

VI. Tanulótájékoztató, -tanácsadó szolgálat

 • Az ország egész területéről hozzánk forduló érdeklődő családok, gyermekek, tanulók számára tanácsadás a konduktív nevelés megvalósuló formáiról.
 • A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek (ezen belül elsősorban a cerebrális parézissel élő gyermekek), tanulók, szüleik és családjaik részére nyújtott diákjogi tanácsadás.
 • A Semmelweis Egyetem Pető András Kar gyakorló iskolájába járó tanulók tájékoztatása, információ közvetítése a továbbtanulás, életvezetés lehetőségeiről.
 • Elektronikus felületen tanácsadás megszervezése.

VII. Tanulmányi, sport- és tehetséggondozó versenyek szervezése, összehangolása

 • A Semmelweis Egyetem Pető András Kar és gyakorló intézményei által megszervezésre kerülő, mozgássérüléssel élő gyermekek, diákok részére tanulmányi, tehetséggondozó, sport, művészeti és egyéb versenyek szervezésében, lebonyolításában való aktív közreműködés.
 • Országos művészeti-és sportversenyek kiírása, a verseny lebonyolítása, eredményhirdetés és díjazás megszervezése.
 • Versenyfeladatok összeállításában, szakmai tanácsadásban és a verseny értékelésében, zsűrizésében részvétel.
 • Kulturális programok tervezése, művészeti kiállítások szervezése, lebonyolítása más köznevelési, egészségügyi és szociális intézményekkel, önkormányzatokkal együtt.

VIII. Lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók támogatásához kapcsolódó korai jelző- és pedagógiai támogató rendszer működtetése