Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. március 07.
67447 Összes oltás
10872 Beoltott Semmelweis Polgár

TÁJÉKOZTATÓ AZ ÚJABB ELSŐKÉNT MEGSZEREZHETŐ FOGORVOSI DIPLOMÁHOZ KÖTÖTT SZAKKÉPZÉSEKRŐL (másod- és további szakvizsgák)

A képzés elemei és feltételei – az alább részletezett eltérésekkel – megegyeznek az első szakképzés követelményrendszerével.

1. Képzés időtartama, akkreditált képzőhely és jogviszony:

· a szakképzés időtartama az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítés megszerzéséről szóló 22/2012. (IX.14.) EMMI rendelet 1. sz. melléklete (továbbiakban: Rendelet) szerint 36 hónap (beszámításra kizárólag az 5. pontban részletezettek szerint van lehetőség)

· a 36 hónapos képzést szakképzőhellyé minősített akkreditált rendelőben, tutor felügyelete mellett kell teljesíteni, legalább heti 36 órás munkavégzési kötelezettséggel járó, egészségügyi tevékenység végzésére irányuló jogviszonyban történő foglalkoztatásban

· a szakképesítés teljesítése érdekében a jelölt a szakképzőhellyel – az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény 7.§ (2) bekezdés a) vagy c)-i) pontja szerinti foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesít [szabadfoglalkozás keretében; társas vállalkozás tagjaként; közalkalmazotti jogviszonyban, rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyban, honvédelmi alkalmazotti jogviszonyban; munkaviszonyban; közszolgálati jogviszonyban, kormányzati szolgálati jogviszonyban, állami szolgálati jogviszonyban; szolgálati jogviszonyban; egyházi személyként vagy vallási egyesület vallásos szertartást hivatásszerűen végző tagjaként; önkéntes segítőként]

2. Egyetemi klinikán, mint akkreditált képzőhelyen történő szakképzés:

A 43025/FOFTO/2019. sz. dékáni határozat rendelkezése alapján, a Kar klinikáin képződő szakorvosjelöltek csak Rendszerbevételi eljáráson történő részvétel esetén – a finanszírozási formától függetlenül – kezdhetik meg szakképzésüket.
A Rendszerbevételi eljárásra évente egy alkalommal, július elején kerül sor. Aktuális tájékoztató minden év május hónapban kerül fel a Szak- és Továbbképzési Titkárság honlapjára.

3. Képzés díja:

· a szakképzés teljes idejére (36 hónap) a szakképzési díj megállapítása a 162/2015. (VI.30.) Korm. rendelet 25. § (1) bekezdésének felhatalmazása alapján minden szakirány esetén: 23.000 Ft/hó

· újabb elsőként megszerezhető szakképzést költségtérítéses finanszírozási formában lehet teljesíteni a 162/2015. (VI.30.) Korm. rendelet 3.§ (4) bekezdése szerint

4. A képzés elemei:

· első törzsképzési évben törzsképzési tanfolyamokon való részvétel és elektronikus vizsgák sikeres teljesítése (5. pontban részletezettek szerint beszámítás lehetséges)

· második törzsképzési évben szakirány szerinti részvizsga teljesítése (5. pontban részletezettek szerint beszámítás lehetséges)

· klinikai gyakorlat (minden szakirány esetén 6 hónap, kivéve parodontológia szakirány, amely 3 hónap) – a gyakorlat a klinikák fogadókapacitásának függvényében a szakképzési időn túl is nyúlhat, mely alatt – legalább heti 36 órás – munkavégzésére irányuló jogviszonyban kell állni

· részletek a Szakképzési megállapodás elválaszthatatlan mellékletét képező „A költségtérítéses szakfogorvosjelöltek szakképzési követelményei kötelező időrendben – Újabb elsőként megszerezhető szakképesítések” című dokumentumban

5. Beszámítási lehetőségek:

a) Bemeneti szakvizsga: Dento-alveolaris sebészet – Újabb szakvizsga: Parodontológia

o 18 hónap szakképzési idő beszámítás

o azonos törzsképzési tanfolyamok és azonos részvizsga beszámítása

b) Bemeneti szakvizsga: Parodontológia – Újabb szakvizsga: Dento-alveolaris sebészet

o 18 hónap szakképzési idő beszámítás

o azonos törzsképzési tanfolyamok és azonos részvizsga beszámítása

c) Bemeneti szakvizsga: Fogszabályozás – Újabb szakvizsga: Gyermekfogászat

o 12 hónap szakképzési idő beszámítás

o azonos törzsképzési tanfolyamok és azonos részvizsga beszámítása

d) Bemeneti szakvizsga: Gyermekfogászat – Újabb szakvizsga: Fogszabályozás

o 12 hónap szakképzési idő beszámítás

o azonos törzsképzési tanfolyamok és azonos részvizsga beszámítása

e) Bemeneti szakvizsga: Endodontia – Újabb szakvizsga: Fogpótlástan

o 6 hónap szakképzési idő beszámítás

o azonos törzsképzési tanfolyamok és azonos részvizsga beszámítása

f) Bemeneti szakvizsga: Fogpótlástan – Újabb szakvizsga: Endodontia

o 6 hónap szakképzési idő beszámítás

o azonos törzsképzési tanfolyamok és azonos részvizsga beszámítása

· minden egyéb esetben azonos törzsképzési tanfolyamok és azonos részvizsga beszámítása lehetséges

· több bemeneti szakvizsga esetén egyedi grémium elnöki döntés alapján történik az esetleges beszámítás

· a Rendelet 12.§ (2) alapján, ha az első szakképesítés megszerzése óta több mint 15 év telt el, az újabb elsőként megszerezhető szakképesítés tekintetében a szakképzési grémium dönt a jelölt erre irányuló kérelmére, a kérelmet megalapozó bizonyítvány, munkáltatói igazolás vagy egyéb, a döntés megalapozására alkalmas dokumentum alapján a jelölt korábbi szakképesítésének, képzéseinek és gyakorlatának figyelembevételével a két szakképzés azonos képzési elemei tekintetében az azonos képzési elemek elfogadhatóságáról.