Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. március 02.
64998 Összes oltás
10781 Beoltott Semmelweis Polgár

Fogpótlástan

A Fogpótlástan szakvizsgára bocsátáshoz szükséges, a képzés során elvégzendő beavatkozások listája

 • pillérfogak preparációja fém-kerámia és/vagy fémmentes kerámia hídhoz, precíziós-szituációs lenyomatvétel és ideiglenes híd készítése
 • kombinált fogpótlás készítése finommechanikai rögzítőeszközzel
 • teleszkóp elhorgonyzású fogpótlás készítése
 • arcív felhelyezése, egyéni értékű artikulátor programozása
 • CAD/CAM teljes kontúr korona tervezése szék melletti vagy laboratóriumi rendszerrel  (digitális lenyomat, tervezés)
 • tanulmányi minta értékelése részlegesen fogatlan páciensről, a részleges kivehető pótlás tervezése (kapcsok, összekötő rész, stb.), behelyezési irány meghatározása paralellométerrel
 • Egyéni kanál funkciós kanállá alakítása, funkciós lenyomat készítése fogatlan páciensről
 • centrális reláció vertikális és horizontális dimenziójának meghatározása, nyílhegyregisztráció
 • nyitott kanalas lenyomatvétel implantációs fogpótláshoz 
 • implantátummal megtámasztott/elhorgonyzott kivehető fogpótlás átadása (retenciós ház direkt rögzítése fogsorban)
 • Implantációs fogpótlás gondozása és fenntartó terápiája, átmenőcsavaros rögzítésű pótlás eltávolítása és ismételt rögzítése
 • TMD betegvizsgálat, diagnózis, kezelési terv készítése
 • harapásemelő sín ellenőrzése, okklúziós vizsgálat és korrekció/kiépítés
 • A szerzett mélyharapás terápiájának kivitelezése (sínterápiával, direkt felépítéssel)
 • gyári (üvegrostos) gyökércsap behelyezése és műcsonk felépítése kofferdám izolálásban, precíziós-szituációs lenyomatvétel
 • kavitás előkészítés inlay, onlay vagy overlay készítéséhez, precíziós lenyomat
 • frontfog előkészítés héj készítéséhez, héj végleges rögzítése kofferdám izolálásban magas esztétikájú fogpótlás tervezése, kivitelezése wax-up, mock-up alapján
 • direkt „mosolytervezés” wax-up, mock-up felhasználásával (kompozit vagy egyéb polimer)
 • fotódokumentáció készítése (intraoralis és extraoralis felvételek készítése), fogszín meghatározás- szín információ laboratóriumnak küldése (rajz, leírás)
 • CBCT felvétel értékelése, enossealis implantáum behelyezésének tervezése

A fent megjelölt beavatkozások közül hármat (1. arcív felhelyezése, egyéni értékű artikulátor programozás, 2. gyári (üvegrostos) gyökércsap behelyezése és műcsonk felépítése kofferdám izolálásban, precíziós-szituációs lenyomatvétel, 3. nyitott kanalas lenyomatvétel implantációs fogpótláshoz) a Jelöltnek a szakvizsga gyakorlati részén ténylegesen be kell mutatnia. A fennmaradó 17 beavatkozásból hármat a Bizottság elnöke a gyakorlati vizsga során, a Jelölt által pendrive-on hozott dokumentált estek közül fog kiválasztani, melyet a Jelöltnek a vizsga elméleti részére kell magával hoznia, ahol az esetek ismertetésén túl elméleti kérdésekre is válaszolnia kell.

A szakvizsga elméleti részére hozandó három eset kiváltható azzal, ha a Jelölt az egyik esetet feldolgozva benyújtja közlésre a Fogorvosi Szemlébe, és azt a Bíráló a közleményeknél szokásos bírálati folyamat után közlésre alkalmasnak találja, és azt a folyóirat közlésre elfogadja. Az így benyújtott cikk kiválthatja az elméleti részen történő esetbemutatást, de ez a kedvezmény nem vonatkozik a gyakorlati részen, élőben történő három indikátor beavatkozás elvégzésére.

 

 1. A szakvizsga birtokában megszerezhető kompetenciák, végezhető tevékenységek:

A fogpótlástan szakorvosa ismeri:

A foghiányos állapot ellátáshoz szükséges speciális vizsgáló és diagnosztikus eljárások és módszerek lényegét, szintetizálni tudja kórtörténetből és a diagnosztikai eljárásokból kapott információkat, ami alapján helyes diagnózist állapít meg és helyes kezelési tervet készít • a foghiányos állapotok epidemiológiáját • a fogpótlásokhoz szükséges bioanyagokat, helyes alkalmazásuk feltételeit, módszereit • a cad/cam rendszerek működését • a fogászatban alkalmazható digitális eszközöket és eljárásokat • az állkapocsízület megbetegedéseit, azok diagnosztikai módszereit, kezelését • a magas esztétikájú fogpótlás tervezéséhez szükséges mosolytervezés elméletet • a fogszín meghatározásának és reprodukciójának színtani alapjait • az implantációs fogpótlások készítésének elméleti hátterét, beleértve a vizsgálat, diagnosztikai módszerek, a tervkészítéshez és a kivitelezéshez szükséges eljárásokat • a speciális ellátást igénylők körét, és ellátásuk módszereit • a kommunikáció módszereit a beteg, munkatársak, fogtechnikusok, hatóságok felé • a bizonyítékokon alapuló fogpótlás elveit • maxillo-faciális protetika elméleti hátterét • a rehabilitációs protetika lehetőségeit, eszköztárát • az enosszeális implantátumok alkalmazásának biológiai hátterét • az enosszeális implantátumokra készülő propetikai munkák elkészítésének lépéseit, a tervezés szempontjait • a periimplantitis kezelési lehetőségeit • a fogpótlástan parodontológiai vonatkozásait • a speciális parodontális protetikai irányelvekkel és a parodontális beteg protetikai rehabilitációjának szempontjaival • a gyermekkori fogpótlások lehetőségeit

A fogpótlástan szakorvosa képes:

A klinikai problémákra átfogó megoldásokat készíteni – tervezni és kivitelezni – a holisztikus szemléletnek megfelelően • a tudományos és ismeretterjesztő közlemények, kiadványok kritikus elemzésére • a fogpótlástanban használt régi és új módszerek és anyagok kritikai értékelésére, felmérve azok előnyeit és hátrányait • annak megállapítására, hogy fogászati és fogpótlástani szempontból a vizsgált személy állapota megfelelő-e az egészség kritériumainak, feltárható-e az egészségére ártalmas magatartás és életmód, ha fellelhető kóros eltérés, melyek ezek fő jellemzői • döntéshozatalra a fogorvosi és fogpótlástani beavatkozásról, továbbá a szakorvoshoz, fogszakorvoshoz történő utalásról vagy egyéb intézkedésről • a sztomatológiai és fogpótlástani prevenció módszereinek alkalmazására az alapellátásban és a lakosság egészségnevelésében • a sérült vagy hiányos fogak, fogazat vagy teljesen fogatlan állcsontok kezelésére konzervatív és implantációs fogpótlástani módszerekkel a fogazat és a rágókészülék formai, funkcionális és esztétikai helyreállítása érdekében minden életkorban és speciális ellátást igénylő vagy rizikócsoportba tartozó betegek esetében is • a fogtechnikai munka irányítására és ellenőrzésére, valamint a kész fogművek elbírálására • értékelni a fogtechnikai laboratóriumban készült gyógyászati segédeszközök minőségét, megfelelőségét és azokat megfelelő módon átadni a betegnek • a fogpótlást is igénylő beteg ellátásának koordinálására, ha más szakterület bevonása is szükséges • felismerni a rágókészülék (fogazat, rágóizmok, állcsontok – maxillofaciális régió) fejlődési rendellenességeit, funkcionális hiányosságait és az ilyen beteget kezelésben részesíteni vagy más szakorvoshoz irányítani minden életkorban • egyszerű rehabilitációs protetikai eseteket ellátni • a kopott fogazat és a süllyedt harapási magasság helyreállítására protetikai módszerekkel.

A fogpótlástan szakorvosa attitűdje:

Folyamatosan továbbfejleszti gyakorlati és elméleti tudását

A fogpótlástan szakorvosa autonómiája és felelőssége:

Alkalmas arra, hogy a fogpótlástan területén speciális ellátó tevékenységet folytasson teljes önállósággal, teljes kompetenciával és felelősséggel.

Endodontia

Az Endodontia szakvizsga megszerzéséhez szükséges tevékenységi és tárgyi feltételek

 1. Indikátor beavatkozások

A szakvizsgáztató intézmény fogja biztosítani a tárgyi és személyi feltételeket, valamint a vizsgabetegeket a vizsgázók számára. A vizsgázó diagnosztikai és betegkezelési beavatkozásokat végez, melyek során értékeljük a beavatkozások szakszerű elvégzését, kiemelt figyelmet fordítva az úgynevezett indikátorokra. Az indikátorok olyan diagnosztikai vagy beavatkozási lépések, melyekben a szakvizsgázó a képzése során jártasságot kell szereznie.

 1. klinikai vizsgálat, diagnózis
 2. párhuzamos technikával készített periapikális röntgenfelvétel elkészítése
 3. röntgendiagnózis, beleértve CBCT értékelést is
 4. prognózisbecslés
 5. kezelési terv
 6. praeendodontiai felépítés, szükség szerinti okkluzális redukció
 7. kofferdam izolálás
 8. operációs mikroszkóp alkalmazása, beleértve képi dokumentáció elkészítését
 9. mikroszkópos diagnosztika (pl. repedés, törés azonosítása, preparációs hibák felkutatása)
 10. trepanációs nyílás kialakítása, módosítása
 11. munkahossz meghatározás
 12. mechanikai preparálás kézi és gépi eszközökkel
 13. kémiai preparálás, dezinficiálás
 14. endodontiai revízió, korábbi gyökértömés eltávolítása
 15. endodontiai komplikáció kezelése, kezelési terv és kivitelezés (pl. preparációs hiba, betört műszer)
 16. gyökértömés elkészítése az esetnek megfelelő módszerrel
 17. trepanációs nyílás végleges vagy ideiglenes zárása
 18. gyökércsap alkalmazása (adhezív csap)
 19. ellenőrző röntgenfelvétel értékelése
 20. koronai végleges vagy ideiglenes helyreállítás

Tekintettel arra, hogy egy komplikált endodontiai kezelés 2-3 órát is igénybe vehet, valamint a vizsgázók idegen környezetben kell, hogy dolgozzanak, egy vizsgázó esetében egy páciens kezelése javasolt, valamint az adott betegnél és kezelésnél releváns indikátorok kerülnek értékelésre.

 1. Tárgyi minimumfeltételek

A fogászati rendelő minimum feltételeinek biztosításán túl szükséges intraorális (fogászati) röntgen berendezés, operációs mikroszkóp, endodontiai kisgépek: apexlokátor, ultrahangos preparáló eszköz, endodontiai motor, injektálható guttapercha technikához szükséges berendezés, cone-beam CT felvétel készítési lehetőség (ez utóbbi nem szükséges, hogy az intézmény területén legyen).

Pécs, 2018. szeptember 20.

Dr. Krajczár Károly
elnök
Magyar Endodontiai Társaság


Endodontia szakvizsga – Témakörök

 • Rtg, CBCT az endodontiában: diagnózis, prognózis
 • Pulpa megtartó kezelések
 • Döntéshozatal, prognózisbecslés
 • Primer kezelések az endodontiában
 • Gyógyszerelt, ill. magas rizikójú betegcsoport ellátása, góckérdés
 • Endodontiai határterületek (pulpo-parodontális kölcsönhatások, avulsio komplex ellátása…)
 • Gyökértömés revízió, betört műszer eltávolítás
 • Gyökérkezelt fogak helyreállítása
 • Trauma, resorptio
 • Microsebészet: resectio, amputatio, hemisectio
 • Komplikációk, szövődmények ellátása

 

Budapest-Debrecen-Pécs-Szeged, 2020. február 4.