Doktori (PhD) Képzés a Semmelweis Egyetemen

 A doktori (PhD) képzés célja olyan kutatási kompetenciák elsajátítása, amelyek képessé tesznek kutatómunka végzésére, tudományos kérdésekben önálló véleményformálásra és a szakmai közéletben való aktív részvételre. A PhD fokozat feltétele az akadémiai (egyetemi és kutatóintézeti) szakmai előmenetelnek és előnyt jelent az egészségügyi ellátó rendszer valamint kutatásban, fejlesztésben és innovációban érdekelt vállalkozások és cégek széles látókört igénylő vezetői pozícióinak betöltésekor.

A doktori képzés formái

  1. Hagyományos PhD Program

Doktori tanulmányok államilag finanszírozott ösztöndíjas vagy önköltséges formában végezhetők. A képzés 4 szemeszter hosszúságú „képzési és kutatási szakasszal” kezdődik melybe MSc vagy osztatlan képzésben szerzett diplomával lehet belépni felvételi vizsgát követően. Ebben a fázisban meghatározott kreditértékű (a Semmelweis Egyetemen 16 kreditpont), a kutatással kapcsolatos tematikájú kurzust kell elvégezni, továbbá kutatómunkát folytatni témavezető irányítása mellett. A 4. szemeszter után komplex vizsgán kell számot adni a megszerzett tudományos ismeretekről és kutatási  eredményekről, aminek sikeres letétele után lehet átlépni a második „kutatási és fokozatszerzési szakaszba”, aminek célja a megkezdett kutatások befejezése, az eredmények publikálása és a doktori értekezés elkészítése, majd munkahelyi vitát követően fokozatszerzésre benyújtása. Ezt követően az értekezés nyilvános védésére kerül sor, aminek sikeres teljesítése után az Egyetemi Doktori Tanács ítéli oda a PhD fokozatot. A fokozatszerzés feltétele a tudomány műveléséhez szükséges idegen (általában angol) nyelvtudás mellett az előre rögzített publikációs követelmények (legalább 2 eredeti közlemény megfelelő impakt faktorú folyóiratban) teljesítése. A „kutatási és fokozatszerzési szakasz” általánosságban 4 szemeszter hosszúságú, de a doktori értekezés a fokozatszerzési feltételek teljesülése esetén korábban is benyújtható és a PhD fokozat megszerezhető.

  1. MD-PhD Kiválósági Program

A tudományos diákköri (TDK) munkájukban kimagaslóan eredményes orvos-, fogorvos- és gyógyszerész-hallgatók számára lehetőség van arra, hogy a komplex vizsga letételéhez szükséges követelményeket (16 kreditpont értékű PhD kurzus elvégzése és fokozatszerzéshez szükséges tudományos teljesítmény időarányos elérése) már a graduális képzésük utolsó 2 évében teljesítsék leendő PhD témavezetőjük irányítása mellett. Ők diplomájuk megszerzését követően komplex vizsga letételével közvetlenül a PhD képzés ”kutatási és fokozatszerzési szakaszába” lépnek, így a képzéses fokozatszerzőkhöz képest 2 évvel korábban szerezhetnek PhD fokozatot. Az „MD-PhD” hallgatók ösztöndíjban részesülnek és számukra a fokozatszerzési feltételek megegyeznek a hagyományos PhD programban résztvevőkkel, azzal a különbséggel, hogy publikációiknak másfélszer magasabb impakt faktor feltételeket kell teljesíteniük.

III. Egyéni fokozatszerzés

Az egyéni fokozatszerzés lehetősége azok számára nyitott, akik a doktori képzés keretein kívül (pl. külföldön vagy egyetemtől független kutatóintézetben) végzett kutatásaikkal teljesítik a fokozatszerzési követelményeket. Ők sikeres felvételi vizsgát követően azonnal komplex vizsgát tesznek és a „képzési és kutatási szakasz” kihagyásával, tanulmányi kötelezettség teljesítése nélkül  közvetlenül a „kutatási és fokozatszerzési szakaszba” lépnek, majd az előzőekben leírt eljárással szerzik meg a PhD fokozatukat azzal a különbséggel, hogy  hagyományos PhD programban résztvevőkhöz képest másfélszer magasabb impakt faktor feltételeket kell teljesíteniük

A doktori képzéssel kapcsolatos egyéb tudnivalók

  1. A PhD hallgatók jogállása

A doktori képzés és fokozatszerzés során a résztvevők az Egyetemmel hallgatói jogviszonyba kerülnek, ösztöndíjukat adó és járulék-mentesen kapják és jogosultak az egyetemi hallgatókat megillető kedvezményekre. A PhD hallgatói jogviszony alapos indokkal a képzési és kutatási szakaszban maximum 4, a kutatási és disszertációs szakaszban maximum 2 szemeszter idejére szüneteltethető. A PhD hallgatói jogviszony a jelenlegi törvényi szabályozás szerint beleszámít az egészségügyi szolgálati jogviszony, de nem számít be a „hazai munkaviszony” idejébe, ez utóbbival kapcsolatban az Egyetem jogszabály-módosítást fog kezdeményezni a közeljövőben.

A hallgatói jogviszony mellett az Egyetemmel vagy más munkáltatóval akár teljes állású rezidensi vagy más munkaviszony létesíthető, ami azonban nem nyújthatja meg a PhD hallgatói jogviszony maximális idejét. A szakképzésben való részvétel nem befolyásolja a PhD fokozatszerzési követelményeket. Az Egyetemünkkel együttműködő kutatásfejlesztési vállalkozásoknál történő munkavállalás további ösztöndíj lehetőséget is nyújthat (l. alább: „Kooperatív PhD Ösztöndíj).

  1. Doktori értekezés benyújtásának a határideje

A doktori értekezést a komplex vizsgát követő 3 éven belül be kell nyújtani, mely határidő kivételes méltánylást igényló esetekben (pl. szülés, betegség) maximum egy évvel meghosszabbítható.

  1. Szakképzési időbe való beszámíthatóság

Az államilag támogatott doktori képzés keretében folytatott tanulmányokból – az Egyetem döntésétől függően – legfeljebb egy év a szakgyakorlati időbe beszámítható. Az Egyetem a PhD tanulmányokból további, legfeljebb 6 hónap képzési idő beszámítását is engedélyezheti, ha a jelölt a szakképesítésnek megfelelő, kiemelkedő tudományos tevékenységet igazol.

  1. Ösztöndíj

Az államilag finanszírozott ösztöndíj 140-180 eFt / hó, melyet a befogadó intézmény, ill. témavezető kiegészíthet saját forrásból, ill. pályázat útján kiegészíthető az alábbi ösztöndíjakkal:

– Semmelweis 250+ Kiválósági Ösztöndíj (70-180 eFt / hó)

– ÚNKP Kiválósági Ösztöndíj (100-200 eFt / hó)

– Kooperatív PhD Ösztöndíj (vállalkozásokkal együttműködésben, 300-400 eFt / hó)

– Richter Talentum Ösztöndíj (150 eFt / hó)