Intézetünk működésének alapjait 1986-ban fektették le, amikor a Mozgássérültek Pető András Nevelőképző és Nevelőintézetében megalakult a hálózatszervezési osztály. Ennek a szervezeti egységnek a keretében két főállású munkatárs, egy adminisztrátor és 13 szaktanácsadó kezdte meg a Petőn kívüli, magyarországi konduktív pedagógiai hálózat kialakítását Őrfalvy Aladárné vezetésével. 1991-ben megalakult a Szakmai Szolgáltató Központ, melynek elsődleges feladata volt, hogy szolgáltatásainak megújításával segítse a kialakult rendszert.

A Semmelweis Egyetem Pető András Pedagógiai Intézete 2014. szeptember 1-én alakult meg. Komplex pedagógiai szakmai szolgáltatásokat kínál a különböző ágazatokban dolgozó konduktoroknak és intézményeiknek (oktatásügyben, egészségügyben, a szociális, és civil szférában), a köznevelés szereplőinek. A szolgáltatások célja, hogy megkönnyítsék és eredményesebbé tegyék a konduktív nevelés és a társszakmák résztvevőinek nevelő-oktató tevékenységét, a társadalom befogadó szemléletének formálását.

Azonosító adatok

Név: Semmelweis Egyetem Pető András Pedagógiai Intézete
Rövidített név: SE PAPI
Székhely: 1125 Budapest, Kútvölgyi út 8.
Az intézmény típusa: köznevelés, pedagógiai szakmai szolgáltató intézmény
Működési hatókör: országos
Alapító: Emberi Erőforrások Minisztériuma, 1054 Budapest, Akadémia utca 3.
Az Alapító Okirat kelte: 2014. augusztus 29. (Hatályos 2014. szeptember 1 –től.)
Fenntartó: Semmelweis Egyetem, 1085 Budapest Üllői út 26.
A fenntartó típusa: vagyonkezelő fenntartásában működő felsőoktatási intézmény
Köznevelési alapfeladat: pedagógiai-szakmai szolgáltatás
Nyilvántartási szám: A48
OM azonosító szám: 203002


A pedagógiai-szakmai szolgáltatások rendszere →
 • pedagógiai értékelés,
 • szaktanácsadás, tantárgygondozás,
 • pedagógiai tájékoztatás,
 • tanügy-igazgatási szolgáltatás,
 • pedagógusok képzésének, továbbképzésének és önképzésének segítése, szervezése,
 • tanulótájékoztató, -tanácsadó szolgálat,
 • tanulmányi, sport- és tehetséggondozó versenyek szervezése, összehangolása,
 • lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók támogatásához kapcsolódó korai jelző- és pedagógiai támogató rendszer működtetése.

A működést meghatározó törvények, rendeletek és jogszabályok
 • 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről és módosításai
 • 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról
 • 48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelete a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről
 • 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
 • 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben résztvevők juttatásairól és kedvezményeiről 
 • 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról
 • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról.